an tAontas Eorpach

Stair an Aontais Eorpaigh - 1998

Stair an Aontais Eorpaigh - 1998


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Eanáir

1

Téann an Ríocht Aontaithe i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh. Tagann an comhaontú um Chomhar le Poblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine i bhfeidhm.

Feabhra

1

Tagann na Comhaontuithe Eorpacha leis an Eastóin, an Laitvia agus an Liotuáin i bhfeidhm.

Márta

1

Tagann an Comhaontú um Chomhpháirtíocht agus um Chomhar leis an Úcráin agus an Comhaontú comhlachais Eora-Mheánmhara leis an Túinis i bhfeidhm.

12

Tionóltar comhdháil Eorpach i Londain den chúig Bhallstát déag agus de na tíortha a rinne iarratas foirmiúil ar dhul isteach san AE.

16

Téann an Drachma isteach i meicníocht ráta malartaithe an Chórais Eorpaigh Airgeadaíochta.

25

Glacann an Coimisiún an tuarascáil coinbhéirseachta agus molann sé go nglacfadh aon cheann déag de Bhallstáit leis an euro an 1 Eanáir 1999.

30

Seolann cruinniú aireachta an próiseas aontachais i gcás an deich dtír is iarrthóirí i Lár agus in Oirthear na hEorpa agus i gcás na Cipire.

Aibreán

2

Rialú Greenpeace. Sonraíonn Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach na coinníollacha faoinar ceadmhach do dhaoine aonair, nó do na cumainn a ionadaíonn dóibh, neamhniú a lorg ar chinneadh a ghlac an Coimisiún.

3-4

Tionóltar an dara Cruinniú Mullaigh idir an Eoraip agus an Áise Láir i Londain na Ríochta Aontaithe.

28

Rialú Kohll vs "Union des Caisses de Maladie" agus Decker vs "Caisse de Maladie des Employés Privés". Foraithníonn Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach gur féidir le náisiúnaigh de chuid an Chomhphobail cóir leighis a fháil i mBallstát eile agus cúiteamh a fháil i gcomhréir le taraifí an stáit ina bhfuil siad árachaithe.

29

Sínítear Prótacal Kiótó ar athrú aeráide i Nua Eabhrach na Stát Aontaithe.

30

Comhaontú síochána i dTuaisceart Éireann.

Bealtaine

1

Tagann an creat-chomhaontú um chomhar idir an Comhphobal Eorpach agus baill Chomhaontú Cartagena i bhfeidhm.

3

Cinneann Comhairle speisialta go sásaíonn aon Bhallstát déag na coinníollacha chun glacadh leis an airgeadra aonair an 1 Eanáir 1999. Tar éis an chinnidh seo, glacann an Chomhairle dhá cheann de rialacháin ar shonraíochtaí teicniúla na mbonn euro agus ar thabhairt isteach an euro, glacann airí agus gobharnóirí Bhainc Cheannais na mBallstát an euro mar a n-airgeadra aonair. Leagann an Coimisiún agus an Institiúid Eorpach Airgeadaíochta coinníollacha amach chun rátaí comhshó do-chúlghairthe an euro a chinneadh.

7

Taisceann an Ghearmáin ionstraimí daingniúcháin Chonradh Amstardam.

12

Rialú Martínez Sala vs Freistaat Bayern. Rialaíonn Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach gur féidir le náisiúnaigh Ballstáit dul i muinín a saoránachta Eorpaí mar chosaint ar leithcheal ar fhorais náisiúntachta ag Ballstát eile.

15

Taisceann an tSualainn ionstraimí daingniúcháin Chonradh Amstardam.

15-17

Tionóltar cruinniú mullaigh den G8 i mBermingham na Ríochta Aontaithe.

25

Glacann an Chomhairle comhsheasamh ar chearta an duine, ar phrionsabail an daonlathais, ar riail an dlí agus ar dhea-rialachas san Afraic.

26

Ceapann Rialtais na mBallstát a bheidh ag glacadh leis an airgeadra aonair uachtarán, leas-uachtarán agus baill eile Bhord Feidhmiúcháin de chuid an Bhainc Cheannais Eorpaigh de thoil a chéile.

Meitheamh

1

Bunú an Bhainc Cheannais Eorpaigh. Tagann comhaontú i bhfeidhm lena leasaítear ceathrú Coinbhinsiún Lomé tar éis athbhreithnithe lár téarma, lena n-áirítear prótacal nua airgeadais agus an prótacal a rialaíonn aontachas na hAfraice Theas don choinbhinsiún.

8-10

Tionóltar i Nua Eabhrach seisiún speisialta de Chomhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe ar dhrugaí.

15

Taisceann an Ríocht Aontaithe ionstraimí daingniúcháin Chonradh Amstardam.

15-16

Tionóltar Comhairle Eorpach i gCardiff na Ríochta Aontaithe. Leagann an Chomhairle eilimintí riachtanacha straitéis an Aontais Eorpaigh amach le haghaidh athchóirithe eacnamaíochta breise, chun fás, rathúnas, poist agus cuimsiú sóisialta a chur chun cinn. Aithníonn sí bealaí nithiúla chun an tAontas a thabhairt níos gaire don phobal, socraíonn sí treoirlínte agus tréimhse ama le haghaidh caibidlíochta breise ar Chlár Oibre 2000 agus seolann sí díospóireacht fhadtéarmach ar fhorbairt bhreise an Aontais.

