Euroopa Liit

Euroopa Liidu ajalugu - 1998

Euroopa Liidu ajalugu - 1998


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Jaanuar

1

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujaks saab Ühendkuningriik. Jõustub koostööleping endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigiga.

Veebruar

1

Jõustuvad Euroopa lepingud Eesti, Läti ja Leeduga.

Märts

1

Jõustub partnerlus- ja koostööleping Ukrainaga ning Euroopa–Vahemere piirkonna assotsieerimisleping Tuneesiaga.

12

Euroopa konverents Londonis, kus osaleb 15 liikmesriiki ja ametliku ühinemistaotluse esitanud riigid.

16

Kreeka drahm ühineb Euroopa Rahasüsteemi vahetuskursimehhanismiga.

25

Komisjon võtab vastu lähenemisaruande ja soovitab 11 liikmesriigil võtta 1. jaanuaril 1999 kasutusele euro.

30

Ministrite kohtumine, millega algab kümne Kesk- ja Ida-Euroopa kandidaatriigi ning Küprose ühinemisprotsess.

Aprill

2

Euroopa Kohus teeb otsuse kohtuasjas Greenpeace. Kohus selgitab, millistel asjaoludel võivad isikud või neid esindavad ühingud taotleda komisjoni otsuse tühistamist.

3–4

Teine Euroopa–Aasia tippkohtumine Londonis.

28

Euroopa Kohus teeb otsused kohtuasjades Kohll vs Union des Caisses de Maladie ning Decker vs Caisse de Maladie des Employés Privés. Kohus otsustab, et ühe liikmesriigi kodanikud võivad saada teises liikmesriigis ravi, mis tuleb neile hüvitada vastavalt selle riigi tariifidele, kus nad on kindlustatud.

29

New Yorgis kirjutatakse alla Kyoto kliimamuutuste protokollile.

30

Põhja-Iirimaal sõlmitakse rahuleping.

Mai

1

Jõustub Euroopa Ühenduse ja Cartagena lepingu osalisriikide vahelist koostööd reguleeriv raamleping.

3

Euroopa Ülemkogu erakorraline kohtumine, kus otsustatakse, et 11 liikmesriiki on täitnud tingimused ühisraha kasutuselevõtuks 1. jaanuaril 1999. Pärast seda võtab nõukogu vastu kaks määrust: ühe euromüntide tehniliste näitajate kohta ning teise euro kasutuselevõtmise kohta. Liikmesriikide ministrid ja keskpankade presidendid võtavad euro ühisrahana kasutusele. Komisjon ja Euroopa Rahainstituut määravad kindlaks euro lõplike vahetuskursside määramise tingimused.

7

Saksamaa annab hoiule Amsterdami lepingu ratifitseerimiskirjad.

12

Euroopa Kohus teeb otsuse kohtuasjas Martínez Sala vs Freistaat Bayern. Euroopa Kohus otsustab, et ühe liikmesriigi kodanikud võivad oma Euroopa kodakondsusele tuginedes nõuda kaitset kodakondsuse põhjal diskrimineerimise eest teise liikmesriigi poolt.

15

Rootsi annab hoiule Amsterdami lepingu ratifitseerimiskirjad.

15–17

Ühendkuningriigis Birminghamis toimub G-8 riikide tippkohtumine.

25

Nõukogu võtab vastu ühise seisukoha inimõiguste, demokraatlike põhimõtete, õigusriikluse ja hea valitsemistava kohta Aafrikas.

26

Ühisraha kasutusele võtvate liikmesriikide valitsused määravad ühisel kokkuleppel ametisse Euroopa Keskpanga presidendi, asepresidendi ja teised nõukogu liikmed.

Juuni

1

Asutatakse Euroopa Keskpank. Pärast vaheülevaatust jõustub neljanda Lomé konventsiooni muutmisleping, sh uus finantsprotokoll ja Lõuna-Aafrika Vabariigi konventsiooniga ühinemise protokoll.

8–10

ÜRO Peaassamblee erakorraline istung New Yorgis narkootikumide teemal.

15

Ühendkuningriik annab hoiule Amsterdami lepingu ratifitseerimiskirjad.

