Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1998

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1998


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Ιανουάριος

1

Το Ηνωμένο Βασίλειο αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έναρξη ισχύος της συμφωνίας συνεργασίας με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.

Φεβρουάριος

1

Έναρξη της ισχύος των ευρωπαϊκών συμφωνιών με την Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία.

Μάρτιος

1

Έναρξη της ισχύος της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας με την Ουκρανία, καθώς και της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας Σύνδεσης με την Τυνησία.

12

Πραγματοποιείται στο Λονδίνο Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη με τη συμμετοχή των 15 κρατών μελών και των χωρών που έχουν ζητήσει επίσημα ένταξη στην ΕΕ.

16

Η δραχμή εντάσσεται στο μηχανισμό συναλλαγματικής ισοτιμίας του Οικονομικού και Νομισματικού Συστήματος.

25

Η Επιτροπή εγκρίνει την έκθεση σύγκλισης και συνιστά σε 11 κράτη μέλη να καθιερώσουν το ευρώ την 1η Ιανουαρίου 1999.

30

Με υπουργική συνεδρίαση ξεκινά η διαδικασία προσχώρησης για τις δέκα υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και για την Κύπρο.

Απρίλιος

2

Έκδοση δικαστικής απόφασης για την Greenpeace. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διευκρινίζει τους όρους υπό τους οποίους μεμονωμένα άτομα ή ενώσεις που τα εκπροσωπούν έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την ακύρωση απόφασης που έχει ληφθεί από την Επιτροπή.

3-4

Η δεύτερη Σύνοδος Κορυφής Ευρώπης-Ασίας πραγματοποιείται στο Λονδίνo.

28

Έκδοση δικαστικών αποφάσεων Kohll κατά Union des Caisses de Maladie (Ένωση Ασφαλιστικών Ταμείων) και Decker κατά Caisse de Maladie des Employes Prives (Ταμείο Ασθενείας Ιδιωτικών Υπαλλήλων). Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφασίζει ότι οι υπήκοοι των κρατών της Κοινότητας μπορούν να υποβάλλονται σε ιατρική θεραπεία σε άλλο κράτος μέλος και να τους επιστρέφονται τα έξοδα με βάση τα ισχύοντα στο κράτος στο οποίο είναι ασφαλισμένοι.

29

Υπογράφεται στη Νέα Υόρκη το Πρωτόκολλο του Κυότο για την κλιματική αλλαγή.

30

Ειρηνευτική συμφωνία για τη Βόρειο Ιρλανδία.

Μάιος

1

Έναρξη της ισχύος της συμφωνίας-πλαισίου για τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των μελών της συμφωνίας της Καρθαγένης.

3

Σε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου αποφασίζεται ότι 11 κράτη μέλη πληρούν τους όρους για την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος την 1η Ιανουαρίου 1999. Μετά την εν λόγω απόφαση, το Συμβούλιο εκδίδει δύο κανονισμούς σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κερμάτων του ευρώ και την υιοθέτηση του ευρώ, ενώ οι υπουργοί και οι διοικητές της Κεντρικής Τράπεζας στα κράτη μέλη εγκρίνουν το ευρώ ως ενιαίο νόμισμά τους. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ινστιτούτο θεσπίζουν τους όρους για τον καθορισμό των αμετάκλητων ισοτιμιών του ευρώ. 

7

Η Γερμανία καταθέτει τα έγγραφα επικύρωσης της Συνθήκης του Άμστερνταμ.

12

Έκδοση δικαστικής απόφασης Martinez Sala κατά Freistaat Bayern. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφασίζει ότι οι υπήκοοι ενός κράτους μέλους δύνανται να βασίζονται στην ευρωπαϊκή υπηκοότητά τους για να προστατευθούν από διακρίσεις εις βάρος τους από ένα άλλο κράτος μέλος με βάση την εθνικότητα.

15

Η Σουηδία καταθέτει τα έγγραφα επικύρωσης της Συνθήκης του Άμστερνταμ.

15-17

Η Σύνοδος Κορυφής G8 πραγματοποιείται στο Birmingham, του Ηνωμένου Βασιλείου.

25

Το Συμβούλιο εγκρίνει κοινή στάση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αρχές, τους κανόνες δικαίου και την ορθή διακυβέρνηση στην Αφρική.

26

Οι κυβερνήσεις των κρατών μελών που εγκρίνουν το ενιαίο νόμισμα ορίζουν με κοινή συμφωνία τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τα λοιπά μέρη του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ιούνιος

1

Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Έναρξη ισχύος της συμφωνίας για την τροποποίηση της Πέμπτης Σύμβασης της Λομέ μετά από την ενδιάμεση επανεξέταση, συμπεριλαμβανομένου του χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου και του πρωτοκόλλου που διέπει την προσχώρηση της Νότιας Αφρικής στη σύμβαση.

8-10

Πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη έκτακτη σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών με θέμα τα ναρκωτικά.

15

Το Ηνωμένο Βασίλειο καταθέτει τα έγγραφα επικύρωσης της Συνθήκης του Αμστερνταμ.

15-16

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πραγματοποιείται στο Κάρντιφ του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Συμβούλιο καθορίζει τα βασικά στοιχεία της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περαιτέρω οικονομική μεταρρύθμιση για την προώθηση της ανάπτυξης, της ευημερίας, της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης. Εντοπίζονται σαφείς τρόποι για να πλησιάσει περισσότερο η Ένωση τον πολίτη, καθορίζονται οι γενικές κατευθύνσεις και το χρονοδιάγραμμα για τη διεξαγωγή περαιτέρω διαπραγματεύσεων σχετικά με το Πρόγραμμα Δράσης 2000 και καθιερώνεται μια συζήτηση σε περισσότερο μακροπρόθεσμη βάση σχετικά με την περαιτέρω ανάπτυξη της Ένωσης.