18

Foilsíonn an Chúirt Iniúchóirí tuarascáil speisialta maidir leis an tslí a gcuireann an Coimisiún beartas agus gníomhaíocht an AE maidir le truailliú uisce chun feidhme.

24

Taisceann an Danmhairg ionstraimí daingniúcháin Chonradh Amstardam.

25

Sínítear in Aarhus na Danmhairge Coinbhinsiún ar Rochtain ar Fhaisnéis Comhshaoil, ar Rannpháirtíocht an Phobail sa Chinnteoireacht agus ar Rochtain ar Cheartas i gCúrsaí Comhshaoil de chuid Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip.

30

Rialú Mary Brown. Dearbhaíonn Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach go bhfuil sé contrártha do dhlí an Chomhphobail bean a bhriseadh as a post fad atá sí ag iompar clainne.

Iúil

1

Téann an Ostair i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh. Tagann an comhaontú eatramhach le Meicsiceo ar thrádáil agus ar chúrsaí a bhaineann le trádáil, an comhaontú um chomhpháirtíocht agus um chomhar leis an Mholdóiv agus an comhaontú um chomhar leis an Éimin i bhfeidhm.

15

Taisceann an Fhionlainn ionstraimí daingniúcháin Chonradh Amstardam.

21

Taisceann an Ostair ionstraimí daingniúcháin Chonradh Amstardam.

22

Glacann an Coimisiún Páipéar Bán ar chur chuige an Chomhphobail i leith muirear um bhonneagar iompair, cumarsáid i dtaobh beart chun brionnú an euro a chomhrac. Foilsíonn an Chúirt Iniúchóirí an tuarascáil speisialta maidir le ranna an Choimisiúin atá bainteach go sonrach leis an troid in aghaidh na calaoise, go háirithe an tAonad chun an Cosc Calaoise a Chomhordú.

24

Taisceann an Iodáil ionstraimí daingniúcháin Chonradh Amstardam.

30

Taisceann Éire ionstraimí daingniúcháin Chonradh Amstardam.

Meán Fómhair

4

Taisceann Lucsamburg ionstraimí daingniúcháin Chonradh Amstardam.

Deireadh Fómhair

1

Tagann Coinbhinsiún Frithdhrugaí Europol i bhfeidhm.

15

Glacann an Coimisiún Páipéar Uaine ar chomhrac an bhrionnaithe agus na píoráideachta sa mhargadh aonair.

24-25

Cruinniú neamhfhoirmiúil de cheannairí stáit nó rialtais in Pörtschach na hOstaire.

Samhain

4

Glacann an Coimisiún na tuarascálacha ina ndéantar measúnú ar dhul chun cinn na dtíortha atá ag déanamh iarratais ar aontachas.

10

Comhdhálacha aontachais ar leibhéal aireachta leis an gCipir, an Pholainn, an Eastóin, Poblacht na Seice, an Ungáir agus an tSlóivéin.

11-13

Tionóltar an ceathrú comhdháil de na páirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide i mBuenos Aires na hAirgintíne.

16

Foilsíonn an Chúirt Iniúchóirí an tuarascáil speisialta ar mheasúnú ar idirghabhálacha an Chiste Struchtúrtha sna tréimhsí 1989-93 agus 1994-99.

Nollaig

9

Glacann an Coimisiún Páipéar Uaine ar bheartas maidir le minicíochtaí. Foilsíonn an Chúirt Iniúchóirí an tuarascáil speisialta maidir le maoiniú an Chomhphobail de bhearta áirithe a glacadh mar thoradh ar an ngéarchéim ESB, mar aon le freagraí an Choimisiúin.

11-12

Tionóltar cruinniú den Chomhairle Eorpach i Vín na hOstaire. Glacann an Chomhairle na treoirlínte fostaíochta don bhliain 1999, cinneann sí an próiseas coinbhéirseachta i mbeartais fostaíochta a neartú d'fhonn teacht ar chomhshocrú Eorpach fostaíochta, leagann sí síos socruithe le haghaidh léirithe seachtraigh den euro, formheasann sí plean gníomhaíochta maidir le bunú réimse saoirse, slándála agus ceartais agus comhaontaíonn sí straitéis ar obair an Aontais sa bhliain 1999.

16

Foilsíonn an Chúirt Iniúchóirí an tuarascáil speisialta maidir leis an tslí a bhainistíonn an Coimisiún cur chun feidhme na mbeart chun comhdheiseanna d'fhir agus do mhná a chur chun cinn, mar aon le freagraí an Choimisiúin.

31

Taisceann an Ísiltír ionstraimí daingniúcháin Chonradh Amstardam. Glacann an Chomhairle rátaí malartaithe seasta agus do-chúlghairthe idir airgeadraí náisiúnta an aon Bhallstát déag atá rannpháirteach agus an euro.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Féach freisin
Back to top