Euroopan Unioni

Euroopan unionin historia - 1996

Euroopan unionin historia - 1996


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Tammikuu

1.

Italiasta tulee Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio.  Euroopan unionin ja Turkin välinen tulliliitto tulee voimaan.

17.

Tšekin jättää virallisen Euroopan unionin jäsenyyshakemuksensa.

18.

Bernhard Friedmann valitaan tilintarkastustuomioistuimen presidentiksi.

31.

Euroopan komissio hyväksyy yrityskeskittymien valvonnasta annetun sulautuma-asetuksen tarkistamista koskevan vihreän kirjan.

Helmikuu

1.

Venäjän ja Ukrainan kanssa tehdyt väliaikaiset sopimukset tulevat voimaan.

26.

EU:n ja Marokon välinen Euro-Välimeri -assosiaatiosopimus allekirjoitetaan.

Maaliskuu

1.-2.

Euroopan ja Aasian huippukokous pidetään Bangkokissa Thaimaassa.

5.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antaa tuomiot asioissa Brasserie du pêcheur ja Factortame ja määrittelee, milloin jäsenvaltion, joka rikkoo yhteisön oikeuden säännöksiä, voidaan katsoa olevan vastuussa toiminnallaan yksityishenkilöille aiheuttamastaan vahingosta.

6.

Euroopan komissio hyväksyy valkoisen kirjan ilmaliikenteen hallinnasta ja vihreän kirjan suojattujen palvelujen oikeussuojasta sisämarkkinoilla.

27.

Komissio päättää kiireellisistä BSE-taudin vastaisista suojatoimista. Brittiläinen naudanliha ja naudanlihatuotteet asetetaan maailmanlaajuiseen vientikieltoon.

29.

Torinossa avataan hallitustenvälinen konferenssi Maastrichtin sopimuksen tarkistamiseksi. Eurooppa-neuvoston asialista lyödään lukkoon. 

Huhtikuu

1.-2.

G7-maiden työllisyyttä käsittelevä konferenssi pidetään Lillessä, Ranskassa.

19.-20.

G7+1-maiden ydinturvallisuutta käsittelevä huippukokous pidetään Moskovassa, Venäjällä.

22.

Kumppanuus- ja yhteistyösopimukset EU:n sekä Georgian, Armenian ja Azerbaidžanin välillä allekirjoitetaan.

27

.-11.5.

Yhdistyneiden Kansakuntien kauppa- ja kehityskonferenssin (UNCTAD) yhdeksäs kokous järjestetään Midrandissa, Etelä-Afrikassa.

Toukokuu

8.

Euroopan komissio hyväksyy vihreän kirjan aiheesta kaupallinen viestintä sisämarkkinoilla.

13.

Neuvosto hyväksyy EU:n ja Venäjän välisen toimintasuunnitelman.

22.

Euroopan komissio hyväksyy vihreän kirjan rahoituspalveluista.

23.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antaa tuomion asiassa Hedley Lomas. Ratkaisun mukaan jäsenvaltio, joka vastoin yhteisön oikeuden säännöksiä ei myönnä vientilupaa yksityisille, on velvollinen maksamaan korvauksia.

Kesäkuu

1.

Yhteistyösopimukset EU:n sekä Vietnamin ja Nepalin välillä tulevat voimaan.

10.

Slovenia jättää virallisen Euroopan unionin jäsenyyshakemuksensa. 

14.-15.

Kolmenvälinen kasvua ja työllisyyttä koskeva kokous, jossa ovat edustettuina yhteisön toimielimet, jäsenvaltiot ja työmarkkinaosapuolet, järjestetään Roomassa.

21.

Yhteistyösopimukset EU:n sekä Uzbekistanin ja Chilen välillä allekirjoitetaan. 

21.-22.

Eurooppa-neuvosto kokoontuu Firenzessä. Kokouksessa määritellään mm. hallitustenvälisen konferenssin tavoitteet ja asialista, hyväksytään komission esittämä suunnitelma BSE-taudin hävittämiseksi sekä ratkaistaan kysymys Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen toimivallasta tulkita Europol-sopimusta. 

25.

Neuvosto hyväksyy uuden TACIS-asetuksen avun toimittamisesta uusille itsenäisille valtioille ja Mongolialle vuosina 1996-1999. 

27.-29.

G7-maiden huippukokous pidetään Lyonissa, Ranskassa. Kokouksessa hyväksytään mm. seuraavat kolme asiakirjaa: terrorismia koskeva julistus, tiedoksianto "Maailmanlaajuistuminen kaikkien hyväksi" sekä puheenjohtajan julistus "Yhteisvastuullisempi, turvallisempi ja vakaampi maailma".