15–16

Euroopa Ülemkogu kohtumine Ühendkuningriigis Cardiffis. Määratakse kindlaks Euroopa Liidu edasise majandusreformi strateegia põhipunktid, et edendada majanduskasvu, heaolu, tööhõivet ja sotsiaalset kaasatust. Samuti nähakse ette konkreetsed viisid liidu lähendamiseks inimestele, kehtestatakse Agenda 2000 edasiste läbirääkimiste suunised ja ajakava ning käivitatakse pikaajaline arutelu liidu tulevase arengu teemal.

18

Euroopa Kontrollikoda avaldab eriaruande selle kohta, kuidas komisjon rakendab ELi poliitikat ja meetmeid seoses veesaastega.

24

Taani annab hoiule Amsterdami lepingu ratifitseerimiskirjad.

25

Taanis Århusis kirjutatakse alla ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE) konventsioonile keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise kohta.

30

Euroopa Kohus teeb otsuse kohtuasjas Mary Brown. Kohus sedastab, et rasedate vallandamine raseduse ajal on vastuolus ühenduse õigusega.

Juuli

1

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujaks saab Austria. Jõustub kaubandust ja kaubandusega seotud küsimusi käsitlev vaheleping Mehhikoga, partnerlus- ja koostööleping Moldovaga ja koostööleping Jeemeniga.

15

Soome annab hoiule Amsterdami lepingu ratifitseerimiskirjad.

21

Austria annab hoiule Amsterdami lepingu ratifitseerimiskirjad.

22

Komisjon võtab vastu valge raamatu, mis käsitleb ühenduse põhimõtteid seoses transpordiinfrastruktuuri kasutustasudega, ning teatise euro võltsimise vastaste meetmete kohta. Euroopa Kontrollikoda avaldab eriaruande komisjoni osakondade kohta, kes tegelevad konkreetselt pettuse vastu võitlemisega, täpsemalt pettuste tõkestamise kooskõlastusüksuse kohta.

24

Itaalia annab hoiule Amsterdami lepingu ratifitseerimiskirjad.

30

Iirimaa annab hoiule Amsterdami lepingu ratifitseerimiskirjad.

September

4

Luksemburg annab hoiule Amsterdami lepingu ratifitseerimiskirjad.

Oktoober

1

Jõustub Europoli narkootikumidevastane konventsioon.

15

Komisjon võtab vastu rohelise raamatu võltsimise ja piraatluse vastase võitluse kohta siseturul.

24–25

Riigipeade ja valitsusjuhtide mitteametlik kohtumine Austrias Pörtschachis.

November

4

Komisjon võtab vastu ühinemist taotlevate riikide eduaruanded.

10

Toimuvad ministrite tasemel ühinemiskonverentsid Küprose, Poola, Eesti, Tšehhi, Ungari ja Sloveeniaga.

11–13

Buenos Aireses toimub ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste neljas konverents.

16

Euroopa Kontrollikoda avaldab hindamisaruande struktuurifondi sekkumiste kohta aastatel 1989–1993 ja 1994–1999.

Detsember

9

Komisjon võtab vastu rohelise raamatu sagedusi käsitleva poliitika kohta. Euroopa Kontrollikoda avaldab eriaruande veiste spongioosse entsefalopaatia („hullu lehma tõbi”) kriisi tõttu võetud teatavate meetmete ühendusepoolse rahastamise kohta koos komisjoni vastustega.

11–12

Euroopa Ülemkogu kohtumine Viinis. Võetakse vastu tööhõivesuunised 1999. aastaks, otsustatakse tugevdada liikmesriikide tööhõivepoliitika lähenemisprotsessi eesmärgiga sõlmida Euroopa tööhõivepakt, määratakse kindlaks euro välisesindamise kord, kiidetakse heaks vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala loomise tegevuskava ning lepitakse kokku liidu 1999. aasta tööstrateegias.

16

Euroopa Kontrollikoda avaldab eriaruande selle kohta, kuidas komisjon on juhtinud meeste ja naiste võrdsete võimaluste edendamiseks võetavate meetmete rakendamist, ning komisjoni vastused.

31

Madalmaad annavad hoiule Amsterdami lepingu ratifitseerimiskirjad. Nõukogu fikseerib 11 euroala riigi vääringute ja euro lõplikud vahetuskursid.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Vaata ka …
Back to top