Europese Unie

De geschiedenis van de Europese Unie - 1996

De geschiedenis van de Europese Unie - 1996


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Januari

1

Italië neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie over. De douane-unie tussen de EU en Turkije treedt in werking.

17

Tsjechië verzoekt officieel om toetreding tot de Europese Unie.

18

De heer Bernhard Friedmann wordt verkozen tot voorzitter van de Rekenkamer.

31

De Commissie keurt een Groenboek goed over de herziening van de verordening betreffende de controle op concentraties.

Februari

1

De interimovereenkomsten met Rusland en met Oekraïne treden in werking.

26

Een Europees-mediterrane associatieovereenkomst met Marokko wordt ondertekend.

Maart

1-2

In Bangkok (Thailand) wordt een topconferentie Europa-Azië gehouden.

5

In zijn arrest in de gevoegde zaken Brasserie du pêcheur en Factortame preciseert het Hof van Justitie onder welke voorwaarden een lidstaat aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade die hij wegens schending van het Gemeenschapsrecht aan particulieren heeft toegebracht.

6

De Commissie hecht haar goedkeuring aan een Witboek over de controle op het luchtverkeer en aan een Groenboek over de rechtsbescherming van geëncrypteerde diensten.

27

De Commissie stelt een beschikking vast inzake spoedmaatregelen ter bescherming tegen boviene spongiforme encefalopathie (BSE). De uitvoer van runderen en producten van runderen uit het Verenigd Koninkrijk naar de rest van de wereld wordt verboden.

29

De Intergouvernementele Conferentie over de herziening van het Verdrag betreffende de Europese Unie komt voor het eerst bijeen in Turijn (Italië). De Europese Raad stelt de agenda vast.

April

1-2

In Lille (Frankrijk) vindt een conferentie van de G7 over de werkgelegenheid plaats.

19-20

De G7+1 houden in Moskou (Rusland) een topconferentie over nucleaire veiligheid.

22

De Europese Unie ondertekent partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomsten met Georgië, met Armenië en met Azerbeidzjan.

27-11/5

Negende Conferentie van de Verenigde Naties over handel en ontwikkeling (UNCTAD) in Midrand, Zuid-Afrika

Mei

8

De Commissie keurt een Groenboek goed over de commerciële communicatie in de interne markt.

13

De Raad hecht zijn goedkeuring aan een actieplan van de Europese Unie voor Rusland.

22

De Commissie keurt een Groenboek over financiële diensten goed.

23

In zijn arrest in de zaak Hedley Lomas bevestigt het Hof van Justitie dat een lidstaat verplicht is de schade te vergoeden die hij een particulier heeft toegebracht door in strijd met het Gemeenschapsrecht de afgifte van een uitvoervergunning te weigeren.

Juni

1

De samenwerkingsovereenkomsten met Vietnam en Nepal treden in werking.

10

Slovenië dient een officieel verzoek om toetreding tot de Europese Unie in.

14-15

In Rome (Italië) wordt een tripartiete conferentie over groei en werkgelegenheid gehouden met de Instellingen van de Gemeenschap, de lidstaten en de sociale partners.

21

De samenwerkingsovereenkomsten met Oezbekistan en met Chili worden ondertekend.

21-22

Op de Europese Raad in Florence (Italië) worden de doelstellingen en het tijdschema van de Intergouvernementele Conferentie (IGC) nader toegelicht. De Raad stemt in met het door de Commissie voorgestelde actiekader met betrekking tot de uitroeiing van BSE en regelt de kwestie van de bevoegdheid van het Hof van Justitie wat betreft de interpretatie van de Europol-overeenkomst.

25

De Raad neemt de nieuwe TACIS-verordening aan betreffende de bijstand aan de Nieuwe Onafhankelijke Staten en aan Mongolië voor de periode 1996-1999.

27-29

De topconferentie van de G7 vindt plaats in Lyon (Frankrijk). Zij wordt afgesloten met de goedkeuring van een verklaring over terrorisme, een economisch communiqué ("De mondialisering moet iedereen ten goede komen") en een verklaring van het voorzitterschap ("Voor meer veiligheid en stabiliteit in een meer solidaire wereld").

