Europeiska Unionen

Europeiska unionens historia - 1997

Europeiska unionens historia - 1997


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Januari

1

Nederländerna övertar ordförandeskapet i Europeiska unionens råd.

22

Kommissionen antar en grönbok om vertikala begränsningar i EG:s konkurrenspolitik.

Februari

15

Avtal om grundläggande teletjänster i Världshandelsorganisationen (WTO).

19

Parlamentet antar en resolution om slutsatserna från den tillfälliga kommittén för undersökning av bovin spongiform encefalopati (BSE).

24

Europeiska gemenskapen och Palestinska befrielseorganisationen, PLO, undertecknar en gemensam deklaration om regelbunden politisk dialog och ett interimsavtal på fem år.

Mars

25

Fyrtioårsdagen av Romfördragen högtidlighålls på Capitolium.

26

Parterna i Världshandelsorganisationens (WTO) avtal om handel med IT-produkter upprättar den slutgiltiga förteckningen över sina åtaganden.

April

16

Kommissionen antar grönboken "Partnerskap för en ny arbetsorganisation".

17

Samma pensionsrättigheter för änkor och änklingar. EG-domstolen utsträcker principen om lika behandling av kvinnor och män till beviljandet av efterlevandepensioner inom ramen för system för tjänstepension.

24

Ministerrådet för AVS (Afrika, Västindien och Stilla havet) och EU antar ett beslut som godkänner protokollet om Sydafrikas anslutning till Lomékonventionen.

29

Europeiska unionen undertecknar samarbetsavtal med Kambodja och Laos.

Maj

6

Kommissionen antar sitt arbetsprogram för bedrägeribekämpning för 1997-1998.

12

Revisionsrätten offentliggör en särskild rapport om Europeiska unionens humanitära stöd mellan 1992 och 1995.

26

Rådet upprättar en konvention om delgivning av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur. Rådet upprättar en konvention om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i.

Juni

2

Rådet antar en förordning om inrättandet av Europeiska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet. Rådet antar en gemensam ståndpunkt om Europeiska unionens strategi gentemot Albanien.

4

Kommissionen antar en handlingsplan för den inre marknaden.

10

Kommissionen antar en grönbok om tilläggspension på den inre marknaden.

16-17

Europeiska rådet sammanträder i Amsterdam och enas om ett utkast till fördrag. Man godkänner olika förslag som underlättar en smidig övergång till den tredje fasen av Ekonomiska och monetära unionen, antar en resolution om tillväxt och sysselsättning och öppnar vägen för utvidgningsprocessen.

24

Kommissionen antar en grönbok om gemenskapspatent och patentsystem i Europa.

Juli

1

Luxemburg övertar ordförandeskapet i Europeiska unionens råd.

16

Kommissionen lägger fram "Agenda 2000 - En förstärkt och utvidgad union" och sina tio yttranden om ansökningarna om medlemsskap från länderna i Central- och Östeuropa.

22

Västeuropeiska unionens (VEU) extraordinarie råd antar en deklaration om VEU:s roll och dess förbindelser med Europeiska unionen och Atlantpakten som skall bifogas till Amsterdamfördragets slutakt.

23-24

De internationella bidragsgivarnas tredje konferens om återuppbyggnad av Bosnien och Hercegovina anordnas i Bryssel.

Oktober

2

Utrikesministrarna från Europeiska unionens femton medlemsstater undertecknar Amsterdamfördraget.

20

Kommissionen antar sin slutrapport till Europaparlamentets tillfälliga kommitté för uppföljning av rekommendationerna om bovin spongiform encefalopati.

November

11

Dom avkunnas i målet Marschall mot Land Nordrhein-Westfalen. Domstolen fastslog att en nationell lagstiftning som garanterar kvinnor företräde vid befordran inom offentlig förvaltning om en kvinna och en man har likvärdiga meriter är förenlig med gemenskapsrätten under vissa förutsättningar.

21-22

Ett extra rådsmöte om sysselsättningen hålls i Luxemburg och bifaller riktlinjerna för medlemsstaternas sysselsättningspolitik för 1998.

26

Kommissionen antar en vitbok om förnybara energikällor.

December

1-10

En internationell konferens om klimatförändringar anordnas i Kyoto och leder till att industriländerna åtar sig att minska sina utsläpp av växthusgaser.

3

Kommissionen antar en grönbok om sammanväxandet av kommunikations-, medie- och IT-sektorerna. En internationell konvention om truppminor undertecknas i Ottawa, Kanada.

4

Rådet tillstyrker ett förbud mot tobaksreklam.

8

Europeiska unionen och Mexiko undertecknar ett avtal om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete.

12

Avtal om finanstjänster i Världshandelsorganisationen (WTO).

12-13

Europeiska rådet sammanträder i Luxemburg och fattar de beslut som krävs för att påbörja utvidgningen och antar en resolution om samordning av den ekonomiska politiken.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Se också
Back to top