Europska unija

Povijest Europske unije - 1998.

Povijest Europske unije - 1998.


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Siječanj

1.

Ujedinjena Kraljevina preuzima predsjedanje Vijećem Europske unije. Stupa na snagu sporazum o suradnji s Bivšom Jugoslavenskom Republikom Makedonijom.

Veljača

1.

Stupaju na snagu europski sporazumi s Estonijom, Latvijom i Litvom.

Ožujak

1.

Sporazum o partnerstvu i suradnji s Ukrajinom i euro-mediteranski sporazum o pridruživanju s Tunisom stupaju na snagu.

12.

U Londonu održana europska konferencija na kojoj sudjeluje 15 država članica Unije i države podnositeljice zahtjeva za pristup EU-u.

16.

Drahma ulazi u tečajni mehanizam Europskog monetarnog sustava.

25.

Komisija donosi izvješće o konvergenciji i preporučuje da 11 država članica uvede euro od 1. siječnja 1999.

30.

Na sastanku ministara pokrenut pristupni proces deset država srednje i istočne Europe podnositeljica zahtjeva za članstvo i Cipra.

Travanj

2.

Presuda Suda Europske unije u predmetu Greenpeace. Sud određuje uvjete pod kojima pojedinci ili društva koja ih zastupaju mogu zatražiti poništenje odluke Komisije.

3. – 4.

U Londonu (Ujedinjena Kraljevina) održan drugi sastanak na vrhu između Europe i Azije.

28.

Presuda Suda Europske unije u predmetu Kohll protiv Union des Caisses de Maladie i predmetu Decker protiv Caisse de Maladie des Employés Privés. Sud odlučuje da državljani Zajednice imaju pravo na liječenje u drugoj državi članici i na naknadu troškova sukladno iznosima države u kojoj su osigurani.

29.

U New Yorku (SAD) potpisan Protokol iz Kyota.

30.

Mirovni sporazum u Sjevernoj Irskoj.

Svibanj

1.

Stupa na snagu okvirni sporazum o suradnji između Europske zajednice i članica Sporazuma iz Cartagene.

3.

Posebno Vijeće odlučuje da 11 država članica ispunjava uvjete za prihvaćanje jedinstvene valute od 1. siječnja 1999. Vijeće zatim donosi dvije uredbe o tehničkim specifikacijama kovanica eura i uvođenju eura, a ministri država članica i guverneri središnjih banaka prihvaćaju euro kao svoju jedinstvenu valutu. Komisija i Europski monetarni institut navode uvjete za utvrđivanje neopozive stope konverzije za euro.

7.

Njemačka polaže isprave o ratifikaciji Ugovora iz Amsterdama.

12.

Presuda Suda Europske unije u slučaju Martínez Sala protiv Slobodne države Bavarske. Sud odlučuje da se državljani država članica mogu pozvati na građanstvo Unije kako bi ih se u drugoj državi članici zaštitilo od diskriminacije na temelju državljanstva.

15.

Švedska polaže isprave o ratifikaciji Ugovora iz Amsterdama.

15. – 17.

U Birminghamu (Ujedinjena Kraljevina) održan sastanak na vrhu zemalja G8.

25.

Vijeće donosi zajedničko stajalište o ljudskim pravima, demokratskim načelima, vladavini prava i dobrom upravljanju u Africi.

26.

Vlade država članica koje uvode jedinstvenu valutu imenuju predsjednika, potpredsjednika i druge članove Izvršnog odbora Europske središnje banke zajedničkom suglasnošću.

Lipanj

1.

Osnivanje Europske središnje banke. Nakon srednjoročnog pregleda stupa na snagu sporazum o izmjeni Četvrte konvencije iz Loméa, uključujući novi financijski protokol te protokol o pristupanju Južnoafričke Republike Konvenciji.

8. – 10.

U New Yorku održano posebno zasjedanje Opće skupštine Ujedinjenih naroda o drogama.

15.

Ujedinjena Kraljevina polaže isprave o ratifikaciji Ugovora iz Amsterdama.

15. – 16.

