Den Europæiske Union

Den Europæiske Unions historie - 1996

Den Europæiske Unions historie - 1996


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Januar

1

Italien overtog formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union.Toldunionen mellem EU og Tyrkiet trådte i kraft.

17

Den Tjekkiske Republik søgte formelt om optagelse i Den Europæiske Union.

18

Bernhard Friedmann vælges til formand for Revisionsretten.

31

Kommissionen vedtog en grønbog om revision af fusionsforordningen.

Februar

1

Interimsaftalerne med Rusland og Ukraine trådte i kraft.

26

En Euro-Middelhavsassocieringsaftale blev indgået med Marokko.

Marts

1-2

Et EU-Asienstopmøde fandt sted i Bangkok i Thailand.

5

EF-Domstolen afsagde dom i sagen Brasserie du pêcheur og Factortame. Det fastslås i dommen, hvornår en medlemsstat, der overtræder EF-retten, kan gøres ansvarlig for skader, der er påført privatpersoner.

6

Kommissionen vedtog en hvidbog om styring af lufttrafikken og en grønbog om retlig beskyttelse af krypterede tjenester.

27

Kommissionen vedtog en beslutning om hasteforanstaltninger til beskyttelse mod BSE. Det omfattede et verdensomspændende forbud mod eksport af britisk oksekød og britiske oksekødsprodukter.

29

En regeringskonference med det formål at revidere Maastricht-traktaten blev indledt i Torino i Italien. Programmet for konferencen blev fastlagt af Det Europæiske Råd.

April

3-4

G7-konference om beskæftigelse i Lille i Frankrig.

7

G7+1-møde om atomsikkerhed i Moskva i Rusland.

10

EU undertegnede partnerskabs- og samarbejdsaftaler med Georgien, Armenien og Aserbajdsjan.

Maj

8

Kommissionen vedtog en grønbog om kommerciel kommunikation i det indre marked.

13

Rådet vedtog en EU-handlingsplan for Rusland.

22

Kommissionen vedtog en grønbog om finansielle tjenesteydelser.

23

EF-Domstolen afsagde dom i sagen Hedley Lomas. Det fastslås i denne dom, at medlemsstater, der overtræder EF-retten ved at nægte at udstede en eksportlicens til en privatperson, skal betale erstatning.

Juni

1

Samarbejdsaftalerne med Vietnam og Nepal trådte i kraft.

10

Slovenien søgte officielt om medlemskab af Den Europæiske Union.

14-15

I Rom afholdtes en trepartskonference om vækst og beskæftigelse med deltagelse af EU-institutionerne, medlemslandene og arbejdsmarkedets parter.

21

Samarbejdsaftalen med Usbekistan og Chile blev undertegnet.

21-22

Det Europæiske Råd, som var samlet til topmøde i Firenze i Italien, fastlagde målsætningerne og tidsplanen for regeringskonferencen, det gav sin tilslutning til Kommissionens rammeplan for udryddelse af BSE, og det afgjorde spørgsmålet om EF-Domstolens kompetence i forbindelse med fortolkningen afEuropol-konventionen.

25

Rådet vedtog den nye TACIS-forordning om bistand til de nye uafhængige stater og Mongoliet for 1996-1999.

27-29

G7-topmøde i Lyon i Frankrig. Der blev vedtaget tre dokumenter: en erklæring om terrorisme, et økonomisk kommuniké om globalisering til alles fordel og en erklæring fra formanden om større sikkerhed og stabilitet i en mere solidarisk verden.

Juli

1

Irland overtog formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union.

24

Kommissionen vedtog en grønbog om "Liv og arbejde i informationssamfundet: mennesket i centrum" og en grønbog om "Den lovpligtige revisors rolle, stilling og ansvar".

25

Rådet vedtog en forordning om bistand til genopbygningen af republikkerne i det tidligere Jugoslavien.

30

Kommissionen vedtog en hvidbog om en strategi for et effektivt og moderne jernbanesystem.

September

16-17

I forlængelse af verdenstopmødet om solenergi i Harare i Zimbabwe iværksatte deltagerne et solenergiprogram for hele verden for 1996-2005.

27

De 15 EU-lande undertegnede en konvention om udlevering og en protokol om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser. Rådet vedtog de tilhørende retsakter.

Oktober

1

Rådet vedtog en fælles aktion om totalforbud mod anti-personelminer.

2

Kommissionen vedtog en grønbog om "Almen uddannelse - Erhvervsuddannelse - Forskning - Hindringer for mobiliteten i Det Europæiske Fællesskab".

5

Der afholdtes et ekstraordinært EU-topmøde i Dublin i Irland, hvor stats- og regeringscheferne bekræftede tidsplanen for regeringskonferencen.

8

EF-Domstolen afsagde dom i sagen Dillenkofer. Det fastslås i denne dom, at en medlemsstat, som overtræder EF-retten ved at undlade at gennemføre et direktiv inden for den fastsatte frist, har pligt til at betale erstatning til skadelidteprivatpersoner.

13

I Østrig afholdtes valg til Europa-Parlamentet for første gang.

14

Den finske mark indtrådte i EMS-valutakursmekanismen.

20

I Finland afholdtes valg til Europa-Parlamentet for første gang.

28

Samarbejdsaftalen mellem EU og Republikken Korea blev undertegnet.

November

4

Kommissionen vedtog en grønbog om fremtidens støjpolitik.

7-9

En europæisk konference om udvikling af landdistrikter afholdtes i Cork i Irland.

11

Rådet vedtog en fælles aktion om støtte til den demokratiske proces i Zaire.

20

Kommissionen vedtog en række grønbøger om forbindelserne mellem EU og AVS-landene, nummereringspolitikken for teletjenester og en fællesskabsstrategi for udvikling af vedvarende energi.

25

Den italienske lire genindtrådte i EMS-valutakursmekanismen.

27

Kommissionen vedtog en grønbog om "Offentlige indkøb i EU - Overvejelser for fremtiden".

December

4-5

På en konference i London om gennemførelse af fredsaftalerne for det tidligere Jugoslavien blev der vedtaget en plan til konsolidering af freden.

9-13

WTO afholdt ministerkonference i Singapore. Den sluttede med vedtagelsen af en aftale om informationsteknologiske produkter.

10

Den foreløbige Euro-Middelhavsaftale med PLO blev paraferet.

13-14

På Det Europæiske Råds møde i Dublin i Irland blev der opnået enighed om de forskellige elementer, der er nødvendige for at indføre en fælles valuta (retlig ramme, stabilitetspagt, ny valutakursmekanisme), man vedtog Dublin-erklæringen om beskæftigelse og bekræftede tidsplanen for regeringskonferencen.

16

I Washington i USA blev der afholdt et topmøde mellem EU og USA.

19

Denmark, Finland og Sverige indgik Schengen-aftalen.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Se også
Back to top