Europeiska Unionen

Europeiska unionens historia - 1996

Europeiska unionens historia - 1996


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Januari

1

Italien övertar ordförandeskapet för Europeiska unionens råd. Tullunionen mellan EU och Turkiet träder i kraft.

17

Tjeckien lämnar in sin ansökan om EU-medlemskap.

18

Bernhard Friedmann väljs till ordförande för revisionsrätten.

31

Kommissionen antar en grönbok om översyn av förordningen om företagskoncentrationer.

Februari

1

Interimsavtalen med Ryssland och Ukraina träder i kraft.

26

Ett Europa-Medelhavsavtal om associering ingås med Marocko.

Mars

1-2

Ett toppmöte mellan Europeiska unionen och Asien hålls i Bangkok.

5

Dom i målen "Brasserie du pêcheur" och "Factortame". Domstolen anger när en medlemsstat som bryter mot gemenskapsrätten kan hållas ansvarig för de skador som en privatperson orsakats.

6

Kommissionen antar en vitbok om lufttrafikreglering och en grönbok om rättsligt skydd för krypterade tjänster.

27

Kommissionen antar ett beslut rörande nödåtgärder om skydd mot bovin spongiform encefalopati (BSE). Det innebär ett världsomfattande förbud mot export av levande nötkreatur, nötkött och alla produkter av nötkretatur från Förenade kungariket.

29

Regeringskonferensen för revision av Fördraget om Europeiska unionen öppnas i Turin, Italien. Europeiska rådet fastställer arbetsprogrammet för konferensen.

April

1-2

Ett G7- möte om sysselsättning hålls i Lille, Frankrike.

19-20

Ett G7+1-möte om kärnsäkerhet hålls i Moskva, Ryssland.

22

Europeiska unionen undertecknar ett partnerskaps- och samarbetsavtal med Armenien, Azerbajdzjan och Georgien.

27 april – 11 maj

Förenta nationernas nionde konferens för handel och utveckling (UNCTAD) hålls i Midrand, Sydafrika.

Maj

8

Kommissionen antar en grönbok om affärskommunikation på den inre marknaden.

13

Rådet antar Europeiska unionens handlingsplan för Ryssland.

22

Kommissionen antar en grönbok om finansiella tjänster.

23

Dom i målet "Hedley Lomas". Domstolen bekräftar att en medlemsstat som bryter mot gemenskapsrätten genom att vägra utfärda en exportlicens till en privatperson måste betala ersättning.

Juni

1

Samarbetsavtalen med Vietnam och Nepal träder i kraft.

10

Slovenien framställer en formell ansökan om anslutning till Europeiska unionen.

14-15

En trepartskonferens om tillväxt och sysselsättning som omfattar gemenskapsinstitutioner, medlemsstater och arbetsmarknadens parter hålls i Rom, Italien.

21

Samarbetsavtal med Uzbekistan samt med Chile undertecknas.

21-22

Europeiska rådet sammanträder i Florens, Italien. Det förtydligar regeringskonferensens mål och tidsplan, uttrycker sitt samtycke till den av kommissionen framlagda handlingsplanen för utrotande av BSE samt avgör frågan om domstolens behörighet vid tolkning av Europol-konventionen.

25

Rådet antar den nya Tacis-förordningen om bistånd till de nya oberoende staterna och till Mongoliet 1996-1999.

27-29

G7-toppmöte hålls i Lyon, Frankrike. Tre dokument antas: en förklaring om terrorism, en ekonomisk kommuniké med titeln "En framgångsrik globalisering till nytta för alla" och ordförandens förklaring "För större säkerhet och stabilitet i en mer solidarisk värld".

Juli

1

Irland övertar ordförandeskapet i Europeiska unionens råd.

24

Kommissionen antar en grönbok med titeln: "Leva och arbeta i informationssamhället: människan i centrum" och en grönbok om roll, ställning och ansvar för revisorer som utför lagstadgad revision inom Europeiska unionen.

25

Rådet antar en förordning om hjälp till återuppbyggnad i staterna i det forna Jugoslavien.

30

Kommissionen antar en vitbok om en handlingsplan för att förnya järnvägarna i gemenskapen.

September

16-17

Till följd av internationella toppmötet om solenergi i Harare, Zimbabwe, lanserar deltagarna ett världsprogram rörande solenergi för 1996-2005.

27

Europeiska unionens femton medlemssstater undertecknar konventionen om utlämning samt protokollet om skydd för Europeiska gemenskapernas finansiella intressen. Rådet antar motsvarande rättsakter.

Oktober

1

Rådet beslutar om gemensamma åtgärder för ett totalförbud mot personminor.

2

Kommissionen antar grönboken "Grundutbildning, vidareutbildning, forskning: hinder för rörlighet över gränserna".

5

Vid Europeiska rådets särskilda sammanträde i Dublin bekräftar stats- och regeringscheferna tidsplanen för regeringskonferensen.

8

Domstolens dom i målet Erich Dillenkofer m.fl mot Förbundsrepubliken Tyskland. Domstolen förklarar att en medlemsstat som bryter mot gemenskapsrätten genom att inte i rätt tid införliva ett direktiv skall betala ersättning till en enskild skadelidande.

13

I Österrike hålls för första gången val till Europaparlamentet.

14

Den finska marken ansluts till valutamekanismen EMS.

20

I Finland hålls för första gången val till Europaparlamentet.

28

Europeiska unionen och Republiken Korea undertecknar ett samarbetsavtal.

November

4

Kommissionen antar en grönbok om framtidens bullerpolitik.

7-9

Europeiska konferensen om landsbygdens utveckling hålls i Cork, Irland.

11

Rådet antar en gemensam åtgärd om stödet till den demokratiska processen i Zaire.

20

Kommissionen antar tre grönböcker om följande ämnen: förbindelserna mellan EU och AVS-länderna (länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet), nummerpolitiken inom telekommunikationsområdet samt gemenskapens strategi för utveckling av förnybara energikällor.

25

Den italienska liran knyts till EMS växelkursmekanism.

27

Kommissionen antar en grönbok med titeln: "Offentlig upphandling i Europeiska unionen: möjliga vägar att gå i framtiden".

December

4-5

Vid Londonkonferensen om verkställande av fredsöverenskommelserna för det forna Jugoslavien antas en plan för konsolidering av freden.

9-13

Världshandelsorganisationens ministerkonferens hålls i Singapore och avslutas med ingåendet av ett avtal om produkter på informationsteknikområdet.

10

Interimsavtalet med Palestinska befrielseorganisationen (PLO) undertecknas.

13-14

Europeiska rådet möts i Dublin, Irland. Det når en överenskommelse om alla frågor rörande upprättandet av den gemensamma valutan (juridisk ram, stabilitetspakt, ny växlingsmekanism), antar Dublindeklarationen om sysselsättning och bekräftar tidsplanen för regeringskonferensen.

16

Ett transatlantiskt toppmöte mellan Europeiska unionen och Förenta staterna hålls i Washington, USA.

19

Danmark, Finland och Sverige undertecknar Schengenavtalet.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Se också
Back to top