Heinäkuu

1.

Irlannista tulee Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio.

24.

Euroopan komissio hyväksyy vihreät kirjat "Elämä ja työ tietoyhteiskunnassa - ihmisläheisyys etusijalle" ja "Lakisääteisen tilintarkastajan tehtävästä, asemasta ja vastuusta Euroopan unionissa". 

25.

Neuvosto hyväksyy entisen Jugoslavian alueen tasavalloille myönnettävää jälleenrakennusapua koskevan asetuksen.

30.

Euroopan komissio hyväksyy valkoisen kirjan yhteisön rautateiden elvyttämisstrategiasta.

Syyskuu

16.-17.

Kansainvälinen aurinkoenergiaa käsittelevä huippukokous pidetään Hararessa Zimbabwessa. Kokouksessa käynnistetään aurinkoenergiaohjelma vuosille 1996-2005.

27.

Unionin jäsenvaltiot allekirjoittavat rikollisten luovuttamista koskevan yleissopimuksen ja yhteisön taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan. Neuvosto hyväksyy vastaavat säädökset.

Lokakuu

1.

Neuvosto pääsee sopimukseen jalkaväkimiinojen täydelliseen kieltämiseen tähtäävistä yhteisön toimista. 

2.

Euroopan komissio hyväksyy vihreän kirjan "Koulutus, ammattikoulutus, tutkimus, kansainvälisen liikkuvuuden esteet".

5.

Eurooppa-neuvoston ylimääräinen kokous pidetään Dublinissa, Irlannissa. Valtion- tai hallitusten päämiehet vahvistavat hallitustenvälisen konferenssin aikataulun.

8.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antaa tuomion asiassa Dillenkofer. Ratkaisun mukaan jäsenvaltio, joka vastoin yhteisön oikeutta laiminlyö direktiivin täytäntöönpanon tarkoitukseen asetetussa määräajassa, on velvoitettu maksamaan korvausta vahinkoa kärsineille yksityishenkilöille.

13.

Itävallassa järjestetään ensimmäiset Euroopan parlamentin vaalit.

14.

Suomen markka liitetään Euroopan valuuttajärjestelmän valuuttakurssimekanismiin.

20.

Suomessa järjestetään ensimmäiset Euroopan parlamentin vaalit.

28.

Euroopan unionin ja Korean tasavallan välinen yhteistyösopimus allekirjoitetaan.

Marraskuu

4.

Euroopan komissio hyväksyy vihreän kirjan tulevaisuuden melupolitiikasta.

7.-9.

Maaseudun kehittämistä käsittelevä eurooppalainen konferenssi järjestetään Corkissa Irlannissa. 

11.

Neuvosto hyväksyy yhteisen toiminnan, jonka tavoitteena on tukea Zairen demokratisoitumisprosessin jatkumista. 

20.

Euroopan komissio hyväksyy vihreät kirjat aiheista Euroopan unionin ja AKT-maiden (Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maat) väliset suhteet 2000-luvun alussa, Euroopan telepalvelujen numerointipolitiikka sekä yhteisön strategia uusiutuvien energialähteiden kehittämiseksi.

25.

Italian liira liitetään uudestaan Euroopan valuuttajärjestelmän valuuttakurssimekanismiin.

27.

Euroopan komissio hyväksyy vihreän kirjan "Julkiset hankinnat Euroopan unionissa: tulevaisuuden kysymyksiä".

Joulukuu

4.-5.

Entisen Jugoslavian alueen rauhansopimusten täytäntöönpanoa käsittelevässä konferenssissa Lontoossa hyväksytään rauhan vakiinnuttamissuunnitelma.

9.-13.

Maailman kauppajärjestön (WTO) ministerikokouksessa Singaporessa tehdään tietotekniikkatuotteita koskeva sopimus.

10.

Väliaikainen Euro-Välimeri -sopimus Palestiinan vapautusjärjestön (PLO) kanssa parafoidaan.

13.-14.

Eurooppa-neuvosto kokoontuu Dublinissa, Irlannissa. Kokouksessa sovitaan useista yhteisen rahan käyttöönoton kannalta ratkaisevista kysymyksistä (euron oikeudelliset puitteet, vakaussopimus, uusi valuuttakurssimekanismi), hyväksytään Dublinin julistus työllisyyspolitiikasta ja vahvistetaan hallitustenvälisen konferenssin aikataulu.

16.

Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välinen transatlanttinen huippukokous pidetään Washingtonissa, USA:ssa.

19.

Ruotsi, Suomi ja Tanska allekirjoittavat Schengenin sopimuksen.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Ks. myös: 
Back to top