Juli

1

Ierland neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie over.

24

De Commissie keurt een Groenboek over de informatiemaatschappij goed ("Leven en werken in de informatiemaatschappij: de mens voorop") en één over de rol, de positie en de aansprakelijkheid van de met de wettelijke controle belaste accountant.

25

De Raad stelt een verordening vast betreffende steun aan de landen van het voormalige Joegoslavië.

30

De Commissie keurt een Witboek goed over een strategie om de spoorwegen in de Europese Unie nieuw leven in te blazen.

September

16-17

Tot slot van de wereldtopconferentie over zonne-energie in Harare (Zimbabwe) wordt een wereldprogramma voor zonne-energie 1996-2005 goedgekeurd.

27

De vijftien lidstaten van de Europese Unie ondertekenen een overeenkomst inzake uitlevering en een protocol bij de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie. De Raad keurt de desbetreffende akten goed.

Oktober

1

De Raad neemt een gemeenschappelijk optreden aan inzake de bestrijding van anti-persoonsmijnen.

2

De Commissie hecht haar goedkeuring aan het Groenboek "Onderwijs, opleiding, onderzoek: de belemmeringen van de grensoverschrijdende mobiliteit".

5

In Dublin (Ierland) wordt een speciale bijeenkomst van de Europese Raad gehouden, waarop de staatshoofden en regeringsleiders het tijdschema van de Intergouvernementele Conferentie (IGC) bevestigen.

8

In zijn arrest in de zaak Dillenkofer verklaart het Hof van Justitie dat een lidstaat verplicht is de schade te vergoeden die hij een particulier heeft toegebracht door in strijd met het Gemeenschapsrecht na te laten een richtlijn binnen de daartoe vastgestelde termijn in het nationale recht om te zetten.

13

Oostenrijk organiseert voor het eerst verkiezingen voor het Europees Parlement.

14

De Finse mark wordt opgenomen in het wisselkoersmechanisme van het EMS.

20

Finland organiseert voor het eerst verkiezingen voor het Europees Parlement.

28

Er wordt een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen de Europese Unie en de Republiek Korea.

November

4

De Commissie keurt een Groenboek goed over het beleid inzake de bestrijding van geluidshinder.

7-9

In Cork (Ierland) wordt een Europese conferentie over plattelandsontwikkeling gehouden.

11

De Raad neemt een gemeenschappelijk optreden aan inzake de ondersteuning van het democratiseringsproces in Zaïre.

20

De Commissie keurt drie Groenboeken goed, respectievelijk over de betrekkingen tussen de Europese Unie en de landen van Afrika, het Caraïbisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), over een nummeringsbeleid voor telecommunicatiediensten en over een communautaire strategie voor de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen.

25

De Italiaanse lire wordt opnieuw opgenomen in het wisselkoersmechanisme van het EMS.

27

De Commissie keurt het Groenboek "Overheidsopdrachten in de Europese Unie: Beschouwingen over een toekomstig beleid" goed.

December

4-5

In Londen wordt op de conferentie over de tenuitvoerlegging van de vredesakkoorden in het voormalige Joegoslavië, een plan goedgekeurd dat de consolidatie van de vrede beoogt.

9-13

De ministerconferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) vindt plaats in Singapore. Ze wordt afgesloten met een akkoord over de informatietechnologieproducten.

10

De Europees-mediterrane interimovereenkomst met de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) wordt geparafeerd.

13-14

De Europese Raad komt bijeen in Dublin (Ierland). Er wordt overeenstemming bereikt over de verschillende aspecten van de invoering van de eenheidsmunt (juridisch kader, stabiliteitspact, nieuw wisselkoersmechanisme). Voorts wordt de verklaring van Dublin over de werkgelegenheid goedgekeurd en bevestigt de Raad het tijdsschema van de Intergouvernementele Conferentie (IGC).

16

In Washington wordt een transatlantische topconferentie van de Europese Unie en de Verenigde Staten gehouden.

19

Denemarken, Finland en Zweden tekenen het Schengenverdrag.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Zie ook: 
Back to top