Den Europæiske Union

Den Europæiske Unions historie - 1998

Den Europæiske Unions historie - 1998


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Januar

1

Det Forenede Kongerige overtog formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union. Samarbejdsaftalen med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien trådte i kraft.

Februar

1

Europaaftalerne med Estland, Letland og Litauen trådte i kraft.

Marts

8

Partnerskabs- og samarbejdsaftalen med Ukraine og Euro-Middelhavsassocieringsaftalen med Tunesien trådte i kraft.

8

I London afholdtes en Europa-konference med deltagelse af de 15 EU-lande og de lande, der officielt har ansøgt om EU-medlemskab.

8

Den græske valuta, drakmen, blev optaget i EMS-valutakursmekanismen.

8

Kommissionen vedtog konvergensrapporten og anbefalede, at euroen blev indført i 11 medlemsstater pr. 1. januar 1999.

8

Det blev på et ministermøde besluttet at indlede tiltrædelsesforhandlingerne med de ti central- og østeuropæiske ansøgerlande og Cypern.

April

2

Der blev afsagt dom i Greenpeace-sagen. I denne dom fastslår Domstolen, hvornår enkeltpersoner og foreninger er berettiget til at kræve, at en beslutning truffet af Kommissionen annulleres.

3-4

Det andet EU-Asienstopmøde blev afholdt i London.

28

Der blev afsagt dom i sagerne Kohll mod Union des Caisses de Maladie og Decker mod Caisse de Maladie des Employés Privés. EF-Domstolen fastslog i denne dom, at EU-borgere har ret til at søge lægebehandling i et andet medlemsland og at få udgifterne hertil godtgjort efter de gældende satser i det medlemsland, hvor de erforsikret.

29

Kyoto-protokollen om klimaændringer blev undertegnet i New York.

30

Fredsaftale om Nordirland.

Maj

1

Rammeaftalen for samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og medlemmerne af Cartagena-aftalen trådte i kraft.

3

Det blev på et ekstraordinært rådsmøde vedtaget, at 11 EU-lande opfyldte kravene for at kunne deltage i den fælles valuta med virkning fra den 1. januar 1999. Rådet vedtog herefter to forordninger om de tekniske specifikationer for euro-mønterne og indførelsen af euroen. Ministrene og centralbankcheferne vedtog euroen som fælles valuta. Kommissionen og Det Europæiske Monetære Institut fastsatte vilkårene for den uigenkaldelige fastsættelse af valutakurserne i forhold tileuroen.

7

Tyskland deponerede ratificeringsinstrumenterne for Amsterdam-traktaten.

12

EF-Domstolen afsagde dom i sagen Martínez Sala mod Freistaat Bayern. Det blev i denne dom slået fast, at medlemsstaternes statsborgere via deres EU-borgerskab er beskyttet mod en anden medlemsstats diskriminering på grundlag af nationalitet.

15

Sverige deponerede ratificeringsinstrumenterne for Amsterdam-traktaten.

15-17

G8-landene mødtes til topmøde i Birmingham i Det Forenede Kongerige.

25

Rådet vedtog en fælles holdning om menneskerettigheder, demokratiske principper, retsregler og god regeringsførelse i Afrika.

26

Regeringerne fra de medlemsstater, der indfører den fælles valuta, udnævnte efter fælles overenskomst formanden, næstformanden og de øvrige medlemmer af Den Europæiske Centralbanks direktion.

Juni

1

Oprettelse af Den Europæiske Centralbank. Aftalen om ændring af den fjerde Lomé-konvention efter en midtvejsrevision trådte i kraft. Den indeholdt en ny finansprotokol og en protokol om Sydafrikas tiltrædelse af konventionen.

8-10

FN afholdt i New York en ekstraordinær generalforsamling om narkotika.

15

Det Forenede Kongerige deponerede ratificeringsinstrumenterne for Amsterdam-traktaten.

15-16

Det Europæiske Råd fandt sted i Cardiff i Det Forenede Kongerige. Her blev man enige om hovedelementerne i EU's strategi for yderligere økonomisk reform, som skal fremme vækst, velstand, beskæftigelse og social integration. Der blev fremsat nogle konkrete forslag til, hvordan EU kan bringes tættere på borgerne, der blev udstukket retningslinjer og fastsat en tidsramme for de kommende forhandlinger om Agenda 2000, og der blev iværksat en langsigtet debat om EU's videre udvikling.

