Euroopan Unioni

Euroopan unionin historia - 1998

Euroopan unionin historia - 1998


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Tammikuu

1.

Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulee Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio. Yhteistyösopimus Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välillä tulee voimaan. 

Helmikuu

1.

Viron, Latvian ja Liettuan kanssa tehdyt Eurooppa-sopimukset tulevat voimaan.

Maaliskuu

1.

Ukrainan kanssa tehty kumppanuus- ja yhteistyösopimus ja Tunisian kanssa tehty Euro-Välimeri -assosiaatiosopimus tulevat voimaan. 

12.

Lontoossa järjestetään Eurooppa-konferenssi, jossa kokoontuvat Euroopan unionin jäsenvaltiot ja unionin jäsenyyttä hakeneet valtiot.

16.

Kreikan drakma liitetään Euroopan valuuttajärjestelmän valuuttakurssimekanismiin.

25.

Euroopan komissio antaa raportin lähentymisen tasosta ja suosittelee yhdentoista jäsenvaltion osallistumista euroon 1. tammikuuta 1999 alkaen.

30.

Ministerikokouksessa käynnistetään Euroopan unionin jäsenyyttä hakeneiden kymmenen Keski- ja Itä-Euroopan maan ja Kyproksen unioniin liittymistä koskeva prosessi.

Huhtikuu

2.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antaa tuomion asiassa Greenpeace ja määrittelee, missä tilanteissa kansalaiset tai heitä edustavat yhteisöt voivat vaatia komission tekemän päätöksen mitätöimistä. 

3.-4.

Toinen Aasia-Eurooppa-kokous järjestetään Lontoossa.

28.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antaa tuomiot asioissa Kohll v. Union des Caisses de Maladie ja Decker v. Caisse de Maladie des Employés Privés. Sen mukaan yhteisön jäsenvaltioiden kansalaiset voivat hakeutua hoidettaviksi toiseen jäsenvaltioon ja saada hoitotoimenpiteet korvattua sen jäsenvaltion korvaustaksojen mukaan, jonka sosiaaliturvaan he kuuluvat. 

29.

Ilmastonmuutoksia koskeva Kioton pöytäkirja allekirjoitetaan New Yorkissa, Yhdysvalloissa.

30.

Pohjois-Irlannin rauhansopimus allekirjoitetaan.

Toukokuu

1.

Euroopan yhteisön ja Cartagenan sopimuksen sopimuspuolten (Bolivia, Kolumbia, Ecuador, Peru ja Venezuela) välinen yhteistyötä koskeva puitesopimus tulee voimaan.

3.

Eurooppa-neuvosto päättää ylimääräisessä kokouksessaan, että yksitoista jäsenvaltiota täyttää edellytykset yhteisen rahan käyttöönottamiseksi 1. tammikuuta 1999. Tämän päätöksen perusteella neuvosto antaa asetukset eurometallirahojen teknisistä ominaisuuksista ja euron käyttöönotosta ja kyseisten jäsenvaltioiden ministerit ja keskuspankkien pääjohtajat hyväksyvät euron yhteiseksi rahakseen. Komissio ja Euroopan rahapoliittinen instituutti täsmentävät euron peruuttamattomien muuntokurssien määrittämisessä käytettävän menetelmän. 

7.

Saksa tallettaa Amsterdamin sopimuksen ratifioimiskirjaansa.

12.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antaa tuomion asiassa Maria Martínez Sala v. Freistaat Bayern. Tuomion mukaan jäsenvaltioiden kansalaisilla on oikeus Euroopan unionin kansalaisuutensa perusteella saada suojaa toisen jäsenvaltion harjoittamaa kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää vastaan.

15.

Ruotsi tallettaa Amsterdamin sopimuksen ratifioimiskirjaansa.

15.-17.

G8-maiden huippukokous järjestetään Birminghamissa.

25.

Neuvosto vahvistaa yhteisen kannan ihmisoikeuksista, kansanvallan ja oikeusvaltion periaatteista ja hyvästä hallintotavasta Afrikassa.

26.

Yhteisen rahan käyttöön ottavien jäsenvaltioiden hallitukset nimeävät yhteisellä sopimuksella Euroopan keskuspankin puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut johtokunnan jäsenet.

Kesäkuu

1.

Euroopan keskuspankki perustetaan.  Neljännen Lomén yleissopimuksen välivaiheen tarkistusta koskeva sopimus, johon sisältyy uusi rahoituspöytäkirja, ja Etelä-Afrikan Lomén yleissopimukseen liittymistä koskeva pöytäkirja tulevat voimaan. 

8.-10.

Huumeongelmaa käsittelevä Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen erityisistunto pidetään New Yorkissa.

15.

Yhdistynyt kuningaskunta tallettaa Amsterdamin sopimuksen ratifioimiskirjaansa.

15.-16.

