Euroopan Unioni

Euroopan unionin historia - 1997

Euroopan unionin historia - 1997


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Tammikuu

1.

Alankomaista tulee Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio.

22.

Euroopan komissio hyväksyy vihreän kirjan yhteisön kilpailupolitiikan vertikaalisista rajoituksista.

Helmikuu

15.

Maailman kauppajärjestön WTO:n sopimus televiestinnän peruspalveluista hyväksytään.

19.

Euroopan parlamentti hyväksyy päätöslauselman BSE-tautia käsittelevän väliaikaisen tutkintavaliokunnan tutkimustuloksista.

24.

Euroopan yhteisö ja Palestiinan vapautusjärjestö PLO allekirjoittavat yhteisen julistuksen, jolla aloitetaan säännöllinen poliittinen vuoropuhelu, sekä väliaikaisen Euro-Välimeri -assosiaatiosopimuksen viideksi vuodeksi.

Maaliskuu

25.

Rooman sopimuksen allekirjoittamisen 40. vuosipäivän juhlatilaisuus pidetään Rooman Capitoliumissa.

26.

Maailman kauppajärjestössä (WTO) tehdyn tietotekniikkatuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen sopimuspuolet laativat lopullisen luettelon sitoumuksistaan.

Huhtikuu

16.

Euroopan komissio hyväksyy vihreän kirjan "Yhteistyössä työn uudelleenorganisointiin".

17.

Yhtäläinen oikeus perhe-eläkkeeseen naisille ja miehille - Euroopan yhteisöjen tuomioistuin ulottaa naisten ja miesten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen koskemaan työeläkejärjestelmien perhe-eläkkeitä.

24.

AKT-EY -ministerineuvosto tekee Etelä-Afrikan liittymistä Lomén yleissopimukseen koskevan pöytäkirjan hyväksymispäätöksen.

29.

Euroopan unioni allekirjoittaa yhteistyösopimukset Kambodžan ja Laosin kanssa.

Toukokuu

6.

Euroopan komissio hyväksyy petostentorjuntaa koskevan työohjelmansa vuosiksi 1997-1998.

12.

Tilintarkastustuomioistuin julkaisee erityiskertomuksen Euroopan unionin antamasta humanitaarisesta avusta vuosina 1992-1995.

26.

Neuvosto hyväksyy yleissopimuksen oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa.  Neuvosto hyväksyy yleissopimuksen sellaisen lahjonnan torjunnasta, jossa on osallisena virkamiehiä. 

Kesäkuu

2.

Neuvosto hyväksyy asetuksen Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen perustamisesta.  Neuvosto hyväksyy yhteisen kannan Albaniaa koskevan Euroopan unionin strategian määrittelemiseksi. 

4.

Euroopan komissio hyväksyy yhtenäismarkkinoiden toimintasuunnitelman.

10.

Euroopan komissio hyväksyy vihreän kirjan lisäeläkkeistä yhtenäismarkkinoilla.

16.-17.

Eurooppa-neuvosto kokoontuu Amsterdamissa ja pääsee sopuun perussopimusluonnoksesta. Kokouksessa hyväksytään useita määräyksiä, jotka helpottavat siirtymistä talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen, ja hyväksytään päätöslauselma kasvusta ja työllisyydestä. 

24.

Euroopan komissio hyväksyy vihreän kirjan yhteisön patentista ja Euroopan patenttijärjestelmästä.

Heinäkuu

1.

Luxemburgista tulee Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio.

16.

Euroopan komissio esittelee tiedonannon ''Agenda 2000: Kohti vahvempaa ja laajempaa Eurooppaa'' sekä lausunnot kymmenen Keski-Euroopan maan jäsenyyshakemuksista.

22.

Länsi-Euroopan unionin (WEU) neuvoston ylimääräisessä istunnossa hyväksytään WEU:n roolia ja suhteita Euroopan unioniin ja Atlantin liittoon koskeva julistus, joka on määrä liittää Amsterdamin sopimuksen päätösasiakirjaan. 

23.-24.

Bosnian ja Hertsegovinan jälleenrakennuksen kansainvälisten rahoittajien kolmas konferenssi järjestetään Brysselissä.

Lokakuu

2.

Euroopan unionin jäsenvaltioiden ulkoasiainministerit allekirjoittavat Amsterdamin sopimuksen.

20.

Euroopan komissio hyväksyy BSE-tautia koskevien suositusten seurannasta vastaavalle Euroopan parlamentin väliaikaiselle tutkintavaliokunnalle osoitetun loppuraporttinsa.

Marraskuu

11.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antaa tuomion asiassa Marschall v. Land Nordrhein-Westfalen. Ratkaisun mukaan kansallinen laki, joka takaa julkishallinnon ylennyksissä naisille etusijan mies- ja naispuolisen hakijan ollessa yhtä päteviä, on tietyin edellytyksin yhteisön oikeuden mukainen.

21.-22.

Luxemburgissa pidetään työllisyyttä käsittelevä ylimääräinen Eurooppa-neuvoston kokous, jossa sovitaan jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista vuodelle 1998. 

26.

Euroopan komissio hyväksyy vihreän kirjan uusiutuvista energialähteistä.

Joulukuu

1.-10.

Kiotossa järjestetään kansainvälinen ilmastonmuutoksia käsittelevä konferenssi, jossa teollisuusmaat sitoutuvat vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään.

3.

Euroopan komissio hyväksyy vihreän kirjan televiestinnän, median ja tietotekniikan alojen lähentämisestä. Kansainvälinen jalkaväkimiinat kieltävä yleissopimus allekirjoitetaan Ottawassa. 

4.

Neuvosto pääsee sopimukseen tupakan mainonnan kieltämisestä.

8.

Euroopan unioni ja Meksiko allekirjoittavat taloudellista kumppanuutta sekä poliittista koordinaatiota ja yhteistyötä koskevan sopimuksen.

12.

Maailman kauppajärjestössä (WTO) tehdään sopimus rahoituspalveluista. 

12.-13.

Luxemburgissa järjestetään Eurooppa-neuvoston kokous, jossa tehdään tarvittavat päätökset laajentumisprosessin aloittamiseksi sekä hyväksytään päätöslauselma jäsenvaltioiden talouspolitiikan yhteensovittamisesta.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Ks. myös: 
Back to top