an tAontas Eorpach

Stair an Aontais Eorpaigh - 1997

Stair an Aontais Eorpaigh - 1997


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Eanáir

1

Téann an Ísiltír i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh.

22

Glacann an Coimisiún Páipéar Uaine ar shrianta ingearacha i mbeartas iomaíochta an AE.

Feabhra

15

Tagtar ar chomhaontú maidir le seirbhísí bunúsacha teileachumarsáide laistigh de chreat na hEagraíochta Domhanda Trádála (WTO).

19

Glacann an Pharlaimint rún ar thorthaí an choiste sealadaigh fiosrúcháin faoi einceifileapaite spúinseach bhólachta (ESB).

24

Glacann an Coimisiún Eorpach agus Eagraíocht Shaoirse na Palaistíne (PLO) comhráiteas ag bunú idirphlé rialta pholaitiúil agus síníonn sé comhaontú comhlachais eatramhach Eora-Mheánmhara cúig bliana.

Márta

25

Tionóltar searmanas comórtha i gCaipeatól na Róimhe, an Iodáil, do chomóradh daichead bliain Chonradh na Róimhe.

26

Dréachtaíonn na páirtithe atá bainteach leis an gcomhaontú Tráchtála ar tháirgí theicneolaíocht na faisnéise laistigh de chreat na hEagraíochta Domhanda Trádála (WTO), liosta críochnaitheach dá ngealltanas.

Aibreán

16

Glacann an Coimisiún an Páipéar Uaine dar teideal "Comhpháirtíocht le haghaidh eagair nua ar an obair".

17

Cearta comhionanna pinsin do bhaintrí agus do bhaintrí fir: leathnaíonn Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach prionsabal an chaithimh chomhionann le mná agus le fir chuig deonú pinsean do mharthanóirí faoi scéimeanna árachais ceirde.

24

Glacann Stáit san Afraic, sa Mhuir Chairib agus san Aigéan Ciúin (ACC) - Comhairle Airí an AE cinneadh ag formheasadh an phrótacail a dhéanann rialú ar aontachas na hAfraice Theas do Choinbhinsiún Lomé.

29

Síníonn an AE comhaontuithe um chomhar leis an gCambóid agus le Laos.

Bealtaine

6

Glacann an Coimisiún an clár oibre frithchalaoise aige do na blianta 1997-1998.

12

Foilsíonn an Chúirt Iniúchóirí tuarascáil speisialta ar chúnamh daonnúil an Aontais Eorpaigh idir na blianta 1992 agus 1995.

26

Bunaíonn an Chomhairle coinbhinsiún ar sheirbheáil na ndoiciméad breithiúnach agus seachbhreithiúnach i gcúrsaí sibhialta nó tráchtála. Bunaíonn an Chomhairle coinbhinsiún ar an troid in aghaidh na caimiléireachta i measc oifigeach.

Meitheamh

2

Glacann an Chomhairle rialachán ag bunú an Lárionaid Eorpaigh um Fhaireachán ar an gCiníochas agus ar an tSeineafóibe. Glacann an Chomhairle comhsheasamh ag sainiú straitéis an Aontais maidir leis an Albáin.

4

Glacann an Coimisiún plean gníomhaíochta don Mhargadh Aonair.

10

Glacann an Coimisiún Páipéar Uaine ar phinsin fhorlíontacha sa Mhargadh Aonair.

16-17

Ag cruinniú den Chomhairle Eorpach in Amstardam tagann sí ar chomhthoil maidir le dréacht-Chonradh. Formheasann an Chomhairle tograí éagsúla ag éascú gluaiseacht réidh chuig an tríú céim den Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta, glacann sí rún ar fhás agus ar fhostaíocht agus réitíonn sí an bealach chun an próiseas méadaithe a sheoladh.

24

Glacann an Coimisiún Páipéar Uaine ar phaitinn an Chomhphobail agus ar an gcóras paitinne san Eoraip.

Iúil

1

Téann Lucsamburg i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh.

16

Cuireann an Coimisiún "Clár Oibre 2000 – An Eoraip i riocht níos láidre agus níos forleithne" i láthair mar aon lena thuairimí ar iarratais dheich gcinn de thíortha Lár agus Oirthear na hEorpa.

22

Glacann Comhairle Urghnách Aontas Iarthar na hEorpa (AIE) dearbhú, a chuirfear i gceangal leis an Acht deiridh de Chonradh Amstardam, maidir lena ról agus a chaidreamh leis an AE agus leis an gComhghuaillíocht Atlachtach.

23-24

Tionóltar an tríú Comhdháil Bronntóirí le haghaidh atógáil na Boisnia-Heirseagaivéine sa Bhruiséil.

Deireadh Fómhair

2

Síníonn Airí Gnóthaí Eachtracha de chuid Bhallstáit an Aontais Eorpaigh Conradh Amstardam.

20

Glacann an Coimisiún an tuarascáil dheiridh ó choiste sealadach fiosrúcháin na Parlaiminte a rinne monatóireacht ar mholtaí maidir le einceifileapaite spúinseach bhólachta (ESB).

Samhain

11

Rialú Marschall vs Land Nordrhein-Westfalen. Tugann Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach an breithiúnas nach sáraíonn dlí náisiúnta a ráthaíonn tús áite do mhná in arduithe céime laistigh den earnáil phoiblí, i gcásanna ina bhfuil iarratasóirí fireanna agus baineanna atá chomh cáilithe céanna don phost i gceist, dlí an Chomhphobail ar choinníoll go sásaítear coinníollacha áirithe.

21-22

Tionóltar Comhairle Eorpach Urghnách ar fhostaíocht i Lucsamburg. Comhaontaítear treoirlínte do bheartais fostaíochta na mBallstát sa bhliain 1998.

26

Glacann an Coimisiún Páipéar Bán ar fhoinsí fuinnimh in-athnuaite.

Nollaig

1-10

Tionóltar comhdháil idirnáisiúnta ar athrú aeráide i Kiótó na Seapáine agus ag a deireadh tugann tíortha tionsclaithe gealltanais chun astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú.

3

Glacann an Coimisiún Páipéar Uaine ar choinvéirseacht sna hearnálacha cumarsáide, meán agus teicneolaíochta faisnéise. Sínítear coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar mhianaigh talún frithphearsanra in Ottawa, Ceanada.

4

Comhaontaíonn an Chomhairle toirmeasc a chur ar fhógraíocht tobac.

8

Síníonn an tAontas Eorpach agus Meicsiceo comhaontú ar chomhpháirtíocht eacnamaíoch, ar chomhordú agus ar chomhar polaitiúil.

12

Tagann siad ar chomhaontú maidir le seirbhísí airgeadais laistigh de chreat na hEagraíochta Domhanda Trádála (WTO).

12-13

Tagann an Chomhairle Eorpach le chéile i Lucsamburg agus glacann sí na cinntí atá riachtanach chun an próiseas méadaithe a sheoladh. Glacann sí chomh maith rún ar chomhordú bheartas eacnamaíoch.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Féach freisin: 
Back to top