18

Revisionsretten offentliggør særberetningen om Kommissionens iværksættelse af Den Europæiske Unions politik og aktioner på området vandforurening.

24

Danmark deponerede ratificeringsinstrumenterne for Amsterdam-traktaten.

25

Underskrivelse i Århus af konventionen om adgang til miljøoplysninger, offentlighedens deltagelse i beslutningstagningen og domstolsadgang i miljøsager, som er udarbejdet af FN's Økonomiske Kommission for Europa.

30

Der blev afsagt dom i Mary Brown-sagen. EF-Domstolen afgjorde i denne sag, at det er i strid med EF-lovgivningen at afskedige gravide.

Juli

1

Østrig overtog formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union. Følgende aftaler trådte i kraft: interimsaftalen med Mexico om handel og handelsrelaterede spørgsmål, partnerskabs- og samarbejdsaftalen med Moldova og samarbejdsaftalen med Yemen.

15

Finland deponerede ratificeringsinstrumenterne for Amsterdam-traktaten.

21

Østrig deponerede ratificeringsinstrumenterne for Amsterdam-traktaten.

22

Kommissionen vedtog en hvidbog om "Fair betaling for brug af infrastruktur - en model for trinvis indførelse af fælles afgiftsbestemmelser for transportinfrastrukturen i EU" og en meddelelse om bekæmpelse af forfalskninger af euroen.Revisionsretten offentliggør særberetningen om de tjenester i Kommissionen, der er ansvarlige for bekæmpelse af svig, navnlig Direktoratet for Koordinering af Bedrageribekæmpelse.

24

Italien deponerede ratificeringsinstrumenterne for Amsterdam-traktaten.

30

Irland deponerede ratificeringsinstrumenterne for Amsterdam-traktaten.

September

4

Luxembourg deponerede ratificeringsinstrumenterne for Amsterdam-traktaten.

Oktober

1

Europol-konventionen om narkotikabekæmpelse trådte i kraft.

15

Kommissionen vedtog en grønbog om bekæmpelse af varemærkeforfalskning og piratkopiering i det indre marked.

24-25

Uformelt møde mellem stats- og regeringscheferne i Pörtschach i Østrig.

November

4

Kommissionen vedtog rapporterne om, hvilke fremskridt der er gjort i ansøgerlandene.

10

Som led i konferencerne om Cyperns, Polens, Estlands, Den Tjekkiske Republiks, Ungarn og Sloveniens tiltrædelse afholdtes en række møder på ministerniveau.

11-13

I Buenos Aires afholdtes den fjerde konference mellem deltagerne i FN's rammekonvention om klimaændringer.

16

Revisionsretten offentliggør særberetningen om evalueringen af strukturfondenes interventioner for perioderne 1989-1993 og 1994-1999.

December

9

Kommissionen vedtog en grønbog om frekvenspolitikken.

Revisionsretten offentliggør særberetningen om Fællesskabets finansiering af visse foranstaltninger truffet som følge af BSE-krisen med Kommissionens svar.

11-12

På Det Europæiske Råds møde i Wien blev retningslinjerne for beskæftigelsen i 1999 vedtaget. Det blev desuden besluttet at øge konvergensen mellem beskæftigelsespolitikkerne med henblik på indgåelse af en europæisk beskæftigelsespagt, vilkårene for euroens eksterne repræsentation blev aftalt, der blev vedtaget en handlingsplan om oprettelse af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, og endelig blev der fastlagt en strategi for EU's arbejde i 1999.

16

Revisionsretten offentliggør særberetningen om Kommissionens forvaltning i forbindelse med gennemførelsen af foranstaltninger til fremme af lige muligheder for mænd og kvinder med Kommissionens svar.

31

Nederlandene deponerede ratificeringsinstrumenterne for Amsterdam-traktaten.

Rådet vedtog de faste og uigenkaldelige omregningssatser mellem valutaerne i de elleve medlemslande, der deltager i euroen.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Se også
Back to top