Európska únia

História Európskej únie - 1996

História Európskej únie - 1996


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Január

1.

Taliansko preberá predsedníctvo Rady Európskej únie. Do platnosti vstupuje colná únia medzi EÚ a Tureckom.

17.

Česká republika oficiálne žiada o vstup do Európskej únie.

18.

Pán Bernhard Friedmann je zvolený za predsedu Dvora audítorov.

31.

Komisia prijíma zelenú knihu o prehodnotení nariadenia o kontrole fúzií.

Február

1.

Platnosť nadobúdajú dočasné dohody s Ruskom a Ukrajinou.

26.

V Maroku sa podpisuje euro-stredozemská dohoda o pridružení.

Marec

1. - 2.

V Bangkoku (Thajsko) sa koná samit Európska únia - Ázia.

5.

Rozsudky vo veciach „Brasserie du pêcheur“ a „Factortame“. Európsky súdny dvor špecifikuje, kedy možno členský štát, ktorý poruší právo Spoločenstva, urobiť zodpovedným za škody spôsobené fyzickej osobe.

6.

Komisia prijíma bielu knihu o riadení letovej prevádzky a zelenú knihu o právnej ochrane zakódovaných služieb.

27.

Komisia prijíma rozhodnutie o naliehavých opatreniach, ktoré sa majú prijať na ochranu proti BSE (bovinnej spongiformnej encefalopatii). Ukladá celosvetový zákaz vývozu britského hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa.

29.

V Turíne (Taliansko) sa otvára medzivládna konferencia na revíziu Maastrichtskej zmluvy. Európska rada stanovuje svoj program.

Apríl

1. - 2.

V Lille (Francúzsko) sa koná konferencia krajín G7 o zamestnanosti.

19. - 20.

V Moskve (Rusko) sa koná zasadnutie krajín G7+1 o jadrovej bezpečnosti.

22.

Európska únia podpisuje dohody o partnerstve a spolupráci s Gruzínskom, Arménskom a Azerbajdžanom.

Máj

8.

Komisia prijíma zelenú knihu o komerčnej komunikácii na vnútornom trhu.

13.

Rada prijíma akčný plán EÚ pre Rusko.

22.

Komisia prijíma zelenú knihu o finančných službách.

23.

Rozsudok vo veci Hedley Lomas. Európsky súdny dvor potvrdil, že členský štát, ktorý poruší právo Spoločenstva tým, že odmietne vydať vývoznú licenciu fyzickej osobe, musí zaplatiť odškodnenie.

Jún

1.

Platnosť nadobúdajú dohody o spolupráci s Vietnamom a Nepálom.

10.

Slovinsko oficiálne žiada o vstup do Európskej únie.

14. - 15.

V Ríme (Taliansko) sa koná tripartitná konferencia o hospodárskom raste a zamestnanosti za účasti inštitúcií Spoločenstva, členských štátov a sociálnych partnerov.

21.

Podpisujú sa dohody o spolupráci s Uzbekistanom a Čile.

21. - 22.

Vo Florencii (Taliansko) sa koná zasadnutie Európskej rady. Formulujú sa na ňom ciele a program medzivládnej konferencie, schvaľuje sa rámcový plán predložený Komisiou na likvidáciu bovinnej spongiformnej encefalopatie (BSE) a rieši sa problém právomoci Súdneho dvora vykladať Dohovor o Europole.

25.

Rada prijíma nové nariadenie TACIS o pomoci novým nezávislým štátom a Mongolsku na obdobie rokov 1996 - 1999.

27. - 29.

V Lyone (Francúzsko) sa koná samit krajín G7. Prijímajú sa tri dokumenty: vyhlásenie o terorizme, hospodárske komuniké „Využitie globalizácie v prospech všetkých“ a vyhlásenie predsedu „Smerovanie k vyššej bezpečnosti a stabilite vo svete charakterizovanom užšou spoluprácou“.

Júl

1.

Írsko preberá predsedníctvo Rady Európskej únie.

24.

Komisia prijíma zelenú knihu „Život a práca v informačnej spoločnosti - ľudia na prvom mieste“ a zelenú knihu o úlohe, postavení a zodpovednosti štatutárneho audítora.

25.

Rada prijíma nariadenie týkajúce sa pomoci poskytnutej na obnovu republík bývalej Juhoslávie.

30.

Komisia prijíma bielu knihu o stratégii revitalizácie železníc EÚ.

September

16. - 17.

V nadväznosti na svetový solárny samit, ktorý sa konal v Harare (Zimbabwe), účastníci uvádzajú do života svetový solárny program na obdobie rokov 1996 - 2005.

27.

Pätnásť členských štátov Európskej únie podpisuje dohovor o vydávaní stíhaných osôb a protokol o ochrane finančných záujmov Európskej únie. Rada prijíma príslušné akty.

Október

1.

Rada schvaľuje opatrenia Spoločenstva na úplný zákaz protipechotných mín.

2.

Komisia prijíma zelenú knihu pod názvom „Vzdelávanie, odborná príprava a výskum - prekážky brániace nadnárodnej mobilite“.

5.

V Dubline (Írsko) sa koná osobitné zasadnutie Európskej rady. Hlavy štátov a vlád potvrdzujú časový harmonogram medzivládnej konferencie.

13.

V Rakúsku sa prvýkrát konajú voľby do Európskeho parlamentu.

14.

Fínska marka vstupuje do mechanizmu menových kurzov EMS.

20.

Vo Fínsku sa prvýkrát konajú voľby do Európskeho parlamentu.

28.

Podpisuje sa dohoda o spolupráci medzi Európskou úniou a Kórejskou republikou.

November

4.

Komisia prijíma zelenú knihu o budúcej politike v oblasti ochrany proti hluku.

7. - 9.

V Corku (Írsko) sa koná Európska konferencia o rozvoji vidieka.

11.

Rada prijíma jednotnú akciu na zachovanie demokratického procesu v Zaire (Afrika).

20.

Komisia prijíma tri zelené knihy o vzťahoch medzi Európskou úniou a africkými, karibskými a tichomorskými (AKT) štátmi, o politike číslovania v telekomunikačných službách a o stratégii Spoločenstva v oblasti rozvoja energie z obnoviteľných zdrojov.

25.

Talianska líra znovu vstupuje do mechanizmu menových kurzov EMS.

27.

Komisia prijíma zelenú knihu o verejnom obstarávaní v Európskej únii.

December

4. - 5.

Na londýnskej konferencii zameranej na vykonávanie mierových dohôd v bývalej Juhoslávii sa prijíma plán na upevnenie mieru.

9. - 13.

V Singapure sa koná ministerská konferencia Svetovej obchodnej organizácie (WTO), ktorá končí dohodou o produktoch informačných technológií.

10.

Podpisuje sa euro-stredozemská dočasná dohoda s Organizáciou pre oslobodenie Palestíny.

13. - 14.

V Dubline (Írsko) sa koná zasadnutie Európskej rady. Schvaľuje sa na ňom dohoda o rôznych prvkoch potrebných na zavedenie jednotnej meny (právny rámec, pakt stability, nový mechanizmus menových kurzov), prijíma sa dublinská deklarácia o zamestnanosti a potvrdzuje sa časový harmonogram medzivládnej konferencie.

16.

Vo Washingtone (USA) sa koná transatlantický samit Európskej únie a USA.

19.

Dánsko, Fínsko a Švédsko podpisujú Schengenskú dohodu.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Klikni tiež na...: 
Back to top