Eiropas Savienība

Eiropas Savienības vēsture - 1996

Eiropas Savienības vēsture - 1996


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Janvāris

1

Itālija pārņem Eiropas Savienības Padomes prezidentūru. Stājas spēkā muitas savienība starp ES un Turciju.

17

Čehija iesniedz oficiālu pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā.

18

Par Revīzijas palātas priekšsēdētāju ievēl Bernhardu Frīdmanu.

31

Komisija pieņem Zaļo grāmatu par apvienošanās kontroles regulas pārskatīšanu.

Februāris

1

Stājas spēkā pagaidu nolīgumi ar Krieviju un Ukrainu.

26

Tiek parakstīts Eiropas un Vidusjūras reģiona asociācijas nolīgums ar Maroku.

Marts

1-2

Bangkokā (Taizemē) notiek Eiropas Savienības un Āzijas augstākā līmeņa sanāksme.

5

Spriedumi lietās “Brasserie du pêcheur” un “Factortame”. Eiropas Savienības Tiesa norāda, kādos gadījumos dalībvalstij, kas pārkāpj Kopienas tiesības, ir jāatbild par fiziskai personai radītajiem zaudējumiem.

6

Komisija pieņem Balto grāmatu par gaisa satiksmes vadību un Zaļo grāmatu par kodēto pakalpojumu tiesisko aizsardzību.

27

Komisija pieņem lēmumu par steidzamiem aizsardzības pasākumiem pret BSE (govju sūkļveida encefalopātiju). Apvienotajā Karalistē ražotajai liellopu gaļai un tās izstrādājumiem tiek noteikts eksporta aizliegums visā pasaulē.

29

Turīnā (Itālijā) tiek atklāta starpvaldību konference, lai pārskatītu Māstrihtas līgumu. Eiropadome nosaka savu darba kārtību.

Aprīlis

1-2

Lillē (Francijā) notiek G7 konference par nodarbinātību.

19-20

Maskavā (Krievijā) notiek G7+1 sanāksme par kodoldrošību.

22

Eiropas Savienība paraksta partnerības un sadarbības nolīgumus ar Gruziju, Armēniju un Azerbaidžānu.

Maijs

8

Komisija pieņem Zaļo grāmatu par komerciālajiem paziņojumiem iekšējā tirgū.

13

Padome pieņem ES rīcības plānu Krievijai.

22

Komisija pieņem Zaļo grāmatu par finanšu pakalpojumiem.

23

Spriedums lietā “Hedley Lomas”. Eiropas Savienības Tiesa apstiprina, ka dalībvalstij, kas, atsakot fiziskai personai izsniegt eksporta licenci, pārkāpj Kopienas tiesības, ir jāatlīdzina tai radītie zaudējumi.

Jūnijs

1

Stājas spēkā sadarbības nolīgumi ar Vjetnamu un Nepālu.

10

Slovēnija iesniedz oficiālu pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā.

14-15

Romā (Itālijā) notiek trīspusēja konference par izaugsmi un nodarbinātību, kurā piedalās Kopienas iestādes, dalībvalstis un sociālie partneri.

21

Tiek parakstīti sadarbības nolīgumi ar Uzbekistānu un Čīli.

21-22

Florencē (Itālijā) notiek Eiropadomes sanāksme. Tajā tiek izskaidroti starpvaldību konferences mērķi un darba kārtība, apstiprināts Komisijas iesniegtais pamatplāns govju sūkļveida encefalopātijas (BSE) izskaušanai un atrisināta problēma attiecībā uz Tiesas pilnvarām interpretēt Eiropola konvenciju.

25

Padome pieņem jauno TACIS regulu par palīdzību jaunajām neatkarīgajām valstīm un Mongolijai 1996.–1999. gadā.

27-29

Lionā (Francijā) notiek G7 augstākā līmeņa sanāksme. Tajā tiek pieņemti trīs dokumenti: deklarācija par terorismu, oficiāls paziņojums "Globalizācijas panākumi — ieguvumsvisiem" un priekšsēdētāja paziņojums "Ceļā uz lielāku drošību un stabilitāti, veidojot ciešāku sadarbību".

