Европейски съюз

Историята на Европейския съюз - 1996 r.

Историята на Европейския съюз - 1996 r.


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Януари

1

Италия поема председателството на Съвета на Европейския съюз. Влиза в сила митническият съюз между ЕС и Турция.

17

Чешката република официално подава молба за присъединяване към Европейския съюз.

18

Бернхард Фридман е избран за председател на Сметната палата.

31

Комисията приема Зелена книга за преразглеждане на Регламента за контрола върху сливанията.

Февруари

1

Влизат в сила временните споразумения с Русия и Украйна.

26

Подписва се Евро-средиземноморско споразумение за асоцииране с Мароко.

Март

1-2

В Банкок, Тайланд, се провежда среща на високо равнище между Европейския съюз и Азия.

5

Решения по делата „Brasserie du pêcheur“ и „Factortame“. Европейският съд посочва кога дадена държава-членка, нарушаваща правото на Общността, може да носи отговорност за вреди, причинени на частно лице.

6

Комисията приема Бяла книга за контрол на въздушното движение и Зелена книга за правна защита на кодираните услуги.

27

Комисията приема решение за предприемане на незабавни мерки за защита от спонгиформната енцефалопатия по говедата (СЕГ). С него се налага забрана върху световния износ на говеждо месо и говежди продукти от Обединеното кралство.

29

В Торино, Италия, се състои откриването на Междуправителствената конференция за преразглеждане на Договора от Маастрихт. Европейският съвет определя своя дневен ред.

Април

1-2

В Лил, Франция, се провежда конференция на Г-7 за заетостта.

19-20

В Москва, Русия, се провежда среща на Г-7+1 за ядрената безопасност.

22

Европейският съюз подписва споразумения за партньорство и сътрудничество с Грузия, Армения и Азербайджан.

Май

8

Комисията приема Зелена книга за търговските съобщения на единния пазар.

13

Съветът приема план за действие на ЕС за Русия.

22

Комисията приема Зелена книга за финансовите услуги.

23

Решение по делото Hedley Lomas. Съдът на Европейските общности потвърждава, че всяка държава-членка, която нарушава правото на Общността, като отказва да издаде лицензия за износ на частно лице, трябва да заплати обезщетение за това.

Юни

1

Влизат в сила споразуменията за сътрудничество с Виетнам и Непал.

10

Словения официално подава молба за присъединяване към Европейския съюз.

14-15

В Рим, Италия, се провежда тристранна конференция относно растежа и заетостта, в която участват институциите на Общността, държавите-членки и социалните партньори.

21

Подписват се споразумения за сътрудничество с Узбекистан и Чили.

21-22

Във Флоренция, Италия, се провежда заседание на Европейския съвет. На него се посочват условията и дневният ред на междуправителствената конференция, одобрява се рамковият план, представен от Комисията, за ликвидиране на спонгиформната енцефалопатия по говедата (СЕГ) и се решава проблемът за правото на Европейския съд да тълкува Конвенцията за Европол.

25

Съветът приема новия регламент за ТАСИС за подпомагане на новите независими държави и Монголия за периода 1996-1999 г.

27-29

В Лион, Франция, се провежда среща на високо равнище на Г-7. Приемат се три документа: декларация относно тероризма, икономическо съобщение, озаглавено „Постигане на успех в глобализацията в полза на всички“, и декларация от председателя, озаглавена „Към по-голяма сигурност и стабилност в един свят на засилено сътрудничество“.

Юли

1

Ирландия поема председателството на Съвета на Европейския съюз.

24

Комисията приема Зелена книга, озаглавена „Живот и работа в информационното общество: хората на първо място“ и Зелена книга за ролята, позицията и отговорността на задължителния одитор.

25

Съветът приема регламент за помощите, предоставяни за възстановяване на републиките от бивша Югославия.

30

Комисията приема Бяла книга за стратегията за съживяване на железниците на ЕС.

Септември

16-17

След световната среща на високо равнище за слънчева енергия, проведена в Хараре, Зимбабве, участниците поставят начало на световна програма за слънчева енергия за периода 1996-2005 г.

27

15-те държави-членки на Европейския съюз подписват конвенция за екстрадиция и протокол за защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Съветът приема съответните актове.

Октомври

1

Съветът постига споразумение за действие на Общността за тотална забрана на противопехотните мини.

2

Комисията приема Зелена книга, озаглавена „Образование, обучение и научни изследвания: пречките пред транснационалната мобилност“.

5

В Дъблин, Ирландия, се провежда специално заседание на Европейския съвет. Държавните и правителствени ръководители потвърждават графика за междуправителствената конференция.

13

В Австрия за първи път се провеждат избори за Европейски парламент.

14

Финландската марка става част от механизма на валутните курсове на ЕПС.

20

Във Финландия за първи път се провеждат избори за Европейски парламент.

28

Подписва споразумение за сътрудничество между Европейския съюз и Република Корея.

Ноември

4

Комисията приема Зелена книга за бъдещата политика в областта на шума.

7-9

В Корк, Ирландия, се провежда Европейска конференция за развитието на селските райони.

11

Съветът приема съвместно действие за подкрепяне на демократичния процес в Заир, Африка.

20

Комисията приема три зелени книги за отношенията между Европейския съюз и държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), за политика за номериране в областта на далекосъобщителните услуги и за стратегия на Общността за развитие на възобновяемите енергийни източници.

25

Италианската лира повторно става част от механизма на валутните курсове на ЕПС.

27

Комисията приема Зелена книга за обществените поръчки в Европейския съюз.

Декември

4-5

На Лондонската конференция, посветена на прилагането на мирните споразумения в бивша Югославия, се приема план за укрепване на мира.

9-13

В Сингапур се провежда министерска конференция на Световната търговска организация (СТО), която приключва с постигане на споразумение относно продуктите на информационните технологии.

10

Подписва се Евро-средиземноморско временно споразумение с Организацията за освобождение на Палестина (ООП).

13-14

В Дъблин, Ирландия, се провежда заседание на Европейския съвет. На него се постига споразумение за различните елементи, необходими за въвеждане на единната валута (правна рамка, пакт за стабилност, нов механизъм на валутните курсове), приема се декларацията от Дъблин за заетостта и се потвърждава графикът за междуправителствената конференция.

16

Във Вашингтон, САЩ, се провежда трансатлантическа среща на високо равнище между Европейския съюз и САЩ.

19

Дания, Финландия и Швеция подписват Шенгенското споразумение.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Вижте също
Back to top