Europos Sąjunga

Europos Sąjungos istorija - 1996 m.

Europos Sąjungos istorija - 1996 m.


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Sausis

1 d.

Italija perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai. Įsigaliojo ES ir Turkijos Muitų sąjungos sutartis.

17 d.

Čekijos Respublika pateikė oficialią paraišką įstoti į Europos Sąjungą.

18 d.

Audito Rūmų pirmininku išrinktas Bernhard'as Friedmannas.

31 d.

Europos Komisija priėmė žaliąją knygą dėl Susijungimų kontrolės reglamento peržiūros.

Vasaris

1 d.

Įsigaliojo laikinieji susitarimai su Rusija ir Ukraina.

26 d.

Pasirašytas Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių asociacijos susitarimas su Maroku.

Kovas

1–2 d.

Europos Sąjungos ir Azijos aukščiausiojo lygio susitikimas Bankoke (Tailandas).

5 d.

Sprendimai bylose „Brasserie du pêcheur“ ir „Factortame“. Europos Teisingumo Teismas nurodė, kuriais atvejais Bendrijų teisę pažeidžianti valstybė narė laikoma atsakinga už individualiam asmeniui padarytą žalą.

6 d.

Komisija priėmė baltąją knygą dėl oro eismo kontrolės ir žaliąją knygą dėl šifruotų paslaugų teisinės apsaugos.

27 d.

Komisija priėmė sprendimą dėl nepaprastųjų apsaugos nuo galvijų spongiforminės encefalopatijos priemonių. Didžiosios Britanijos jautieną ir jautienos produktus uždrausta eksportuoti į visą pasaulį.

29 d.

Turine (Italija) prasidėjo tarpvyriausybinė konferencija, kurios tema – Mastrichto sutarties persvarstymas. Europos Vadovų Taryba nustatė konferencijos darbotvarkę.

Balandis

1–2 d.

Didžiojo septyneto (G7) konferencija užimtumo tema Lilyje (Prancūzija).

19–20 d.

G7+1 susitikimas branduolinės saugos klausimais Maskvoje (Rusija).

22 d.

Europos Sąjunga pasirašė partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimus su Gruzija, Armėnija ir Azerbaidžanu.

Gegužė

8 d.

Komisija priėmė žaliąją knygą dėl komercinių pranešimų bendrojoje rinkoje.

13 d.

Taryba priėmė Rusijai skirtą veiksmų planą.

22 d.

Europos Komisija priėmė žaliąją knygą dėl finansinių paslaugų.

23 d.

Sprendimas byloje „Hedley Lomas“. Europos Teisingumo Teismas pareiškė, kad valstybė narė, atsisakiusi išduoti eksporto licenciją privačiam asmeniui ir taip pažeidusi Bendrijų teisę, privalo atlyginti žalą.

Birželis

1 d.

Įsigaliojo bendradarbiavimo susitarimai su Vietnamu ir Nepalu.

10 d.

Slovėnija pateikė oficialią paraišką įstoti į Europos Sąjungą.

14–15 d.

Romoje (Italija) įvyko trišalė Bendrijos institucijų, valstybių narių ir socialinių partnerių konferencija ekonomikos augimo ir užimtumo tema.

21 d.

Pasirašyti bendradarbiavimo susitarimai su Uzbekistanu ir Čile.

21–22 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikimas Florencijoje (Italija). Jame nustatyti tarvyriausybinės konferencijos tikslai ir darbotvarkė, pritarta Komisijos pateiktam bendrajam kovos su galvijų spongiformine encefalopatija planui ir išspręstas Teisingumo Teismo kompetencijos aiškinti Europolo konvenciją klausimas.

25 d.

Taryba priėmė naują TACIS reglamentą dėl paramos naujosioms nepriklausomoms valstybėms ir Mongolijai 1996–1999 m.

27–29 d.

Didžiojo septyneto susitikimas Lione (Prancūzija). Priimti trys dokumentai: deklaracija dėl terorizmo, ekonomikos komunikatas „Sėkminga globalizacija visų labui“ ir pirmininko pareiškimas „Siekiant didesnio saugumo ir stabilumo solidaresniame pasaulyje“.