U Cardiffu (Ujedinjena Kraljevina) održan sastanak Europskog vijeća. Vijeće utvrđuje ključne elemente strategije Europske unije za nastavak gospodarske reforme u cilju promicanja rasta, blagostanja, zapošljavanja i socijalne uključenosti. Određuje konkretne načine približavanja Unije građanima, utvrđuje smjernice i vremenski okvir za daljnje pregovore o Agendi 2000. te pokreće dugoročnu raspravu o daljnjem razvoju Unije.

18.

Revizorski sud objavljuje posebno izvješće o Komisijinoj provedbi politike i mjera EU-a vezanih uz onečišćenje vode.

24.

Danska polaže isprave o ratifikaciji Ugovora iz Amsterdama.

25.

U Aarhusu (Danska) potpisana Konvencija Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša.

30.

Presuda Suda Europske unije u predmetu Mary Brown. Sud odlučuje da je otpuštanje trudnice za vrijeme trajanja trudnoće protivno pravu Zajednice.

Srpanj

1.

Austrija preuzima predsjedanje Vijećem Europske unije. Na snagu stupa privremeni sporazum s Meksikom o trgovini i pitanjima u vezi s trgovinom, sporazum o partnerstvu i suradnji s Republikom Moldovom te sporazum o suradnji s Jemenom.

15.

Finska polaže isprave o ratifikaciji Ugovora iz Amsterdama.

21.

Austrija polaže isprave o ratifikaciji Ugovora iz Amsterdama.

22.

Komisija donosi Bijelu knjigu o zajedničkom pristupu u vezi s naknadama za prometnu infrastrukturu u EU-u te komunikaciju o mjerama za suzbijanje krivotvorenja novčanica i kovanica eura. Revizorski sud objavljuje posebno izvješće o službama Komisije zaduženima za borbu protiv prijevara, osobito o Jedinici za koordinaciju sprečavanja prijevara.

24.

Italija polaže isprave o ratifikaciji Ugovora iz Amsterdama.

30.

Irska polaže isprave o ratifikaciji Ugovora iz Amsterdama.

Rujan

4.

Luksemburg polaže isprave o ratifikaciji Ugovora iz Amsterdama.

Listopad

1.

Stupa na snagu Konvencija Europola o borbi protiv droga.

15.

Komisija donosi Zelenu knjigu o borbi protiv krivotvorenja i piratstva na jedinstvenom tržištu.

24. – 25.

U Pörtschachu (Austrija) održan neslužbeni sastanak šefova država ili vlada.

Studeni

4.

Komisija donosi izvješća o procjeni napretka država podnositeljica zahtjeva za članstvo.

10.

Ministarske konferencije o pristupanju s Ciprom, Poljskom, Estonijom, Češkom, Mađarskom i Slovenijom.

11. – 13.

U Buenos Airesu (Argentina) održana četvrta konferencija potpisnica Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime.

16.

Revizorski sud objavljuje posebno izvješće o procjeni intervencija strukturnih fondova za razdoblja 1989. – 1993. i 1994. – 1999.

Prosinac

9.

Komisija donosi Zelenu knjigu o politici u vezi s frekvencijama. Revizorski sud objavljuje posebno izvješće o financiranju određenih mjera Zajednice poduzetih uslijed krize vezane uz goveđu spongiformnu encefalopatiju (GSE), zajedno s odgovorima Komisije.

11. – 12.

U Beču (Austrija) održan sastanak Europskog vijeća. Vijeće donosi smjernice o zapošljavanju za 1999., odlučuje ojačati proces približavanja politika zapošljavanja radi postizanja Europskog pakta o zapošljavanju, utvrđuje uvjete vanjskog predstavljanja eura, odobrava akcijski plan za uspostavu područja slobode, sigurnosti i pravde te odlučuje o strategiji rada Unije za 1999.

16.

Revizorski sud objavljuje posebno izvješće o Komisijinom upravljanju provedbom mjera za promicanje jednakih mogućnosti za muškarce i žene, zajedno s odgovorima Komisije.

31.

Nizozemska polaže isprave o ratifikaciji Ugovora iz Amsterdama. Vijeće donosi fiksne i neopozive stope konverzije između eura i valuta 11 država članica koje uvode euro.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Vidi također
Back to top