Eiropas Savienība

Eiropas Savienības vēsture - 1997

Eiropas Savienības vēsture - 1997


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Janvāris

1

Nīderlande pārņem Eiropas Savienības Padomes prezidentūru.

22

Komisija pieņem Zaļo grāmatu par vertikāliem ierobežojumiem EK konkurences politikā.

Februāris

15

Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) ietvaros tiek panākta vienošanās par telekomunikāciju pamatpakalpojumiem.

19

Parlaments pieņem rezolūciju par pagaidu izmeklēšanas komisijas darba rezultātiem, pētot govju sūkļveida encefalopātiju (BSE).

24

Eiropas Komisija un Palestīnas atbrīvošanas organizācija pieņem kopīgu deklarāciju par regulāra politiskā dialoga veidošanu un paraksta Eiropas un Vidusjūras reģiona pagaidu asociācijas nolīgumu uz pieciem gadiem.

Marts

25

Atzīmējot Romas Līguma 40. gadadienu, Romas Kapitolijā (Itālijā) notiek piemiņas ceremonija.

26

Nolīguma par tirdzniecību ar informācijas tehnoloģiju produktiem puses Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) ietvaros izveido savu saistību galīgo sarakstu.

Aprīlis

16

Komisija pieņem Zaļo grāmatu "Partnerība jaunai darba organizācijai".

17

Vienādas tiesības uz pensiju atraitnēm un atraitņiem. Eiropas Savienības Tiesa paplašina principu par to, ka attieksmei pret abiem dzimumiem jābūt vienādai, šo principu attiecinot arī uz apgādnieka zaudējuma pensijas piešķiršanu, kas izriet no profesionālās apdrošināšanas.

24

Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstis un ES Ministru padome pieņem lēmumu apstiprināt protokolu, kas reglamentē Dienvidāfrikas pievienošanos Lomes konvencijai.

29

ES paraksta sadarbības nolīgumus ar Kambodžu un Laosu.

Maijs

6

Komisija pieņem darba programmu krāpšanas apkarošanai 1997.–1998. gadā.

12

Revīzijas palāta publicē īpašu ziņojumu par Eiropas Savienības humāno palīdzību laikā no 1992. līdz 1995. gadam.

26

Padome pieņem konvenciju par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu. Padome pieņem konvenciju par cīņu pret korupciju, kurā iejauktas amatpersonas.

Jūnijs

2

Padome pieņem regulu par Eiropas Rasisma un ksenofobijas uzraudzības centra dibināšanu. Padome pieņem kopējo nostāju, definējot Eiropas Savienības stratēģiju attiecībā uz Albāniju.

4

Komisija pieņem rīcības plānu attiecībā uz vienoto tirgu.

10

Komisija pieņem Zaļo grāmatu par papildu pensijām vienotā tirgū.

16-17

Eiropadome tiekas Amsterdamā un vienojas par Līguma projektu. Sanāksmē tiek apstiprināti dažādi priekšlikumi, lai atvieglotu vienmērīgu pāreju uz ekonomikas un monetārās savienības izveides trešo posmu, pieņemta rezolūcija par izaugsmi un nodarbinātību un dota zaļā gaisma sākt paplašināšanās procesu.

24

Komisija pieņem Zaļo grāmatu par Kopienas patentu un Eiropas patentu sistēmu.

Jūlijs

1

Luksemburga pārņem Eiropas Savienības Padomes prezidentūru.

16

Komisija iesniedz dokumentu "Darba kārtība 2000 — spēcīgākai un plašākai Eiropai" un savus atzinumus par 10 Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu pieteikumiem.

22

Rietumeiropas Savienības (RES) Padome ārkārtas sēdē pieņem deklarāciju, kas tiks pievienota Amsterdamas līguma Nobeiguma aktam, par savu lomu un attiecībām ar ES un Ziemeļatlantijas Aliansi.

23-24

Briselē notiek trešā starptautiskā konference par līdzekļu piešķiršanu Bosnijas un Hercegovinas atjaunošanai.

Oktobris

2

Eiropas Savienības dalībvalstu ārlietu ministri paraksta Amsterdamas līgumu.

20

Komisija pieņem galīgo ziņojumu Parlamenta pagaidu izmeklēšanas komisijai, kas pārbauda ieteikumus attiecībā uz govju sūkļveida encefalopātiju (BSE).

Novembris

11

Spriedums lietā “Marschall pret Land Nordrhein-Westfalen”. Eiropas Savienības Tiesa nospriež, ka valsts tiesību akti, saskaņā ar kuriem valsts sektorā strādājošām sievietēm tiek dota priekšroka attiecībā uz paaugstināšanu amatā, tajos gadījumos, kad vīriešu un sieviešu kandidātu kvalifikācija attiecīgajam amatam ir līdzvērtīga, nav pretrunā Kopienas tiesībām, ja vien tiek ievēroti konkrēti nosacījumi.

21-22

Luksemburgā notiek Eiropadomes ārkārtas sanāksme par nodarbinātību. Tajā vienojas par pamatnostādnēm attiecībā uz dalībvalstu nodarbinātības politiku 1998. gadā.

26

Komisija pieņem Balto grāmatu par atjaunojamiem energoresursu avotiem.

Decembris

1-10

Kioto (Japānā) notiek starptautiska konference par klimata pārmaiņām, kas noslēdzas ar industrializēto valstu apņemšanos samazināt siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisiju.

3

Komisija pieņem Zaļo grāmatu par telekomunikāciju, plašsaziņas līdzekļu un informācijas tehnoloģiju nozaru konverģenci. Otavā (Kanādā) tiek parakstīta starptautiska konvencija par pretkājnieku mīnām.

4

Padome vienojas par tabakas izstrādājumu reklāmas aizliegšanu.

8

Eiropas Savienība un Meksika paraksta ekonomikas partnerattiecību, politikas koordinācijas un sadarbības nolīgumu.

12

Pasaules Tirdzniecības organizācijā (PTO) tiek panākta vienošanās par finanšu pakalpojumiem.

12-13

Eiropadome tiekas Luksemburgā un pieņem lēmumus, kas nepieciešami paplašināšanās procesa sākšanai. Tā pieņem arī rezolūciju par ekonomikas politikas koordināciju.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Skatīt arī
Back to top