Europese Unie

De geschiedenis van de Europese Unie - 1997

De geschiedenis van de Europese Unie - 1997


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Januari

1

Nederland neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie over.

22

De Commissie keurt een Groenboek goed over verticale afspraken en het concurrentiebeleid van de Gemeenschap.

Februari

15

In het kader van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) wordt overeenstemming bereikt over het sluiten van een overeenkomst inzake de basistelecommunicatiediensten.

19

Het Parlement neemt een resolutie aan over de aanbevelingen van de tijdelijke enquêtecommissie BSE (boviene spongiforme encefalopathie).

24

De Europese Gemeenschap en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) ondertekenen een Europees-mediterrane interim-associatieovereenkomst voor een periode van vijf jaar en keuren een gezamenlijke verklaring goed waarbij een geregelde politieke dialoog wordt ingesteld.

Maart

25

In Rome wordt in het Capitool een herdenkingsplechtigheid gehouden ter gelegenheid van de veertigste verjaardag van de ondertekening van het Verdrag van Rome.

26

De partijen bij de Overeenkomst inzake de handel in informatietechnologieproducten die in het kader van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) is gesloten, stellen de definitieve lijst vast van de verbintenissen die zij daarbij aangaan.

April

16

De Commissie keurt het Groenboek "Partnerschap voor een nieuwe werkorganisatie" goed.

17

Gelijke pensioenrechten voor weduwen en weduwnaars: het Hof van Jusititie breidt het beginsel van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen uit tot de toekenning van nabestaandenpensioenen in het kader van bedrijfspensioenregelingen.

24

De Raad van ministers van de landen van Afrika, het Caraïbisch gebied en de Stille Oceaan (ACS) en van de Europese Unie neemt een besluit aan tot goedkeuring van het Protocol betreffende de toetreding van Zuid-Afrika tot de Overeenkomst van Lomé.

29

De Europese Unie ondertekent de eerste samenwerkingsovereenkomsten met Cambodja en met Laos.

Mei

6

De Commissie keurt haar werkprogramma inzake fraudebestrijding voor 1997-1998 goed.

12

De Rekenkamer publiceert het speciaal verslag over de humanitaire hulp van de Europese Unie tussen 1992 en 1995.

26

Het Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken, wordt door de Raad goedgekeurd. De Raad hecht tevens zijn goedkeuring aan een overeenkomst ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten zijn betrokken.

Juni

2

De Raad stelt een verordening vast tot oprichting van een Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat. De Raad stelt een gemeenschappelijk standpunt vast betreffende het optreden van de Europese Unie ten aanzien van Albanië.

4

De Commissie keurt een actieplan voor de interne markt goed.

10

De Commissie keurt een Groenboek goed over de aanvullende pensioenen in de interne markt.

16-17

De Europese Raad komt bijeen in Amsterdam en bereikt overeenstemming over een ontwerp-verdrag. Hij keurt verschillende voorstellen goed die een soepele overgang naar de derde fase van de Economische en Monetaire Unie moeten vergemakkelijken, neemt een resolutie over groei en werkgelegenheid aan en opent de weg voor de start van het uitbreidingsproces.

24

De Commissie keurt een Groenboek goed over het Gemeenschapsoctrooi en het octrooistelsel in Europa.

Juli

1

Luxemburg neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie over.

16

De Commissie maakt haar mededeling "Agenda 2000 - Naar een sterkere en grotere Unie" bekend en formuleert haar adviezen over de verzoeken om toetreding van tien landen uit Midden- en Oost-Europa.

22

Op de ministerraad van de WEU, in buitengewone zitting bijeen, wordt een verklaring goedgekeurd over de rol van de WEU en haar betrekkingen met de Europese Unie en met het Atlantisch Bondgenootschap; deze verklaring zal aan de slotakte van het Verdrag van Amsterdam worden gehecht.

23-24

De derde internationale conferentie van donoren voor de wederopbouw van Bosnië en Herzegovina vindt plaats in Brussel.

Oktober

2

De ministers van Buitenlandse Zaken van de vijftien lidstaten van de Europese Unie ondertekenen het Verdrag van Amsterdam.

20

De Commissie dient haar eindverslag in bij de tijdelijke enquêtecommissie van het Europees Parlement die toezicht houdt op uitvoering van de aanbevelingen inzake boviene spongiforme encefalopathie (BSE).

November

11

In de zaak Marschall vs Land Nordrhein-Westfalen is het Hof van Justitie van oordeel dat een nationale regeling op grond waarvan bij bevordering in openbare diensten, in geval van gelijke kwalificaties van kandidaten van verschillend geslacht, de voorrang moet worden gegeven aan vrouwen, niet strijdig is met het Gemeenschapsrecht, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan

21-22

In Luxemburg wordt een buitengewone Europese Raad over de werkgelegenheid gehouden. Er wordt overeenstemming bereikt over de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten voor 1998.

26

De Commissie keurt een Witboek over hernieuwbare energiebronnen goed.

December

1-10

Een internationale conferentie inzake klimaatverandering vindt plaats te Kyoto (Japan). De meeste industrielanden doen bindende toezeggingen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken.

3

De Commissie keurt een Groenboek goed inzake convergentie in de sectoren communicatie, media en informatietechnologie.In Ottawa (Canada) wordt een internationaal verdrag inzake antipersoonsmijnen ondertekend.

4

De Raad stemt in met een voorstel voor een richtlijn betreffende het verbod op reclame voor tabaksproducten.

8

De Europese Unie en Mexico ondertekenen een overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking.

12

In het kader van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) wordt een overeenkomst inzake financiële diensten gesloten.

12-13

De Europese Raad komt bijeen in Luxemburg en neemt de besluiten die nodig zijn om het uitbreidingsproces op gang te brengen. Hij neemt tevens een resolutie aan over de coördinatie van het economisch beleid tijdens de derde fase van de Economische en Monetaire Unie.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Zie ook
Back to top