Evropská unie

Dějiny Evropské unie - 1998

Dějiny Evropské unie - 1998


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Leden

1

Předsednictví Rady Evropských společenství přebírá Spojené království. V platnost vstupuje dohoda o spolupráci s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií.

Únor

1

V platnost vstupují Evropské dohody s Estonskem, Litvou a Lotyšskem.

Březen

1

V platnost vstupují dohoda o partnerství a spolupráci s Ukrajinou a Evropsko–středomořská dohoda o přidružení s Tuniskem.

12

V Londýně se koná Evropská konference za účasti 15 členských států a zemí, které oficiálně zažádaly o vstup do EU.

16

Řecká drachma vstupuje do mechanismu směnných kurzů Evropského měnového systému (EMS).

25

Komise schvaluje konvergenční zprávu a doporučuje, aby k 1. lednu 1999 přijalo euro 11 členských států.

30

Na zasedání ministrů je zahájen proces přistoupení 10 zemí střední a východní Evropy a Kypru.

Duben

2

Rozhodnutí ve věci Greenpeace. Evropský soudní dvůr upřesňuje, za jakých podmínek mohou jednotlivci nebo sdružení, která je zastupují, požadovat zrušení rozhodnutí Komise.

3-4

V Londýně se koná druhý summit Evropa–Asie.

28

Rozhodnutí ve věcech Kohll v. „Union des Caisses de Maladie“ a Decker v. „Caisse de Maladie des Employés Privés“. Evropský soudní dvůr nařizuje, že státní příslušníci určité členské země mohou obdržet lékařské ošetření v jiném členském státě a získat proplacení nákladů podle sazebníku státu, ve kterém jsou pojištěni.

29

V New Yorku je podepsán Kjótský protokol o změně klimatu.

30

Mírová dohoda v Severním Irsku.

Květen

1

V platnost vstupuje rámcová dohoda o spolupráci mezi Evropským společenstvím a členskými státy Kartagenské dohody.

3

Zvláštní zasedání Rady rozhoduje, že 11 členských států splňuje podmínky pro přijetí jednotné měny k 1. lednu 1999. Na základě tohoto rozhodnutí přijímá Rada dvě nařízení o technických specifikacích mincí eura a o zavedení eura. Ministři a guvernéři centrálních bank členských států přijímají euro jako svou jednotnou měnu. Komise a Evropský měnový institut určují podmínky pro stanovení neměnitelných přepočítacích kurzů vůči euru.

7

Německo ukládá ratifikační listiny Amsterodamské smlouvy.

12

Rozhodnutí ve věci Martínez Sala v. Freistaat Bayern. Evropský soudní dvůr rozhoduje, že se státní příslušníci členského státu mohou odvolávat na svou evropskou příslušnost při ochraně proti diskriminaci na základě státní příslušnosti jiného členského státu.

15

Švédsko ukládá ratifikační listiny Amsterodamské smlouvy.

15-17

V britském Birminghamu se koná summit skupiny G8.

25

Rada přijímá společné stanovisko k lidským právům, zásadám demokracie, právnímu státu a řádné správě veřejných věcí v Africe.

26

Vlády členských států, které přijaly jednotnou měnu, jmenují na základě shody předsedu, místopředsedu a členy výkonné rady Evropské centrální banky.

Červen

1

Vznik Evropské centrální banky. V platnost vstupuje dohoda o změně čtvrté Úmluvy z Lomé následkem střednědobého přezkoumání, včetně nového finančního protokolu a protokolu, kterým se řídí přistoupení Jižní Afriky k úmluvě.

8-10

V New Yorku probíhá zvláštní zasedání Valného shromáždění OSN věnované drogám.

15

Spojené království ukládá ratifikační listiny Amsterodamské smlouvy.

15-16

V britském Cardiffu se koná zasedání Evropské rady. Rada stanovuje základní prvky strategie Evropské unie pro další hospodářskou reformu na podporu hospodářského růstu, blahobytu, zaměstnanosti a sociálního začleňování. Určuje konkrétní způsoby přiblížení Unie občanům, stanovuje pokyny a harmonogram pro budoucí jednání o Agendě 2000 a zahajuje dlouhodobou debatu o budoucím vývoji Unie.

18

Účetní dvůr vydává zvláštní zprávu o provádění politiky a opatření EU v oblasti znečištění vodních zdrojů.

24

Dánsko ukládá ratifikační listiny Amsterodamské smlouvy.

25

V dánském Aarhusu je podepsána Úmluva Evropské hospodářské komise OSN o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí.

30

Rozhodnutí ve věci Mary Brown. Evropský soudní dvůr prohlašuje, že propuštění těhotné ženy během jejího těhotenství je v rozporu s právem Společenství.

Červenec

1

Předsednictví Rady Evropské unie přebírá Rakousko. V platnost vstupují prozatímní dohoda s Mexikem o obchodu a obchodních záležitostech, dohoda o partnerství a spolupráci s Moldavskem a dohoda o spolupráci s Jemenem.

15

Finsko ukládá ratifikační listiny Amsterodamské smlouvy.

21

Rakousko ukládá ratifikační listiny Amsterodamské smlouvy.

22

Komise schvaluje bílou knihu o přístupu Společenství k dopravní infrastruktuře a kritizuje sdělení o opatřeních proti padělání eura. Účetní dvůr vydává zvláštní zprávu o útvarech Komise zapojených do boje proti podvodům, a to zejména o Útvaru pro koordinaci boje proti podvodům.

24

Itálie ukládá ratifikační listiny Amsterodamské smlouvy.

30

Irsko ukládá ratifikační listiny Amsterodamské smlouvy.

Září

4

Lucembursko ukládá ratifikační listiny Amsterodamské smlouvy.

Říjen

1

V platnost vstupuje Úmluva Europolu proti drogám.

15

Komise schvaluje zelenou knihu o boji proti padělání a pirátství na vnitřním trhu.

24-25

V rakouském Pörtschachu se koná neformální setkání hlav států a vlád.

Listopad

4

Komise přijímá zprávu hodnotící pokrok dosažený kandidátskými zeměmi.

10

Přístupová konference na ministerské úrovni s Kyprem, Polskem, Estonskem, Českou republikou, Maďarskem a Slovinskem.

11-13

V Buenos Aires se koná čtvrtá konference stran rámcové úmluvy OSN o změně klimatu.

16

Účetní dvůr vydává zvláštní zprávu o hodnocení použití strukturálních fondů v obdobích 1989–1993 a 1994–1999.

Prosinec

9

Komise schvaluje zelenou knihu o politice v oblasti frekvencí. Účetní dvůr vydává zvláštní zprávu o financování určitých opatření v rámci krize BSE doplněnou o odpovědi Komise.

11-12

Ve Vídni se koná zasedání Evropské rady. Rada přijímá pokyny k zaměstnanosti na rok 1999, rozhoduje o posílení procesu sbližování politik zaměstnanosti vzhledem k evropskému paktu zaměstnanosti, stanovuje opatření pro vnější reprezentaci eura, schvaluje akční plán pro vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva a shoduje se na strategii práce Unie v roce 1999.

16

Účetní dvůr vydává zvláštní zprávu o provádění opatření na podporu rovnosti žen a mužů doplněnou o odpovědi Komise.

31

Nizozemsko ukládá ratifikační listiny Amsterodamské smlouvy. Rada schvaluje pevné a neměnitelné směnné kurzy mezi národními měnami 11 účastnických členských států a eurem.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Viz také
Back to top