Европейски съюз

Историята на Европейския съюз - 1998 r.

Историята на Европейския съюз - 1998 r.


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Януари

1

Обединеното кралство поема председателството на Съвета на Европейския съюз. Влиза в сила Споразумението за сътрудничество с бивша югославска република Македония.

Февруари

1

Влизат в сила Европейските споразумения с Естония, Латвия и Литва.

Март

1

Влиза в сила Споразумението за партньорство и сътрудничество с Украйна и Евро-средиземноморското споразумение с Тунис.

12

В Лондон се провежда Европейска конференция на 15-те държави-членки и на държавите, които официално са подали молба за присъединяване към ЕС.

16

Драхмата става част от механизма на валутните курсове на Европейската парична система (ЕПС).

25

Комисията приема доклада за сближаване и препоръчва приемане на еврото от 11 държави-членки на 1 януари 1999 г.

30

На министерска среща се поставя началото на процеса на присъединяване на 10 държави кандидатки от Централна и Източна Европа и Кипър.

Април

2

Решение по делото Greenpeace. Европейският съд посочва при какви условия физическите лица или асоциациите, които ги представляват, имат право да изискват отмяна на решение, взето от Комисията.

3-4

В Лондон, Обединеното кралство, се провежда втората среща на високо равнище между Европа и Азия.

28

Решение по делата Kohll срещу „Union des Caisses de Maladie“ и Decker срещу „Caisse de Maladie des Employés Privés“. Европейският съд постановява, че гражданите на Общността могат да се ползват от медицинска услуга в друга държава-членка и да им бъдат възстановени разходите за това в съответствие с тарифите в държавата, в която те са осигурени.

29

В Ню Йорк, САЩ, се подписва Протоколът от Киото относно изменението на климата.

30

В Северна Ирландия се подписва мирно споразумение.

Май

1

Влиза в сила рамковото споразумение за сътрудничество между Европейската общност и държавите, участващи в Споразумението от Картахена.

3

На специално заседание на Съвета се решава, че 11 държави-членки отговарят на изискванията за приемане на единната валута на 1 януари 1999 г. След приемането на това решение Съветът приема два регламента относно техническите спецификации на евро монетите и въвеждането на еврото, а министрите и управителите на централните банки в държавите-членки приемат еврото като своя единна валута. Комисията и Европейският паричен институт установяват условия за определяне на неотменимо фиксиран обменен курс за еврото.

7

Германия депозира документите за ратифициране на Договора от Амстердам.

12

Решение по делото Martínez Sala срещу Freistaat Bayern. Европейският съд постановява, че гражданите на дадена държава-членка могат да се уповават на своето европейско гражданство за защита срещу дискриминация, основана на гражданство, от друга държава-членка.

15

Швеция депозира документите за ратифициране на Договора от Амстердам.

15-17

В Бирмингам, Обединеното кралство, се провежда среща на високо равнище на Г-8.

25

Съветът приема обща позиция относно правата на човека, демократичните принципи, правовата държава и доброто управление на публичните дейности в Африка.

26

Правителствата на държавите-членки, които приемат единната валута, назначават по взаимно съгласие председателя, заместник-председателя и другите членове на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка.

Юни

1

Създава се Европейската централна банка. Влиза в сила споразумение за изменение на Конвенцията от Ломе след междинния преглед, което включва нов финансов протокол и протокола, регламентиращ присъединяването на Южна Африка към конвенцията.

8-10

В Ню Йорк се провежда специална сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации, посветено на наркотиците.

15

Обединеното кралство депозира документите за ратифициране на Договора от Амстердам.

15-16

В Кардиф, Обединеното кралство, се провежда заседание на Европейския съвет. Съветът определя съществени елементи от стратегията на Европейския съюз за по-нататъшна икономическа реформа за насърчаване на растежа, просперитета, заетостта и социалното включване. Той посочва конкретни начини, чрез които Съюзът може да бъде по-близо до хората, съставя насоки и установява времева рамка за бъдещи преговори за Програма 2000 и поставя началото на дългосрочен дебат за по-нататъшното развитие на Съюза.

18

Сметната палата публикува специалния доклад относно изпълнението от страна на Комисията на политиката и действията на ЕС относно замърсяването на водите.

24

Дания депозира документите за ратифициране на Договора от Амстердам.

25

В Орхус, Дания, се подписва Конвенцията за достъпа до екологична информация, участието на обществеността в процеса на вземане на решения и достъпа до правосъдие по екологични въпроси на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации.

30

Решение по делото Mary Brown. Съдът на Европейските общности декларира, че уволняването на бременни жени по време на тяхната бременност противоречи на правото на Общността.

Юли

1

Австрия поема председателството на Съвета на Европейския съюз. Влизат в сила временното споразумение с Мексико относно търговията и свързаните с търговията въпроси, споразумението за партньорство и сътрудничество с Молдова и споразумението за сътрудничество с Йемен.

15

Финландия депозира документите за ратифициране на Договора от Амстердам.

21

Австрия депозира документите за ратифициране на Договора от Амстердам.

22

Комисията приема Бяла книга за подхода на Общността към транспортната инфраструктура и съобщение относно мерките за борба с фалшифицирането на еврото. Сметната палата публикува специалния доклад относно конкретните отдели на Комисията, които участват в борбата срещу измамите, по-специално Отделът за координиране на борбата с измамите.

24

Италия депозира документите за ратифициране на Договора от Амстердам.

30

Ирландия депозира документите за ратифициране на Договора от Амстердам.

Септември

4

Люксембург депозира документите за ратифициране на Договора от Амстердам.

Октомври

1

Влиза в сила Конвенцията на Европол срещу наркотиците.

15

Комисията приема Зелена книга за борбата срещу фалшифицирането и пиратството в единния пазар.

24-25

В Пьортшах, Австрия, се провежда неофициална среща на държавните и правителствени ръководители.

Ноември

4

Комисията приема докладите за оценка на напредъка на държавите, кандидатстващи за присъединяване.

10

Провеждат се конференции на равнище министри с Кипър, Полша, Естония, Чешката република, Унгария и Словения.

11-13

В Буенос Айрес, Аржентина, се провежда четвъртата конференция на страните по Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации относно изменението на климата.

16

Сметната палата публикува специалния доклад относно оценката на интервенциите на структурните фондове за периодите 1989-1993 г. и 1994-1999 г.

Декември

9

Комисията приема Зелена книга за политиката, отнасяща се до честотите. Сметната палата публикува специалния доклад относно финансирането от Общността на определени мерки, предприети във връзка с кризата, причинена от СЕГ, както и отговорите на Комисията по този въпрос.

11-12

Във Виена, Австрия, се провежда заседание на Европейския съвет. Съветът приема насоките за заетостта за 1999 г., решава да засили процеса на сближаване на политиките по заетостта в контекста на Европейския пакт за заетостта, очертава условията и реда за външно представителство на еврозоната, одобрява план за действие за създаването на зона на свобода, сигурност и правосъдие и постига споразумение относно стратегия за дейността на Съюза през 1999 г.

16

Сметната палата публикува специалния доклад относно управлението от страна на Комисията на изпълнението на мерките за насърчаване на равните възможности на мъжете и жените, както и отговорите на Комисията по този въпрос.

31

Нидерландия депозира документите за ратифициране на Договора от Амстердам. Съветът приема неотменимо фиксирани обменни курсове между националните валути на 11-те участващи държави-членки и еврото.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Вижте също
Back to top