Jūlijs

1

Īrija pārņem Eiropas Savienības Padomes prezidentūru.

24

Komisija pieņem Zaļo grāmatu "Dzīve un darbs informācijas sabiedrībā: priekšplānā cilvēks" un Zaļo grāmatu par likumā noteiktu revidentu lomu, statusu un atbildību.

25

Padome pieņem regulu par atbalstu, kas piešķirts bijušās Dienvidslāvijas republiku atjaunošanai.

30

Komisija pieņem Balto grāmatu par stratēģiju ES dzelzceļa nozares atjaunošanai.

Septembris

16-17

Pēc pasaules augstākā līmeņa sanāksmes par saules enerģiju, kas notika Hararē (Zimbabvē), tās dalībnieki atklāj pasaules programmu par saules enerģiju 1996.–2005. gadā.

27

Visas 15 Eiropas Savienības dalībvalstis paraksta konvenciju par izdošanu un protokolu par Eiropas Savienības finansiālo interešu aizsardzību. Padome pieņem attiecīgos aktus.

Oktobris

1

Padome vienojas par Kopienas rīcību attiecībā uz kājnieku mīnu pilnīgu aizliegšanu.

2

Komisija pieņem Zaļo grāmatu “Izglītība, apmācība un pētniecība. Starptautiskās mobilitātes šķēršļi”.

5

Dublinā (Īrijā) notiek Eiropadomes ārkārtas sanāksme. Valstu vai to valdību vadītāji apstiprina starpvaldību konferences norises grafiku.

13

Austrijā pirmo reizi notiek Eiropas Parlamenta vēlēšanas.

14

Somijas marku iekļauj Eiropas Monetārās sistēmas valūtas kursa mehānismā.

20

Somijā pirmo reizi notiek Eiropas Parlamenta vēlēšanas.

28

Tiek parakstīts sadarbības nolīgums starp Eiropas Savienību un Korejas Republiku.

Novembris

4

Komisija pieņem Zaļo grāmatu par nākotnes politiku attiecībā uz trokšņiem.

7-9

Korkā (Īrijā) notiek Eiropas konference par lauku attīstību.

11

Padome pieņem kopīgu rīcību par atbalstu demokrātiskajam procesam Āfrikas valstī Zairā.

20

Padome pieņem trīs zaļās grāmatas: par attiecībām starp Eiropas Savienību un Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstīm, par numuru piešķiršanas politiku telekomunikāciju pakalpojumu jomā un par Kopienas stratēģiju atjaunojamu energoresursu avotu attīstībai.

25

Itālijas liru no jauna iekļauj Eiropas Monetārās sistēmas valūtas kursa mehānismā.

27

Komisija pieņem Zaļo grāmatu par publisko iepirkumu Eiropas Savienībā.

Decembris

4-5

Londonas konferencē, kurā galvenais jautājums ir miera līgumu īstenošana bijušajā Dienvidslāvijā, tiek pieņemts miera nostiprināšanas plāns.

9-13

Singapūrā notiek Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) ministru konference, kurā tiek panākta vienošanās par informācijas tehnoloģiju produktiem.

10

Tiek parakstīts Eiropas un Vidusjūras reģiona pagaidu nolīgums par Palestīnas Atbrīvošanas organizāciju.

13-14

Dublinā (Īrijā) notiek Eiropadomes sanāksme. Tajā tiek panākta vienošanās par dažādiem vienotās valūtas ieviešanai nepieciešamiem elementiem (tiesisko regulējumu, stabilitātes paktu, jaunu valūtas kursa mehānismu), pieņemta Dublinas deklarācija par nodarbinātību un apstiprināts starpvaldību konferences norises grafiks.

16

Vašingtonā (ASV) notiek transatlantiska augstākā līmeņa sanāksme starp Eiropas Savienību un ASV.

19

Dānija, Somija un Zviedrija paraksta Šengenas līgumu.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Skatīt arī: 
Back to top