Evropská unie

Dějiny Evropské unie - 1996

Dějiny Evropské unie - 1996


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Leden

1

Předsednictví Rady Evropské unie přebírá Itálie. Začíná fungovat celní unie mezi EU a Tureckem.

17

Česká republika podává žádost o vstup do Evropské unie.

18

Předsedou Účetního dvora je zvolen Bernhard Friedmann.

31

Komise schvaluje zelenou knihu týkající se přezkumu nařízení o kontrole fúze podniků.

Únor

1

V platnost vstupují prozatímní dohody s Ruskem a s Ukrajinou.

26

S Marokem je podepsána Evropsko-středomořská dohoda o přidružení.

Březen

1-2

V thajském Bangkoku se koná summit EU–Asie.

5

Rozhodnutí ve věcích „Brasserie du pêcheur“ a „Factortame“. Evropský soudní dvůr upřesňuje, kdy může být členský stát při porušení práva Společenství odpovědný za újmu způsobenou jednotlivci.

6

Komise schvaluje bílou knihu o kontrole leteckého provozu a zelenou knihu o právní ochraně šifrovaných služeb.

27

Komise přijímá rozhodnutí o naléhavých opatřeních při ochraně proti BSE (bovinní spongiformní encefalopatie). Ukládá celosvětový zákaz vývozu britského hovězího masa a výrobků z něj.

29

V italskému Turínu je zahájena mezivládní konference o revizi Maastrichtské smlouvy. Evropská rada stanovuje její program jednání.

Duben

1-2

Ve francouzském Lille se koná konference skupiny G7 o zaměstnanosti.

19-20

V Moskvě se koná setkání skupiny G7+1 věnované jaderné bezpečnosti.

22

Evropská unie podepisuje dohody o partnerství a spolupráci s Gruzií, Arménií a Ázerbájdžánem.

Květen

8

Komise schvaluje zelenou knihu o obchodních sděleních na jednotném trhu.

13

Rada schvaluje akční plán EU pro Rusko.

22

Komise schvaluje zelenou knihu o finančních službách.

23

Rozhodnutí ve věci Hedley Lomas. Evropský soudní dvůr rozhoduje, že členský stát musí jednotlivci uhradit škodu v případě, že mu při porušení práva Společenství odmítne vydat vývozní povolení.

Červen

1

V platnost vstupují dohody o spolupráci s Vietnamem a Nepálem.

10

Slovinsko podává žádost o vstup do Evropské unie.

14-15

V Římě probíhá třístranná konference o hospodářském růstu a zaměstnanosti za účasti orgánů Společenství, členských států a sociálních partnerů.

21

Jsou podepsány dohody o spolupráci s Uzbekistánem a s Chile.

21-22

V italské Florencii se koná zasedání Evropské rady. Rada podrobně vysvětluje cíle a program jednání mezivládní konference, schvaluje rámcový plán Komise na vymýcení bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) a řeší otázku pravomoci Soudního dvora vykládat Úmluvu o Europolu.

25

Rada schvaluje nové nařízení o programu TACIS týkajícího se pomoci novým nezávislým státům a Mongolsku na období 1996–1999.

27-29

Ve francouzském Lyonu se koná summit skupiny G7. Jsou přijaty tři dokumenty: prohlášení o terorismu, ekonomické sdělení s názvem „Přeměnit úspěch globalizace ve prospěch všech“ a vyjádření předsednictva s názvem „K větší bezpečnosti a stabilitě v lépe spolupracujícím světě“.

Červenec

1

Předsednictví Rady Evropské unie přebírá Irsko.

24

Komise schvaluje zelenou knihu s názvem „Žít a pracovat v informační společnosti: lidé na prvním místě“ a zelenou knihu o úloze, postavení a odpovědnosti zákonného auditora.

25

Rada schvaluje nařízení o podporách poskytovaných na obnovu republik bývalé Jugoslávie.

30

Komise schvaluje bílou knihu o strategii obnovy železnice v EU.

Září

16-17

Na světovém summitu o solární energii konaném v zimbabwském Harare vyhlašují účastníci světový solární program na období 1996–2005.

27

15 členských států Evropské unie podepisuje úmluvu o vydávání stíhaných osob a protokol o ochraně finančních zájmů Evropské unie. Rada přijímá odpovídající akty.

Říjen

1

Rada se shoduje na akci Společenství zaměřenou na úplný zákaz protipěchotních min.

2

Komise schvaluje zelenou knihu s názvem „Vzdělávání, odborná příprava a výzkum: překážky nadnárodní mobilitě“.

5

V irském Dublinu probíhá zvláštní zasedání Evropské rady. Hlavy států a vlád potvrzují časový rozvrh mezivládní konference (IGC).

13

V Rakousku se poprvé konají volby do Evropského parlamentu.

14

Finská marka vstupuje do mechanismu směnných kurzů EMS.

20

Ve Finsku se poprvé konají volby do Evropského parlamentu.

28

Je podepsána dohoda o spolupráci mezi Evropskou unií a Korejskou republikou.

Listopad

4

Komise schvaluje zelenou knihu o budoucí politice ve vztahu ke znečištění hlukem.

7-9

V irském Corku se koná evropská konference o rozvoji venkova.

11

Rada přijímá rozhodnutí o společné akci na podporu demokratického procesu v africkém Zairu.

20

Komise schvaluje zelené knihy o vztazích mezi Evropskou unií a africkými, karibskými a tichomořskými státy (AKT), o politice číslování v oblasti telekomunikačních služeb a o strategii Společenství při rozvoji využívání energie z obnovitelných zdrojů.

25

Italská lira se vrací do mechanismu směnných kurzů EMS.

27

Komise schvaluje zelenou knihu o veřejných zakázkách v Evropské unii.

Prosinec

4-5

Na londýnské konferenci o provádění mírových smluv v bývalé Jugoslávii je přijat plán na posílení míru.

9-13

V Singapuru probíhá ministerská konference Světové obchodní organizace (WTO), která končí přijetím dohody o výrobcích informačních technologií.

10

Je podepsána prozatímní evropsko–středomořská dohoda s Organizací pro osvobození Palestiny (OOP).

13-14

Zasedání Evropské rady v irském Dublinu. Rada rozhoduje o řadě prvků nutných k zavedení jednotné měny (právní rámec, pakt stability, nový mechanismus směnných kurzů), přijímá Dublinské prohlášení o zaměstnanosti a potvrzuje harmonogram mezivládní konference (IGC).

16

Ve Washingtonu se koná transatlantický summit mezi Evropskou unií a USA.

19

Dánsko, Finsko a Švédsko podepisují Schengenskou dohodu.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Viz také
Back to top