18

Το Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσιεύει ειδική έκθεση για την εκ μέρους της Επιτροπής εφαρμογή της πολιτικής και την έναρξη της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τη ρύπανση των υδάτων.

24

Η Δανία καταθέτει τα έγγραφα επικύρωσης της Συνθήκης του Άμστερνταμ.

25

Υπογράφεται στο Aarhus της Δανίας η Σύμβαση της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, σχετικά με την πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφόρηση, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και τη δυνατότητα προσφυγής στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα.

30

Έκδοση δικαστικής απόφασης Mary Brown. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δηλώνει ότι η απόλυση γυναικών σε κατάσταση εγκυμοσύνης, καθόλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους, είναι ασυμβίβαστη με το κοινοτικό δίκαιο.

Ιούλιος

1

Η Αυστρία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έναρξη ισχύος της ενδιάμεσης συμφωνίας με το Μεξικό για το εμπόριο και τα εμπορικά θέματα, της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με τη Μολδαβία και της συμφωνίας συνεργασίας με την Υεμένη.

15

Η Φινλανδία καταθέτει τα έγγραφα επικύρωσης της Συνθήκης του Άμστερνταμ.

21

Η Αυστρία καταθέτει τα έγγραφα επικύρωσης της Συνθήκης του Άμστερνταμ.

22

Η Επιτροπή εκδίδει Λευκό Βιβλίο για την κοινοτική προσέγγιση σχετικά με τη χρέωση του κόστους της υποδομής των μεταφορών, καθώς και ανακοίνωση των μέτρων για την καταπολέμηση της παραχάραξης του ευρώ.Το Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσιεύει ειδική έκθεση για τις υπηρεσίες της Επιτροπής που έχουν αναλάβει την καταπολέμηση της απάτης, και ιδίως για τη διοικητική μονάδα συντονισμού της καταπολέμησης της απάτης.

24

Η Ιταλία καταθέτει τα έγγραφα επικύρωσης της Συνθήκης του Άμστερνταμ.

30

Η Ιρλανδία καταθέτει τα έγγραφα επικύρωσης της Συνθήκης του Άμστερνταμ.

Σεπτέμβριος

4

Το Λουξεμβούργο καταθέτει τα έγγραφα επικύρωσης της Συνθήκης του Άμστερνταμ.

Οκτώβριος

1

Έναρξη της ισχύος της σύμβασης Europol για την καταπολέμηση των ναρκωτικών.

15

Η Επιτροπή εκδίδει Πράσινο Βιβλίο για την καταπολέμηση της παραχάραξης και της πειρατείας στην ενιαία αγορά.

24-25

Άτυπη συνεδρίαση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στο Portschach, της Αυστρίας.

Νοέμβριος

4

Η Επιτροπή εγκρίνει τις εκθέσεις αξιολόγησης της προόδου των χωρών που έχουν υποβάλει αίτηση προσχώρησης.

10

Συσκέψεις σε επίπεδο υπουργών για διασκέψεις προσχώρησης με την Κύπρο, την Πολωνία, την Εσθονία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Ουγγαρία και τη Σλοβενία.

11-13

Πραγματοποιείται στο Μπουένος Άιρες η τέταρτη διάσκεψη των μερών της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή.

16

Το Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσιεύει ειδική έκθεση για την αξιολόγηση των παρεμβάσεων των διαρθρωτικών ταμείων κατά τις χρονικές περιόδους 1989-1993 και 1994-1999.

Δεκέμβριος

9

Η Επιτροπή εκδίδει Πράσινο Βιβλίο για την πολιτική σχετικά με τις συχνότητες.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσιεύει ειδική έκθεση για την κοινοτική χρηματοδότηση ορισμένων μέτρων που λήφθηκαν προς αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών (ESB), συνοδευόμενη από τις απαντήσεις της Επιτροπής.

11-12

Πραγματοποιείται συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη Βιέννη της Αυστρίας. Το Συμβούλιο εγκρίνει τις γενικές κατευθύνσεις σχετικά με την απασχόληση για το 1999, αποφασίζει την ενίσχυση της διαδικασίας σύγκλισης των πολιτικών για την απασχόληση, ενόψει ενός Ευρωπαϊκού Συμφώνου Απασχόλησης, θεσπίζει τις ρυθμίσεις για την εξωτερική εκπροσώπηση του ευρώ, εγκρίνει ένα πρόγραμμα δράσης για τη δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και εγκρίνει μια στρατηγική για το έργο της Ένωσης το 1999.

16

Το Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσιεύει ειδική έκθεση για την εφαρμογή, από την Επιτροπή, μέτρων με στόχο την προώθηση της παροχής ίσων ευκαιριών στους άντρες και τις γυναίκες, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις της Επιτροπής.

31

Οι Κάτω Χώρες καταθέτουν τα έγγραφα επικύρωσης της Συνθήκης του Αμστερνταμ. Το Συμβούλιο εγκρίνει τη σταθερή και αμετάκλητη ισοτιμία μεταξύ του ευρώ και των εθνικών νομισμάτων των 11 κρατών μελών που συμμετέχουν στο ευρώ.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Back to top