Liepa

1 d.

Airija perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai.

24 d.

Komisija priėmė žaliąją knygą „Gyvenimas ir darbas informacinėje visuomenėje. Svarbiausia – žmonės“ ir žaliąją knygą dėl įstatymų numatyto auditoriaus vaidmens, statuso ir atsakomybės.

25 d.

Taryba priėmė reglamentą dėl buvusios Jugoslavijos respublikoms atstatyti skirtos pagalbos.

30 d.

Komisija priėmė baltąją knygą dėl ES geležinkelių sektoriaus veiklos pagyvinimo strategijos.

Rugsėjis

16–17 d.

Hararėje (Zimbabvė) įvyko pasaulio aukščiausiojo lygio susitikimo saulės energijos klausimais. Jo dalyviai pradėjo įgyvendinti 1996–2005 m. pasaulio saulės energijos programą.

27 d.

15 Europos Sąjungos valstybių narių pasirašė konvenciją dėl ekstradicijos ir protokolą dėl Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugos. Taryba priėmė atitinkamus aktus.

Spalis

1 d.

Taryba nutarė imtis Bendrijos lygmens veiksmų, kad būtų visiškai uždraustos priešpėstinės minos.

2 d.

Komisija priėmė žaliąją knygą „Švietimas, mokymas ir moksliniai tyrimai. Kliūtys tarptautiniam judumui“.

5 d.

Neeilinis Europos Vadovų Tarybos susitikimas Dubline (Airija). Jame valstybių ir vyriausybių vadovai patvirtino tarpvyriausybinės konferencijos tvarkaraštį.

13 d.

Pirmieji rinkimai į Europos Parlamentą Austrijoje.

14 d.

Suomijos markė prisijungė prie Europos pinigų sistemos valiutų kurso mechanizmo.

20 d.

Pirmieji rinkimai į Europos Parlamentą Suomijoje.

28 d.

Pasirašytas Europos Sąjungos ir Korėjos Respublikos bendradarbiavimo susitarimas.

Lapkritis

4 d.

Europos Komisija priėmė žaliąją knygą dėl būsimos kovos su triukšmu politikos.

7–9 d.

Europos kaimo plėtros konferencija Korke (Airija).

11 d.

Taryba susitarė dėl bendrų veiksmų, kuriais būtų remiamas demokratijos procesas Zaire (Afrika).

20 d.

Komisija priėmė tris žaliąsias knygas: dėl Europos Sąjungos ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno (AKR) šalių santykių, dėl numeracijos politikos telekomunikacijų paslaugų sektoriuje ir dėl atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo Bendrijos strategijos.

25 d.

Italijos lira vėl prisijungė prie Europos pinigų sistemos valiutų kurso mechanizmo.

27 d.

Europos Komisija priėmė žaliąją knygą dėl viešųjų pirkimų Europos Sąjungoje.

Gruodis

4–5 d.

Londono konferencijoje, kurioje nagrinėti taikos susitarimų įgyvendinimo buvusioje Jugoslavijoje klausimai, priimtas taikos įtvirtinimo planas.

9–13 d.

Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) Ministrų konferencija Singapūre. Konferencijos pabaigoje priimtas susitarimas dėl informacinių technologijų produktų.

10 d.

Pasirašytas Europos ir Viduržemio jūros regiono laikinasis susitarimas su Palestinos išsivadavimo organizacija (PIO).

13–14 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikimas Dubline (Airija). Jame susitarta dėl įvairių bendros valiutos įvedimo aspektų (teisinio pagrindo, stabilumo pakto, naujo valiutų kurso mechanizmo), priimta Dublino užimtumo deklaracija ir patvirtintas tarpvyriausybinės konferencijos tvarkaraštis.

16 d.

Europos Sąjungos ir JAV transatlantinis aukščiausiojo lygio susitikimas Vašingtone (JAV).

19 d.

Danija, Suomija ir Švedija pasirašė Šengeno susitarimą.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Papildoma informacija: 
Back to top