Unia Europejska

Historia Unii Europejskiej - 1996

Historia Unii Europejskiej - 1996


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Styczeń

1

Włochy przejmują prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Wchodzi w życie unia celna pomiędzy UE a Turcją.

17

Czechy składają oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej.

18

Bernhard Friedmann zostaje wybrany na stanowisko przewodniczącego Trybunału Obrachunkowego.

31

Komisja przyjmuje zieloną księgę dotyczącą przeglądu rozporządzenia w sprawie kontroli połączeń przedsiębiorstw.

Luty

1

Wejście w życie umów przejściowych z Rosją i Ukrainą.

26

Podpisanie układu euro-śródziemnomorskiego z Marokiem.

Marzec

1-2

Szczyt Unia Europejska-Azja w Bangkoku w Tajlandii.

5

Orzeczenia w sprawach Brasserie du pêcheur i Factortame. Europejski Trybunał Sprawiedliwości określa przypadki, w których państwo członkowskie łamiące przepisy prawa wspólnotowego może zostać pociągnięte do odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobie prywatnej.

6

Komisja przyjmuje białą księgę w sprawie kontroli ruchu lotniczego i zieloną księgę w sprawie ochrony prawnej usług kodowanych.

27

Komisja przyjmuje decyzję w sprawie pilnych działań, które należy podjąć w celu ochrony przed BSE (gąbczastą encefalopatią bydła). Nakłada obowiązujący na całym świecie zakaz wywozu brytyjskiej wołowiny i jej produktów.

29

W Turynie we Włoszech rozpoczyna się międzyrządowa konferencja poświęcona przeglądowi traktatu z Maastricht. Rada Europejska określa program tej konferencji.

Kwiecień

1-2

Konferencja G7 na temat zatrudnienia w Lille we Francji.

19-20

W Moskwie odbywa się spotkanie G7+1 poświęcone bezpieczeństwu jądrowemu.

22

Unia Europejska podpisuje umowy o partnerstwie i współpracy z Gruzją, Armenią i Azerbejdżanem.

Maj

8

Komisja przyjmuje zieloną księgę w sprawie informacji handlowych na jednolitym rynku.

13

Rada przyjmuje plan działania UE dla Rosji.

22

Komisja przyjmuje zieloną księgę w sprawie usług finansowych.

23

Orzeczenie w sprawie Hedley Lomas. Europejski Trybunał Sprawiedliwości potwierdza, że państwo członkowskie łamiące prawo wspólnotowe poprzez odmowę wydania pozwolenia na wywóz osobie prywatnej musi wypłacić jej odszkodowanie.

Czerwiec

1

Wejście w życie umów o współpracy z Wietnamem i Nepalem.

10

Słowenia składa oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej.

14-15

Trójstronna konferencja poświęcona wzrostowi i zatrudnieniu w Rzymie we Włoszech. Uczestniczą w niej instytucje Wspólnoty, państwa członkowskie i partnerzy społeczni.

21

Podpisanie umów o współpracy z Uzbekistanem i Chile.

21-22

Posiedzenie Rady Europejskiej we Florencji we Włoszech. Rada określa cele i agendę konferencji międzyrządowej, zatwierdza przedłożony przez Komisję plan ramowy zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) i rozwiązuje problem umocowania Trybunału Sprawiedliwości do ustalenia wykładni konwencji o Europolu.

25

Rada przyjmuje nowe rozporządzenie w sprawie programu TACIS dotyczącego pomocy dla nowych niepodległych państw i Mongolii na lata 1996-1999.

27-29

Szczyt G7 w Lyonie we Francji. Zostają przyjęte trzy dokumenty: deklaracja dotycząca terroryzmu, komunikat ekonomiczny „Sukces globalizacji z korzyścią dla wszystkich" i oświadczenie przewodniczącego „W kierunku większego bezpieczeństwa i stabilności w bardziej konkurencyjnym świecie".

Lipiec

1

Irlandia przejmuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.

24

Komisja przyjmuje zieloną księgę zatytułowaną „Życie i praca w społeczeństwie informacyjnym: najpierw ludzie" i zieloną księgę w sprawie roli, pozycji i odpowiedzialności biegłego rewidenta.

25

Rada przyjmuje rozporządzenie dotyczące pomocy przyznawanej na odbudowę republik byłej Jugosławii.

30

Komisja przyjmuje białą księgę w sprawie strategii rewitalizacji kolei w UE.

Wrzesień

16-17

Po szczycie dotyczącym energii słonecznej, który odbył się w Harare w Zimbabwe, uczestnicy szczytu rozpoczynają realizację światowego programu energii słonecznej na lata 1996–2005.

27

Piętnaście państw członkowskich Unii Europejskiej podpisuje konwencję w sprawie ekstradycji oraz protokół w sprawie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej. Rada przyjmuje odnośne przepisy.

Październik

1

Rada zgadza się na wspólnotowe działanie na rzecz całkowitego zakazu stosowania min przeciwpiechotnych.

2

Komisja przyjmuje zieloną księgę zatytułowaną „Kształcenie, szkolenie i badania: przeszkody w mobilności transnarodowej".

5

Specjalne posiedzenie Rady Europejskiej w Dublinie w Irlandii. Szefowie państw lub rządów potwierdzają agendę konferencji międzyrządowej.

13

W Austrii po raz pierwszy odbywają się wybory do Parlamentu Europejskiego.

14

Fińska marka wchodzi do mechanizmu kursów walutowych Europejskiego Systemu Walutowego.

20

W Finlandii po raz pierwszy odbywają się wybory do Parlamentu Europejskiego.

28

Unia Europejska podpisuje umowę o współpracy z Republiką Korei.

Listopad

4

Komisja przyjmuje zieloną księgę w sprawie przyszłej polityki w zakresie hałasu.

7-9

Europejska konferencja poświęcona rozwojowi obszarów wiejskich w Cork w Irlandii.

11

Rada przyjmuje wspólne działanie na rzecz stabilności procesu demokratycznego w Zairze w Afryce.

20

Komisja przyjmuje trzy zielone księgi: w sprawie stosunków pomiędzy Unią Europejską a krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP), w sprawie polityki zarządzania numeracją dla usług telekomunikacyjnych oraz w sprawie wspólnotowej strategii rozwijania odnawialnych źródeł energii.

25

Lir włoski powraca do mechanizmu kursów walutowych ESW.

27

Komisja przyjmuje zieloną księgę w sprawie zamówień publicznych w Unii Europejskiej.

Grudzień

4-5

Podczas konferencji londyńskiej poświęconej wdrażaniu porozumień pokojowych w byłej Jugosławii przyjęty zostaje plan na rzecz konsolidacji pokoju.

9-13

W Singapurze odbywa się ministerialna konferencja Światowej Organizacji Handlu (WTO), która kończy się porozumieniem na temat produktów technologii informacyjnych.

10

Podpisanie przejściowej umowy euro-śródziemnomorskiej z Organizacją Wyzwolenia Palestyny.

13-14

Posiedzenie Rady Europejskiej w Dublinie w Irlandii. Rada osiąga porozumienie w wielu kwestiach niezbędnych do wprowadzenia jednej waluty (ramy prawne, pakt stabilizacji, nowy mechanizm kursów walutowych), przyjmuje deklarację dublińską w sprawie zatrudnienia oraz potwierdza agendę konferencji międzyrządowej.

16

Szczyt transatlantycki pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych.

19

Dania, Finlandia i Szwecja podpisują układ z Schengen.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Zobacz również
Back to top