Euroopa Liit

Euroopa Liidu ajalugu - 1996

Euroopa Liidu ajalugu - 1996


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Jaanuar

1

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujaks saab Itaalia. Jõustub ELi–Türgi tolliliit.

17

Tšehhi Vabariik esitab ametliku taotluse ühinemiseks Euroopa Liiduga.

18

Euroopa Kontrollikoja presidendiks valitakse Bernhard Friedmann.

31

Komisjon võtab vastu rohelise raamatu ühinemiste kontrolli määruse läbivaatamise kohta.

Veebruar

1

Jõustuvad vahelepingud Venemaaga ja Ukrainaga.

26

Kirjutatakse alla Euroopa–Vahemere piirkonna assotsieerimislepingule Marokoga.

Märts

1–2

ELi–Aasia tippkohtumine Bangkokis.

5

Euroopa Kohus teeb otsuse kohtuasjades Brasserie du pêcheur ja Factortame. Kohus täpsustab, millistel asjaoludel võib ühenduse õigust rikkuvat liikmesriiki pidada vastutavaks eraisikule tekitatud kahju eest.

6

Komisjon võtab vastu valge raamatu lennujuhtimise kohta ja rohelise raamatu salastatud teenuste õiguskaitse kohta.

27

Komisjon võtab vastu otsuse kiireloomuliste meetmete kohta kaitseks veiste spongioosse entsefalopaatia („hullu lehma tõbi”) eest. Ta kehtestab ülemaailmse ekspordikeelu Briti veiselihale ja sellest valmistatud toodetele.

29

Torinos avatakse valitsustevaheline konverents. Kõne all on Maastrichti lepingu muutmine. Euroopa Ülemkogu määrab kindlaks oma tegevuskava.

Aprill

1–2

G-7 riikide tööhõivekonverents Prantsusmaal Lille’s.

19–20

G-7+1 riikide tuumaohutuse kohtumine Moskvas.

22

Euroopa Liit sõlmib partnerlus- ja koostöölepingud Gruusia, Armeenia ja Aserbaidžaaniga.

Mai

8

Komisjon võtab vastu rohelise raamatu kommertsteadaannete kohta ühisturul.

13

Nõukogu võtab vastu ELi tegevuskava Venemaa kohta.

22

Komisjon võtab vastu rohelise raamatu finantsteenuste kohta.

23

Euroopa Kohus teeb otsuse kohtuasjas Hedley Lomas. Kohus otsustab, et eraisikule ekspordiloa andmisest keeldunud liikmesriik on rikkunud ühenduse õigust ning peab maksma hüvitist.

Juuni

1

Jõustuvad koostöölepingud Vietnamiga ja Nepaliga.

10

Sloveenia esitab ametliku taotluse ühinemiseks Euroopa Liiduga.

14–15

Ühenduse institutsioonide, liikmesriikide ja sotsiaalpartnerite kolmepoolne majanduskasvu- ja tööhõivekonverents Roomas.

21

Kirjutatakse alla koostöölepingutele Usbekistani ja Tšiiliga.

21–22

Euroopa Ülemkogu kohtumine Firenzes. Ülemkogu määratleb valitsustevahelise konverentsi eesmärgid ja tegevuskava, kinnitab komisjoni esitatud raamkava veiste spongioosse entsefalopaatia („hullu lehma tõve”) likvideerimiseks ning lahendab Euroopa Kohtu pädevuse küsimuse Europoli konventsiooni tõlgendamisel.

25

Nõukogu võtab vastu uue TACISe määruse abi andmise kohta uutele iseseisvatele riikidele ja Mongooliale aastatel 1996–1999.

27–29

G-7 riikide tippkohtumine Prantsusmaal Lyonis. Võetakse vastu kolm dokumenti: deklaratsioon terrorismi kohta, majanduskommünikee „Globaliseerumise edu kõigi kasuks” ja esimehe avaldus „Suurema julgeoleku ja stabiilsuse saavutamine koostööaltimas maailmas”.

Juuli

1

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujaks saab Iirimaa.

24

Komisjon võtab vastu rohelise raamatu „Elu ja töö infoühiskonnas: inimesed kõigepealt” ning rohelise raamatu kohustuslikku auditit läbiviivate audiitorite ülesannete, seisundi ja vastutuse kohta.

25

Nõukogu võtab vastu määruse endise Jugoslaavia vabariikidele antava ülesehitusabi kohta.

30

Komisjon võtab vastu valge raamatu Euroopa Liidu raudteesektori elavdamise strateegia kohta.

September

16–17

Pärast Zimbabwes Harares toimunud maailma päikeseenergia tippkohtumist algatavad osalejad maailma päikeseenergia programmi aastateks 1996–2005.

27

Euroopa Liidu 15 liikmesriiki kirjutavad alla väljaandmise konventsioonile ja Euroopa Liidu finantshuvide kaitse protokollile. Nõukogu võtab vastu vastavad aktid.

Oktoober

1

Nõukogu lepib kokku ühenduse meetmetes jalaväemiinide täielikuks keelustamiseks.

2

Komisjon võtab vastu rohelise raamatu „Haridus, koolitus ja teadustöö: riikidevahelise liikuvuse takistused”.

5

Euroopa Ülemkogu erakorraline kohtumine Dublinis. Riigipead ja valitsusjuhid kinnitavad valitsustevahelise konverentsi ajakava.

13

Esimesed Euroopa Parlamendi valimised Austrias.

14

Soome mark ühineb Euroopa Rahasüsteemi vahetuskursimehhanismiga.

20

Esimesed Euroopa Parlamendi valimised Soomes.

28

Euroopa Liit ja Korea Vabariik sõlmivad koostöölepingu.

November

4

Komisjon võtab vastu rohelise raamatu tulevase mürakaitsepoliitika kohta.

7–9

Maaelu arengu Euroopa konverents Iirimaal Corkis.

11

Nõukogu võtab vastu ühismeetme demokraatliku protsessi säilitamiseks Zaire’is (praegu Kongo Demokraatlik Vabariik).

20

Komisjon võtab vastu kolm rohelist raamatut: Euroopa Liidu ning Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) riikide suhete kohta, telekommunikatsiooniteenuste numereerimispoliitika kohta ning ühenduse taastuvenergia arendamisstrateegia kohta.

25

Itaalia liir ühineb Euroopa Rahasüsteemi vahetuskursimehhanismiga.

27

Komisjon võtab vastu rohelise raamatu „Riigihange Euroopa Liidus: vaade tulevikku”.

Detsember

4–5

Konverents Londonis, kus käsitletakse rahulepingute rakendamist endises Jugoslaavias. Võetakse vastu rahu tugevdamise kava.

9–13

Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) ministrite konverents Singapuris. Sõlmitakse kokkulepe infotehnoloogiatoodete kohta.

10

Kirjutatakse alla Euroopa–Vahemere vahelepingule Palestiina Vabastusorganisatsiooniga (PLO).

13–14

Euroopa Ülemkogu kohtumine Dublinis. Jõutakse kokkuleppele mitmes ühisraha kasutuselevõtuga seotud küsimuses (õiguslik raamistik, stabiilsuspakt, uus vahetuskursimehhanism). Võetakse vastu tööhõive Dublini deklaratsioon ning kinnitatakse valitsustevahelise konverentsi ajakava.

16

ELi–USA tippkohtumine Washingtonis.

19

Taani, Soome ja Rootsi kirjutavad alla Schengeni lepingule.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Vaata ka …
Back to top