Europæiske Union

Den Europæiske Unions historie - 1997

Den Europæiske Unions historie - 1997


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Januar

1

Nederlandene overtog formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union.

22

Kommissionen vedtog en grønbog om vertikalebegrænsninger i EU's konkurrencepolitik.

Februar

15

Aftale om basistelekommunikation inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen (WTO).

19

Europa-Parlamentet vedtog en beslutning om de konklusioner, der blev vedtaget af den midlertidige undersøgelseskommission vedrørende BSE (bovin spongiform encephalopati).

24

Det Europæiske Fællesskab og PLO vedtog en fælles erklæring om indførelse af en regelmæssig politisk dialog og underskrev samtidig en femårig Euro-Middelhavsassocieringsaftale.

Marts

25

På Capitol i Rom blev der afholdt en mindehøjtidelighed i anledning af fyrreårsdagen for Rom-traktatens undertegnelse.

26

Parterne i aftalen om handel med informationsteknologiske produkter, som er indgået inden for rammerne af WTO, opstillede den endelige liste over deres forpligtelser.

April

16

Kommissionen vedtog en grønbog om "Partnerskab - Vejen til en ny tilrettelæggelse af arbejdet".

17

EF-Domstolen afsagde dom i en sag om lige pensionsrettigheder for enker og enkemænd. Ifølge dommen gælder princippet om ligebehandling af mænd og kvinder også ved tildeling af efterladtepension i forbindelse med arbejdsmarkedspensioner.

24

AVS-EF-Ministerrådet vedtog en afgørelse om vedtagelse af protokollen om Sydafrikas tiltrædelse af Lomé-konventionen.

29

EU undertegnede en samarbejdsaftale med Cambodja ogLaos.

Maj

6

Kommissionen vedtog sit arbejdsprogram for bedrageribekæmpelse for 1997-1998.

12

Revisionsretten offentliggør særberetningen om Den Europæiske Unions humanitære hjælp 1992-1995.

26

civile og kommercielle anliggender. Rådet udarbejdede en konvention om bekæmpelse af korruption blandt embedsmænd.

Juni

2

Rådet vedtog en forordning om oprettelse af et europæisk observatorium for racisme og fremmedhad. Rådet vedtog en fælles holdning om EU's strategi over for Albanien.

4

Kommissionen vedtog en handlingsplan for det indre marked.

10

Kommissionen vedtog en grønbog om tillægspensioner i det indre marked.

16-17

På Det Europæiske Råds møde i Amsterdam opnås enighed om udkastet til en ny traktat. Der bliver desuden vedtaget forskellige forslag, der skal lette overgangen til den tredje fase i Den Økonomiske og Monetære Union, der bliver vedtaget en resolution om vækst og beskæftigelse og dermed banet vej for, at man kan indlede udvidelsesprocessen.

24

Kommissionen vedtog en grønbog om EF-patent og det europæiske patentsystem.

Juli

1

Luxembourg overtog formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union.

16

Kommissionen fremlagde dokumentet "Agenda 2000 - Et udvidet og styrket EU" og udtalelserne om de ti centraleuropæiske landes ansøgninger om optagelse i EU.

22

Rådet for Den Vesteuropæiske Union (WEU) vedtog under en ekstraordinær samling en erklæring, som skulle indgå som bilag i Amsterdam-traktaten, om WEU's rolle og dens forbindelser med EU og NATO.

23-24

Den tredje internationale konference for bidragydere til genopbygningen af Bosnien-Hercegovina fandt sted i Bruxelles.

Oktober

2

Amsterdam-traktaten blev undertegnet af udenrigsministrene fra Den Europæiske Unions medlemslande.

20

Kommissionen vedtog den endelige rapport til Europa-Parlamentets midlertidige undersøgelseskommission, der står for opfølgningen af henstillingerne om BSE.

November

11

EF-Domstolen afsagde dom i sagen Martschall mod Land Nordrhein-Westfalen. I denne dom afgøres det, at nationale bestemmelser, som sikrer kvinder en fortrinsstilling i forbindelse med forfremmelse inden for den offentlige sektor i de tilfælde, hvor de mandlige og kvindelige ansøgere til den pågældende stilling er lige kvalificerede, ikke er i strid med EF-retten. Visse betingelser skal dog være opfyldt.

21-22

Det Europæiske Råd afholdt et ekstraordinært topmøde om beskæftigelse i Luxembourg. Der blev vedtaget en række retningslinjer for medlemsstaternes arbejdsmarkedspolitik i 1998.

26

Kommissionen vedtog en grønbog om vedvarende energi.

December

1-10

En international konference om klimaændringer fandt sted i Kyoto i Japan. Den sluttede med, at industrilandene forpligtede sig til at reducere udslippet af drivhusgasser.

3

Kommissionen vedtog en grønbog om konvergens inden for kommunikation, massemedier og informationsteknologi. Den internationale konvention om personelminer blev undertegnet i Ottawa i Canada.

4

Der blev i Rådet opnået enighed om at forbyde tobaksreklamer.

8

EU og Mexico undertegnede en aftale om økonomisk partnerskab og politisk koordinering og samarbejde.

12

Inden for rammerne af WTO blev der indgået en aftale om finansielle tjenester.

12-13

Det Europæiske Råd mødtes i Luxembourg. Det blev på dette møde besluttet at iværksætte udvidelsesprocessen. Der blev desuden vedtaget en resolution om samordning af de økonomiske politikker.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Se også: