Европейски съюз

Историята на Европейския съюз - 1997 r.

Историята на Европейския съюз - 1997 r.


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Януари

1

Нидерландия поема председателството на Съвета на Европейския съюз.

22

Комисията приема Зелена книга за вертикалните ограничения в политиката на ЕО за конкуренцията.

Февруари

15

В рамките на Световната търговска организация (СТО) се постига споразумение относно основните далекосъобщителни услуги.

19

Парламентът приема резолюция за резултатите от проучването на временната комисия, проведено по повод спонгиформната енцефалопатия по говедата (СЕГ).

24

Европейската комисия и Организацията за освобождение на Палестина (ООП) приемат съвместна декларация за установяване на редовен политически диалог и подписват временно Евро-средиземноморско споразумение за асоцииране за срок от пет години.

Март

25

На Капитолия в Рим, Италия, се провежда възпоменателна церемония за отбелязване на четиридесетата годишнина от подписването на Договора от Рим.

26

Страните по Търговското споразумение в рамките на Световната търговска организация (СТО) относно продуктите на информационните технологии изготвят окончателен списък на своите ангажименти.

Април

16

Комисията приема Зелена книга, озаглавена „Партньорство за нова организация на работата“.

17

Равни права на пенсия за вдовици и вдовци: Европейският съд разширява обхвата на принципа на равно третиране на жени и мъже до отпускането на наследствени пенсии по трудово-осигурителните схеми.

24

Съветът на министрите на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ) и на държавите от ЕС приема решение за одобрение на протокола, регламентиращ присъединяването на Южна Африка към Конвенцията от Ломе.

29

ЕС подписва споразумения за сътрудничество с Камбоджа и Лаос.

Май

6

Комисията приема своята работна програма за борба с измамите за периода 1997-1998 г.

12

Сметната палата публикува специален доклад относно хуманитарната помощ, предоставена от Европейския съюз в периода от 1992 до 1995 г.

26

Съветът изготвя конвенция за връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански и търговски дела. Съветът изготвя конвенция за борбата с корупцията, в която участват длъжностни лица.

Юни

2

Съветът приема регламент за създаване на Европейски център за мониторинг на расизма и ксенофобията. Съветът приема обща позиция за определяне на стратегията на Съюза по отношение на Албания.

4

Съветът приема план за действие за единния пазар.

10

Комисията приема Зелена книга за допълнителните пенсии в единния пазар.

16-17

В Амстердам се провежда заседание на Европейския съвет, на което се постига консенсус относно проектодоговора. Одобряват се различни предложения за улесняване на гладкия преход към третата фаза от икономическия и паричен съюз, приема се резолюция за растежа и заетостта и се проправя пътя за започване на процеса на разширяване.

24

Комисията приема Зелена книга за патент на Общността и патентна система в Европа.

Юли

1

Люксембург поема председателството на Съвета на Европейския съюз.

16

Комисията представя „Програма 2000 — за по-силна и по-широка Европа“ и своите становища относно молбите за присъединяване на 10 държави от Централна и Източна Европа.

22

На извънредно заседание на Съвета на Западноевропейския съюз (ЗЕС) се приема декларация, която ще бъде приложена към Заключителния акт на Договора от Амстердам, за неговата роля и отношения с ЕС и Атлантическия съюз.

23-24

В Брюксел се провежда третата международна донорска конференция за възстановяване на Босна и Херцеговина.

Октомври

2

Министрите на външните работи на държавите от Европейския съюз подписват Договора от Амстердам.

20

Комисията приема окончателния доклад до временната комисия на Парламента за препоръки по отношение на мониторинга на проучванията за спонгиформна енцефалопатия по говедата (СЕГ).

Ноември

11

Решение по делото Marschall/Land Nordrhein-Westfalen. Европейският съд постановява, че национален закон, който гарантира привилегии за жените при повишаване в длъжност в публични сектор в случаите, в които кандидатите са мъже и жени, притежаващи една и съща квалификация за въпросната длъжност, не противоречи на правото на Общността, при условие че са изпълнени определени условия.

21-22

В Люксембург се провежда извънредно заседание на Европейския съвет относно заетостта. Договорени са Насоки за политиките по заетостта на държавите-членки през 1998 г.

26

Комисията приема Бяла книга за възобновяемите енергийни източници.

Декември

1-10

В Киото, Япония, се провежда международна конференция за климатичните промени, която приключва с поемането на ангажименти от развитите държави за намаляване на емисиите на парникови газове.

3

Комисията приема Зелена книга за сближаване в секторите на комуникациите, медиите и информационните технологии. В Отава, Канада, се подписва международна конвенция за противопехотните мини.

4

Съветът постига споразумение за забрана на рекламите на тютюневи изделия.

8

Европейският съюз и Мексико подписват споразумение за икономическо партньорство, политическа координация и сътрудничество.

12

В рамките на Световната търговска организация (СТО) се постига се споразумение относно финансовите услуги.

12-13

В Люксембург се провежда заседание на Европейския съвет, на което се вземат решения за започване на процеса на разширяване. На него също така се приема резолюция за координация на икономическата политика.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Вижте също
Back to top