Eurooppa-neuvosto kokoontuu Cardiffissa. Kokouksessa esitetään talousuudistuksen jatkamista varten suunniteltu Euroopan unionin strategia, jonka tavoitteena on kasvun, vaurauden ja työllisyyden edistäminen ja syrjäytymisen estäminen. Lisäksi määritetään käytännön keinoja unionin saattamiseksi lähemmäksi kansalaisia, vahvistetaan suuntaviivat ja aikataulu Agenda 2000:sta käytäville neuvotteluille sekä käynnistetään unionin kehittämistä käsittelevä pitkän aikavälin keskustelu.

18.

Tilintarkastustuomioistuin julkaisee erityiskertomuksen komission toteuttamasta EU:n politiikasta ja toimista vesien pilaantumisen alalla.

24.

Tanska tallettaa Amsterdamin sopimuksen ratifioimiskirjaansa.

25.

Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission yleissopimus tietojen saannista, yleisön osallistumisesta päätöksentekoon ja muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöalalla allekirjoitetaan Århusissa, Tanskassa.

30.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antaa tuomion asiassa Mary Brown. Tuomion mukaan naisen irtisanominen milloin tahansa hänen raskautensa aikana on yhteisön oikeuden vastaista. 

Heinäkuu

1.

Itävallasta tulee Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio.  Meksikon kanssa tehty kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskeva väliaikainen sopimus, Moldovan kanssa tehty kumppanuus- ja yhteistyösopimus ja Jemenin kanssa tehty yhteistyösopimus tulevat voimaan. 

15.

Suomi tallettaa Amsterdamin sopimuksen ratifioimiskirjaansa.

21.

Itävalta tallettaa Amsterdamin sopimuksen ratifioimiskirjaansa.

22.

Komissio hyväksyy valkoisen kirjan, jossa käsitellään yhteisön lähestymistapaa liikenneinfrastruktuurin käyttömaksuihin, ja antaa tiedonannon euron väärentämisen torjunnasta. Tilintarkastustuomioistuin julkaisee erityiskertomuksen petostentorjuntaan erikoistuneista komission yksiköistä, erityisesti petostentorjunnan koordinointiyksiköstä (UCLAF).

24.

Italia tallettaa Amsterdamin sopimuksen ratifioimiskirjaansa.

30.

Irlanti tallettaa Amsterdamin sopimuksen ratifioimiskirjaansa.

Syyskuu

4.

Luxemburg tallettaa Amsterdamin sopimuksen ratifioimiskirjaansa.

Lokakuu

1.

Huumeiden torjuntaa koskeva Europol-yleissopimus tulee voimaan.

15.

Euroopan komissio hyväksyy vihreän kirjan väärentämisen ja tavaroiden laittoman valmistamisen vastaisesta toiminnasta sisämarkkinoilla.

24.-25.

Valtion- ja hallitusten päämiesten epävirallinen kokous pidetään Pörtschachissa Itävallassa.

Marraskuu

4.

Euroopan komissio hyväksyy arviointikertomukset unionin jäsenyyttä hakeneiden valtioiden edistymisestä liittymisvalmisteluissa.

10.

Kyproksen, Unkarin, Puolan, Viron, Tšekin, Unkarin ja Slovenian kanssa järjestetään liittymiskonferenssien yhteydessä ministeritason kokoukset. 

11.-13.

Ilmastonmuutoksia koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puiteyleissopimuksen sopimuspuolten neljäs kokous järjestetään Buenos Airesissa.

16.

Tilintarkastustuomioistuin julkaisee erityiskertomuksen rakennerahastojen toimia ajanjaksoina 1989-1993 ja 1994-1999 koskevista arvioinneista.

Joulukuu

9.

Euroopan komissio hyväksyy vihreän kirjan radiotaajuuspolitiikasta.

11.-12.

Eurooppa-neuvosto kokoontuu Wienissä, Itävallassa. Kokouksessa hyväksytään työllisyyttä koskevat suuntaviivat vuodelle 1999 ja tehdään päätös työllisyyspolitiikkojen lähentymisen tukemisesta eurooppalaisen työllisyyssopimuksen laatimista silmällä pitäen. Neuvosto päättää myös euroalueen ulkoisesta edustuksesta ja hyväksyy toimintasuunnitelman, jonka tavoitteena on luoda vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue. Lisäksi kokouksessa vahvistetaan strategia, jonka mukaan laaditaan Euroopan unionin työohjelma vuodelle 1999.

16.

Tilintarkastustuomioistuin julkaisee erityiskertomuksen naisten ja miesten yhtäläisten mahdollisuuksien edistämistoimenpiteiden toteuttamisen hallinnoinnista komissiossa.

31.

Alankomaat tallettaa Amsterdamin sopimuksen ratifioimiskirjansa.

Neuvosto hyväksyy kiinteät ja peruuttamattomat muuntokurssit yhdentoista euron käyttöön ottavan jäsenvaltion kansallisten valuuttojen ja euron välillä.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Back to top