Euroopa Liit

Euroopa Liidu ajalugu - 1997

Euroopa Liidu ajalugu - 1997


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Jaanuar

1

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujaks saavad Madalmaad.

22

Komisjon võtab vastu rohelise raamatu vertikaalsete piirangute kohta EÜ konkurentsipoliitikas.

Veebruar

15

Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) raames saavutatakse telekommunikatsiooni põhiteenuseid käsitlev kokkulepe.

19

Parlament võtab vastu resolutsiooni veiste spongiosse entsefalopaatia („hullu lehma tõbi”) ajutise uurimiskomitee töö tulemuste kohta.

24

Euroopa Komisjon ja Palestiina Vabastusorganisatsioon (PVO) võtavad vastu ühise avalduse korrapärase poliitilise dialoogi sisseseadmise kohta ning sõlmivad viieks aastaks Euroopa–Vahemere piirkonna ajutise assotsieerimislepingu.

Märts

25

Roomas Kapitooliumil tähistatakse pidulikult Rooma lepingu sõlmimise 40. aastapäeva.

26

Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) raames saavutatud infotehnoloogia toodete ärikokkuleppe osalised koostavad lõpliku loetelu oma kohustustest.

Aprill

16

Komisjon võtab vastu rohelise raamatu „Partnerlus uues töökorralduses”.

17

Võrdsed pensioniõigused leskedele: Euroopa Kohus laiendab meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte toitjakaotuspensionide määramisele tööõnnetuskindlustuse skeemide raames.

24

Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) riikide ja ELi ministrite nõukogu kiidab heaks protokolli Lõuna-Aafrika Vabariigi ühinemise kohta Lomé konventsiooniga.

29

EL sõlmib koostöölepingud Kambodžaga ja Laosega.

Mai

6

Komisjon võtab vastu pettuse vastu võitlemise tööprogrammi aastateks 1997–1998.

12

Euroopa Kontrollikoda avaldab eriaruande Euroopa Liidu antud humanitaarabi kohta aastatel 1992–1995.

26

Nõukogu kehtestab kohtu- ja kohtuväliste dokumentide kätteandmise konventsiooni tsiviil- ja äriõiguse asjades. Nõukogu kehtestab ametnikega seotud korruptsiooni vastast võitlust käsitleva konventsiooni.

Juuni

2

Nõukogu võtab vastu Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskuse asutamismääruse. Nõukogu võtab vastu ühise seisukoha, mis käsitleb liidu strateegiat Albaania suhtes.

4

Komisjon võtab vastu ühtse turu tegevuskava.

10

Komisjon võtab vastu täiendavate pensionide ühtset turgu käsitleva rohelise raamatu.

16–17

Euroopa Ülemkogu kohtumine Amsterdamis. Jõutakse kokkuleppele lepingu eelnõus. Kiidetakse heaks mitu ettepanekut majandus- ja rahaliidu kolmandale etapile ülemineku hõlbustamiseks, võetakse vastu resolutsioon majanduskasvu ja tööhõive kohta ning kõrvaldatakse takistused laienemisprotsessi alustamiseks.

24

Komisjon võtab vastu rohelise raamatu ühenduse patendi ja Euroopa patendisüsteemi kohta.

Juuli

1

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujaks saab Luksemburg.

16

Komisjon esitab dokumendi „Agenda 2000 – tugevama ja laiema Euroopa nimel” ja oma arvamused kümne Kesk- ja Ida-Euroopa riigi ühinemistaotluse kohta.

22

Lääne-Euroopa Liidu (WEU) erakorraline nõukogu võtab vastu deklaratsiooni oma rolli ja suhete kohta ELi ja NATOga. Deklaratsioon lisatakse Amsterdami lepingu lõppaktile.

23–24

Brüsselis toimub kolmas rahvusvaheline Bosnia ja Hertsegoviina ülesehitusabi doonorite konverents.

Oktoober

2

Euroopa Liidu liikmesriikide välisministrid kirjutavad alla Amsterdami lepingule.

20

Komisjon võtab vastu lõpparuande, mis esitatakse veiste spongiossse entsefalopaatia („hullu lehma tõbi”) ajutisele uurimiskomiteele Euroopa Parlamendis.

November

11

Euroopa Kohus teeb otsuse kohtuasjas Marschall vs Land Nordrhein-Westfalen. Kohus otsustab, et siseriiklikud õigusnormid, mis tagavad avalikus sektoris naiste eelistamise edutamisel juhtudel, kus asjaomasele ametikohale kandideerivad mehed ja naised on võrdselt kvalifitseeritud, ei ole vastuolus ühenduse õigusega, kui on täidetud teatavad tingimused.

21–22

Euroopa Ülemkogu erakorraline tööhõiveteemaline kohtumine Luxembourgis. Lepitakse kokku liikmesriikide tööhõivepoliitika suunistes 1998. aastaks.

26

Komisjon võtab vastu valge raamatu taastuvate energiaallikate kohta.

Detsember

1–10

Rahvusvaheline kliimakonverents Kyotos. Tööstusriigid kohustuvad vähendama kasvuhoonegaaside heidet.

3

Komisjon võtab vastu rohelise raamatu telekommunikatsiooni-, meedia- ja infotehnoloogiasektori lähenemise kohta. Kanadas Ottawas kirjutatakse alla rahvusvaheline jalaväemiinidevastane konventsioon.

4

Nõukogu lepib kokku tubakareklaami keelustamises.

8

Euroopa Liit ja Mehhiko sõlmivad majandusliku partnerluse ning poliitilise koordineerimise ja koostöö lepingu.

12

Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) raames saavutatakse finantsteenuseid käsitlev kokkulepe.

12–13

Euroopa Ülemkogu kohtumine Luxembourgis. Võetakse vastu laienemisprotsessi alustamiseks vajalikud otsused. Võetakse vastu ka resolutsioon majanduspoliitika kooskõlastamise kohta.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Vaata ka …: 
Back to top