Europos Sąjunga

Europos Sąjungos istorija - 1997 m.

Europos Sąjungos istorija - 1997 m.


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Sausis

1 d.

Nyderlandai perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai.

22 d.

Europos Komisija priėmė žaliąją knygą dėl vertikaliųjų EB konkurencijos politikos apribojimų.

Vasaris

15 d.

Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO) pasiektas susitarimas dėl pagrindinių telekomunikacijų paslaugų.

19 d.

Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl laikinojo galvijų spongiforminės encefalopatijos tyrimo komiteto veiklos rezultatų.

24 d.

Europos Komisija ir Palestinos išsivadavimo organizacija (PIO) priėmė bendrą pareiškimą dėl nuolatinio politinio dialogo ir pasirašė Europos ir Viduržemio jūros regiono laikinąjį asociacijos susitarimą penkeriems metams.

Kovas

25 d.

Romos sutarties pasirašymo 40-mečio iškilmės Kapitolijuje, Romoje.

26 d.

Pasaulio prekybos organizacijos prekybos susitarimą dėl informacinių technologijų produktų pasirašiusios šalys parengė galutinį savo įsipareigojimų sąrašą.

Balandis

16 d.

Komisija priėmė žaliąją knygą „Partnerystė siekiant naujo darbo organizavimo“.

17 d.

Vienodos našlių teisės į pensiją. Europos Teisingumo Teismas išplėtė vienodo požiūrio į moteris ir vyrus principo taikymo sritį – šio principo turi būti laikomasi ir skiriant maitintojo netekimo pensijas pagal draudimo nuo profesinių ligų ir nelaimingų atsitikimų darbe sistemas.

24 d.

Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno šalių ir ES Ministrų taryba priėmė sprendimą, kuriuo patvirtinamas Pietų Afrikos prisijungimo prie Lomės konvencijos protokolas.

29 d.

ES pasirašė bendradarbiavimo susitarimus su Kambodža ir Laosu.

Gegužė

6 d.

Komisija priėmė 1997–1998 m. kovos su sukčiavimu darbo programą.

12 d.

Audito Rūmai paskelbė specialųjį pranešimą apie 1992–1995 m. Europos Sąjungos humanitarinę pagalbą.

26 d.

Taryba parengė konvenciją dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo ir konvenciją dėl kovos su pareigūnų korupcija.

Birželis

2 d.

Taryba priėmė reglamentą dėl Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro įsteigimo. Taryba priėmė bendrąją poziciją, kuria apibrėžta Europos Sąjungos strategija Albanijos atžvilgiu.

4 d.

Komisija patvirtino bendrajai rinkai skirtą veiksmų planą.

10 d.

Komisija priėmė žaliąją knygą dėl papildomų pensijų bendrojoje rinkoje.

16–17 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikime Amsterdame pasiektas konsensusas dėl Sutarties projekto. Susitikime pritarta įvairiems pasiūlymams, kaip sklandžiau pereiti į trečią Ekonominės ir pinigų sąjungos etapą, priimta rezoliucija dėl ekonomikos augimo ir užimtumo ir atvertas kelias tolesnei plėtrai.

24 d.

Komisija priėmė žaliąją knygą dėl Bendrijos patento ir Europos patentų sistemos.

Liepa

1 d.

Liuksemburgas perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai.

16 d.

Komisija pristatė dokumentą „2000 m. darbotvarkė. Siekiant stipresnės ir didesnės Europos“ ir pareiškė savo nuomonę apie dešimties Vidurio ir Rytų Europos šalių narystės paraiškas.

22 d.

Vakarų Europos Sąjungos (VES) Tarybos neeiliniame posėdyje priimta deklaracija, skirta pridėti prie Amsterdamo sutarties Baigiamojo akto, dėl šios sąjungos vaidmens ir jos santykių su Europos Sąjunga ir Atlanto aljansu.

23–24 d.

Briuselyje įvyko trečioji tarptautinė pagalbos teikėjų konferencija Bosnijos ir Hercegovinos atstatymo tema.

Spalis

2 d.

Europos Sąjungos valstybių narių užsienio reikalų ministrai pasirašė Amsterdamo sutartį.

20 d.

Komisija priėmė baigiamąją ataskaitą Parlamento laikinojo tyrimo komitetui, stebinčiam, kaip vykdomos rekomendacijos dėl galvijų spongiforminės encefalopatijos.

Lapkritis

11 d.

Sprendimas byloje „Marschall prieš Šiaurės Reino-Vestfalijos žemę“. Europos Teisingumo Teismas nutarė, kad nacionaliniai įstatymai, kuriais moterims užtikrinama pirmenybė tuo atveju, kai tų pačių pareigų valstybės tarnyboje siekia vienodą kvalifikaciją turintys kandidatai vyrai ir moterys, neprieštarauja Bendrijų teisei, jei vykdomos tam tikros sąlygos.

21–22 d.

Liuksemburge įvyko neeilinis Europos Vadovų Tarybos posėdis užimtumo tema. Jame susitarta dėl 1998 m. valstybių narių užimtumo politikos gairių.

26 d.

Komisija priėmė baltąją knygą dėl atsinaujinančiųjų energijos išteklių.

Gruodis

1–10 d.

Tarptautinė klimato kaitos konferencija Kiote (Japonija). Joje pramoninės šalys įsipareigojo sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

3 d.

Komisija priėmė žaliąją knygą dėl telekomunikacijų, žiniasklaidos ir informacinių technologijų sektorių suartėjimo. Otavoje (Kanada) pasirašyta tarptautinė konvencija dėl priešpėstinių minų.

4 d.

Taryba susitarė dėl tabako reklamos draudimo.

8 d.

Europos Sąjunga ir Meksika pasirašė ekonominės partnerystės, politikos koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimą.

12 d.

Pasiektas Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) susitarimas dėl finansinių paslaugų.

12–13 d.

Liuksemburge vykusiame Europos Vadovų Tarybos susitikime priimti plėtros procesui pradėti reikalingi sprendimai. Be to, jame priimta ekonominės politikos koordinavimo rezoliucija.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Papildoma informacija: 
Back to top