Unia Europejska

Historia Unii Europejskiej - 1997

Historia Unii Europejskiej - 1997


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Styczeń

1

Holandia przejmuje prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich.

22

Komisja przyjmuje zieloną księgę w sprawie ograniczeń wertykalnych w polityce konkurencji WE.

Luty

15

W ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) osiągnięte zostaje porozumienie w sprawie podstawowych usług telekomunikacyjnych.

19

Parlament przyjmuje rezolucję w sprawie wyników dochodzenia tymczasowej komisji śledczej dotyczącego gąbczastej encefalopatii bydła (BSE).

24

Komisja Europejska i Organizacja Wyzwolenia Palestyny przyjmują wspólne oświadczenie, w którym ustanawiają regularny dialog polityczny oraz podpisują przejściowy układ euro-śródziemnomorski na pięć lat.

Marzec

25

Na Kapitolu w Rzymie odbywa się uroczystość upamiętniająca 40 rocznicę podpisania traktatu rzymskiego.

26

Strony zaangażowane w porozumienie w sprawie handlu produktami technologii informacyjnych w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) sporządzają ostateczną listę swoich zobowiązań.

Kwiecień

16

Komisja przyjmuje zieloną księgę zatytułowaną „Partnerstwo na rzecz nowej organizacji pracy".

17

Takie same prawa rentowe dla wdów i wdowców: Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozszerza zasadę równego traktowania kobiet i mężczyzn na przyznawanie rent rodzinnych przewidzianych w planach świadczeń pracowniczych.

24

Rada Ministrów krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP)-UE przyjmuje decyzję zatwierdzającą protokół dotyczący przystąpienia Republiki Południowej Afryki do konwencji z Lome.

29

UE podpisuje umowy o współpracy z Kambodżą i Laosem.

Maj

6

Komisja przyjmuje program prac w zakresie zwalczania nadużyć na lata 1997–1998.

12

Trybunał Obrachunkowy publikuje specjalne sprawozdanie dotyczące pomocy humanitarnej Unii Europejskiej w latach 1992–1995.

26

Rada przygotowuje konwencję dotyczącą wykorzystania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych. Rada przygotowuje konwencję w sprawie zwalczania korupcji z udziałem urzędników.

Czerwiec

2

Rada przyjmuje rozporządzenie ustanawiające Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii. Rada przyjmuje wspólne stanowisko określające strategię Unii w odniesieniu do Albanii.

4

Komisja przyjmuje plan działania na rzecz jednolitego rynku.

10

Komisja przyjmuje zieloną księgę w sprawie dodatkowych emerytur na jednolitym rynku.

16-17

Rada Europejska na posiedzeniu w Amsterdamie osiąga porozumienie w sprawie projektu Traktatu. Zatwierdza różne wnioski ułatwiające płynne przejście do trzeciego etapu unii gospodarczej i walutowej, przyjmuje rezolucję w sprawie wzrostu i zatrudnienia oraz toruje drogę dla uruchomienia procesu rozszerzenia.

24

Komisja przyjmuje zieloną księgę w sprawie patentu wspólnotowego i systemu patentowego w Europie.

Lipiec

1

Luksemburg przejmuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.

16

Komisja przedstawia dokument „Agenda 2000. Unia Europejska rozszerzona i silniejsza" oraz swoje opinie w sprawie wniosków 10 krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

22

Nadzwyczajna Rada Unii Zachodnioeuropejskiej (UZE) przyjmuje deklarację, która zostanie dołączona do aktu końcowego traktatu amsterdamskiego, w sprawie jej roli i stosunków z UE i Sojuszem Atlantyckim.

23-24

Trzecia międzynarodowa konferencja krajów i organizacji udzielających wsparcia na rzecz odbudowy Bośni i Hercegowiny w Brukseli.

Październik

2

Ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich Unii Europejskiej podpisują traktat amsterdamski.

20

Komisja przyjmuje sprawozdanie końcowe tymczasowej komisji śledczej Parlamentu ds. zaleceń w sprawie gąbczastej encefalopatii bydła (BSE).

Listopad

11

Orzeczenie w sprawie Marschall przeciwko Land Nordrhein-Westfalen. Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzeka, że prawo krajowe, które gwarantuje pierwszeństwo awansu kobietom w sektorze publicznym, w przypadku gdy na dane stanowisko są kandydaci obu płci o takich samych kwalifikacjach, nie jest sprzeczne z prawem wspólnotowym, o ile spełnione są pewne warunki.

21-22

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej w Luksemburgu poświęcone zatrudnieniu. Zostają ustalone wytyczne dla państw członkowskich w odniesieniu do polityki zatrudnienia na rok 1998.

26

Komisja przyjmuje białą księgę w sprawie odnawialnych źródeł energii.

Grudzień

1-10

W Kioto w Japonii odbywa się międzynarodowa konferencja poświęcona zmianom klimatu, która kończy się przyjęciem przez kraje uprzemysłowione zobowiązania do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

3

Komisja przyjmuje zieloną księgę w sprawie konwergencji w sektorach komunikacji, mediów i technologii informacyjnych. Podpisanie konwencji dotyczącej min przeciwpiechotnych w Ottawie w Kanadzie.

4

Rada zgadza się na zakaz reklamowania tytoniu.

8

Unia Europejska i Meksyk podpisują układ o partnerstwie gospodarczym, koordynacji politycznej i współpracy.

12

Osiągnięte zostaje porozumienie w sprawie usług finansowych w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO).

12-13

Rada europejska na posiedzeniu w Luksemburgu podejmuje decyzje niezbędne do rozpoczęcia procesu rozszerzenia. Przyjmuje również rezolucję w sprawie koordynacji polityki gospodarczej.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Zobacz również
Back to top