Európska únia

História Európskej únie - 1997

História Európskej únie - 1997


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Január

1.

Holandsko preberá predsedníctvo Rady Európskej únie.

22.

Komisia prijíma zelenú knihu o vertikálnych obmedzeniach v politike hospodárskej súťaže ES.

Február

15.

V rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO) sa schvaľuje dohoda o základných telekomunikačných službách.

19.

Parlament prijíma uznesenie o výsledkoch dočasného výboru pre skúmanie bovinnej spongiformnej encefalopatie (BSE).

24.

Európska komisia a Organizácia pre oslobodenie Palestíny prijímajú spoločné vyhlásenie o ustanovení stáleho politického dialógu a podpisujú euro-stredozemskú dočasnú dohodu o pridružení na obdobie piatich rokov.

Marec

25.

V Kapitole (Rím, Taliansko) sa koná spomienková slávnosť na počesť 40. výročia Rímskej zmluvy.

26.

Účastnícke strany obchodnej dohody o produktoch informačných technológií v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO) vypracúvajú konečný zoznam svojich záväzkov.

Apríl

16.

Komisia prijíma zelenú knihu pod názvom „Partnerstvo pre novú organizáciu práce“.

17.

Rovnaké dôchodkové práva pre vdovy a vdovcov - Európsky súdny dvor rozširuje zásadu rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami aj na poskytovanie pozostalostného dôchodku v rámci zamestnaneckých systémov poistenia.

24.

Rada ministrov afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov - EÚ prijíma rozhodnutie, ktorým sa schvaľuje protokol upravujúci pristúpenie Južnej Afriky k dohovoru z Lomé.

29.

EÚ podpisuje dohody o spolupráci s Kambodžou a Laosom.

Máj

6.

Komisia prijíma program práce v oblasti boja proti podvodom na obdobie rokov 1997 - 1998.

12.

Dvor audítorov uverejňuje osobitnú správu o humanitárnej pomoci Európskej únie v období od roku 1992 do roku 1995.

26.

Rada schvaľuje dohovor o doručovaní súdnych a mimosúdnych dokumentov v občianskych a obchodných veciach. Rada schvaľuje dohovor o boji proti korupcii úradníkov.

Jún

2.

Rada prijíma nariadenie, ktorým sa zriaďuje Európske monitorovacie centrum pre rasizmus a xenofóbiu. Rada prijíma spoločnú pozíciu k stratégii Únie vo vzťahu k Albánsku.

4.

Komisia prijíma akčný plán pre jednotný trh.

10.

Komisia prijíma zelenú knihu o doplnkových dôchodkoch na jednotnom trhu.

16. - 17.

Európska rada zasadá v Amsterdame a dospeje ku konsenzu o návrhu zmluvy. Schvaľuje rôzne návrhy, ktoré uľahčujú bezproblémový prechod do tretej etapy hospodárskej a menovej únie, prijíma uznesenie o hospodárskom raste a zamestnanosti a vyjasňuje spôsob začatia procesu rozširovania.

24.

Komisia prijíma zelenú knihu o patente Spoločenstva a systéme patentov v Európe.

Júl

1.

Luxembursko preberá predsedníctvo Rady Európskej únie.

16.

Komisia predkladá dokument „Agenda 2000 - za silnejšiu a širšiu Európu“ a svoje stanoviská k žiadostiam 10 krajín strednej a východnej Európy o vstup do EÚ.

22.

Na mimoriadnom zasadnutí Rady Západoeurópskej únie sa prijíma vyhlásenie, ktoré sa má pripojiť k Záverečnému aktu Amsterdamskej zmluvy, o jej úlohe a vzťahoch s EÚ a Atlantickou alianciou.

23. - 24.

V Bruseli sa koná tretia medzinárodná konferencia poskytovateľov pomoci na obnovu Bosny a Hercegoviny.

Október

2.

Ministri zahraničných vecí členských štátov Európskej únie podpisujú Amsterdamskú zmluvu.

20.

Komisia predkladá konečnú správu dočasnému parlamentnému výboru, ktorý monitoruje odporúčania týkajúce sa bovinnej spongiformnej encefalopatie (BSE).

November

11.

Rozsudok vo veci Marschall/Land Nordrhein-Westfalen. Európsky súdny dvor rozhodol, že vnútroštátne právne predpisy, ktoré zaručujú uprednostňovanie žien v postupe v zamestnaní vo verejnom sektore v prípadoch, keď existujú kandidáti mužského a ženského pohlavia s rovnakou kvalifikáciou na príslušnú pozíciu, nie sú v rozpore s právom Spoločenstva za predpokladu, že sú splnené určité podmienky.

21. - 22.

V Luxemburgu sa koná osobitné zasadnutie Európskej rady o zamestnanosti. Schválili sa na ňom usmernenia politík zamestnanosti členských štátov v roku 1998.

26.

Komisia prijíma bielu knihu o obnoviteľných zdrojoch energie.

December

1. - 10.

V Kjóte (Japonsko) sa koná medzinárodná konferencia o zmene klímy, ktorá končí záväzkami priemyselne vyspelých krajín znížiť emisie skleníkových plynov.

3.

Komisia prijíma zelenú knihu o zbližovaní v odvetí komunikácií, médií a informačných technológií. V Ottawe (Kanada) sa podpisuje medzinárodný dohovor o protipechotných mínach.

4.

Rada schvaľuje zákaz reklamy tabaku a tabakových výrobkov.

8.

Európska únia a Mexiko podpisujú dohodu o hospodárskom partnerstve a o politickej koordinácii a spolupráci.

12.

V rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO) sa schvaľuje dohoda o finančných službách.

12. - 13.

V Luxemburgu sa schádza Európska rada a prijíma rozhodnutia potrebné na spustenie procesu rozširovania. Prijíma aj uznesenie o koordinácii hospodárskej politiky.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Klikni tiež na...: 
Back to top