Evropská unie

Dějiny Evropské unie - 1997

Dějiny Evropské unie - 1997


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Leden

1

Předsednictví Rady Evropské unie přebírá Nizozemsko.

22

Komise schvaluje zelenou knihu o vertikálních omezeních v politice hospodářské soutěže ES.

Únor

15

V rámci Světové obchodní organizace (WTO) je dosaženo dohody o základních telekomunikačních službách.

19

Evropský parlament přijímá usnesení o výsledcích dočasného vyšetřovacího výboru ve věci BSE (bovinní spongiformní encefalopatie).

24

Evropská komise a Organizace pro osvobození Palestiny (OOP) přijímají společné prohlášení o navázání pravidelného politického dialogu a podepisují prozatímní Evropsko-středomořskou dohodu o přidružení na pět let.

Březen

25

Na římském Kapitolu se koná vzpomínková slavnost u příležitosti 40. výročí podepsání Římské smlouvy.

26

Strany zapojené v rámci Světové obchodní organizace (WTO) do vyjednávání smlouvy o výrobcích informačních technologií vypracovávají konečný seznam svých závazků.

Duben

16

Komise schvaluje zelenou knihu s názvem „Partnerství pro novou organizaci práce“.

17

Rovná práva na důchod pro vdovy a vdovce: Evropský soudní dvůr rozšiřuje zásadu rovnosti žen a mužů na poskytování pozůstalostních důchodu v rámci programů důchodového připojištění.

24

Rada ministrů EU a afrických, karibských a tichomořských států (AKT) přijímá rozhodnutí o schválení protokolu řídícího přistoupení Jižní Afriky k Úmluvě z Lomé.

29

EU podepisuje dohody o spolupráci s Kambodží a Laosem.

Květen

6

Komise schvaluje svůj pracovní program boje proti podvodům na období 1997–1998.

12

Účetní dvůr vydává zvláštní zprávu o humanitární pomoci Evropské unie v letech 1992 až 1995.

26

Rada vypracovává úmluvu o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních. Rada dojednává úmluvu o boji proti korupci úředníků.

Červen

2

Rada schvaluje nařízení o založení Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie. Rada přijímá společné stanovisko, které určuje strategii Unie vůči Albánii.

4

Komise schvaluje akční plán pro jednotný trh.

10

Komise schvaluje zelenou knihu o penzijním připojištění na jednotném trhu.

16-17

Evropská rada se schází v Amsterdamu a dosahuje shody ohledně návrhu Smlouvy. Schvaluje řadu návrhů umožňujících hladký přechod do třetí etapy hospodářské a měnové unie, přijímá usnesení o hospodářském růstu a zaměstnanosti a vyjasňuje způsob zahájení procesu rozšíření.

24

Komise schvaluje zelenou knihu o patentu Společenství a patentovacím systému v Evropě.

Červenec

1

Předsednictví Rady Evropské unie přebírá Lucembursko.

16

Komise předkládá dokument „Agenda 2000 – za silnější a větší Evropu“ a svá stanoviska k přihláškám 10 zemí střední a východní Evropy.

22

Mimořádné zasedání Západoevropské unie (ZEU) přijímá prohlášení o své úloze a svých vztazích s EU a Severoatlantickou aliancí (bude přiloženo k závěrečnému aktu Amsterdamské smlouvy).

23-24

V Bruselu se koná třetí mezinárodní dárcovská konference pro obnovu Bosny a Hercegoviny.

Říjen

2

Ministři zahraničních věcí členských států Evropské unie podepisují Amsterdamskou smlouvu.

20

Komise schvaluje závěrečnou zprávu dočasného parlamentního vyšetřovacího výboru o sledování doporučení ohledně BSE (bovinní spongiformní encefalopatie).

Listopad

11

Rozhodnutí ve věci Marschall v. spolková země Severní Porýní–Vestfálsko. Evropský soudní dvůr rozhoduje, že vnitrostátní právní předpisy, které zaručují upřednostňování žen při pracovním povýšení ve veřejném sektoru v případě rovnocenné kvalifikace mužských a ženských uchazečů o dotčenou funkci, nejsou při splnění určitých podmínek v rozporu s právem Společenství.

21-22

V Lucemburku se koná mimořádné zasedání Evropské rady věnované zaměstnanosti. Dochází zde ke shodě ohledně pokynů k politikám zaměstnanosti členských států v roce 1998.

26

Komise schvaluje bílou knihu o obnovitelných zdrojích energie.

Prosinec

1-10

V Kjótu probíhá mezinárodní konference o změnách klimatu, v jejímž závěru přijímají vyspělé průmyslové země závazky ke snížení emisí skleníkových plynů.

3

Komise schvaluje zelenou knihu o sbližování odvětví telekomunikací, médií a informačních technologií. V kanadské Ottawě je podepsána mezinárodní úmluva o protipěchotních minách.

4

Rada se usnáší na zákazu reklamy na tabákové výrobky.

8

Evropská unie a Mexiko podepisují dohodu o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci.

12

V rámci Světové obchodní organizace (WTO) je dosaženo dohody o finančních službách.

12-13

V Lucemburku se schází Evropská rada a přijímá rozhodnutí nutná pro zahájení procesu rozšíření. Přijímá také usnesení o koordinaci hospodářské politiky.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Viz také: 
Back to top