Europeiska Unionen

Europeiska unionens historia - 1995

Europeiska unionens historia - 1995


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Januari

1

Frankrike tar över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. Österrike, Finland och Sverige blir medlemmar i Europeiska unionen.

23

Efter Europaparlamentets godkännande genom omröstning den 18 januari utser medlemsstaternas regeringsföreträdare kommissionens ordförande och dess ledamöter för en femårsperiod.

25

Kommissionen antar den andra delen av grönboken om avregleringen av infrastruktur för telekommunikation och kabel-tv-nät.

Februari

1

De europeiska associeringsavtalen med Bulgarien, Rumänien, Slovakien och Tjeckien träder i kraft.

23

Bordessa-domen. EG-domstolen slår fast att medborgare kan föra ut sedlar, mynt och checkar utan föregående tillstånd.

25-26

G7-länderna håller ministerkonferens om informationssamhället i Bryssel. Vid detta tillfälle lanseras "EUROPA", Europeiska unionens webbplats.

Mars

8

Revisionsrätten offentliggör en särskild rapport om finansieringsorganet för sammanhållning.

14

Rådet och parlamentet antar utbildningsprogrammet Sokrates.

20-21

Stabilitetspakten för Central- och Östeuropa antas och undertecknas i Paris.

26

Schengenavtalet träder i kraft mellan Belgien, Frankrike, Tyskland, Luxemburg, Nederländerna, Portugal och Spanien.

April

4

Kommissionen antar en grönbok om unionens roll inom turistområdet.

9

Liechtenstein ratificerar sin anslutning till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet genom folkomröstning.

10

Rådet antar en rapport om hur Fördraget om Europeiska unionen fungerar inför regeringskonferensen 1996.

21

Regionkommittén antar ett yttrande på eget initiativ om förberedelserna inför regeringskonferensen 1996.

28

Österrike undertecknar Schengenavtalet.

Maj

1

Liechtenstein blir medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

3

Kommissionen godkänner programmet Info 2000, som skall främja utvecklingen av en europeisk multimedieindustri i informationssamhället.

3-10

Kommissionen antar en vitbok om förberedelserna av de associerade staterna i Central- och Östeuropa för integrering med den inre marknaden i unionen.

11

Icke-spridningsavtalet förlängs på obestämd tid (gemensam åtgärd inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken).

31

Kommissionen antar en grönbok om praktiska åtgärder vid införandet av den gemensamma valutan.

Juni

12

Europeiska associeringsavtal undertecknas med Estland, Lettland och Litauen.

15

G7-länderna håller sitt tjugoförsta toppmöte i Halifax i Kanada.

22

Rumänien ansöker om medlemskap i Europeiska unionen.

27

Slovakien ansöker om medlemskap i Europeiska unionen.

26-27

Europeiska rådet håller möte i Cannes. Det enas om ett övergripande avtal om finansiering av åtaganden utanför unionen, däribland finansieringen av den åttonde Europeiska utvecklingsfonden för AVS-länderna. Övergången till en gemensam valuta den 1 januari 1999 bekräftas också.

Juli

1

Spanien tar över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd.

12

Europaparlamentet utser finländaren Jacob Söderman till Europeiska unionens ombudsman.

17

Ett interimsavtal med Ryssland, ett Medelhavsavtal med Tunisien och ett samarbetsavtal med Vietnam undertecknas.

19

Kommissionen antar en grönbok om upphovsrätt och närliggande rättigheter inom informationssamhället samt en grönbok om "bruksmönster" (juridiskt skydd av immateriella rättigheter).

26

Medlemsstaterna undertecknar Europolkonventionen för polissamarbete.

September

13

Den fjärde kvinnokonferensen inleds i Peking.

25

Medlemsstaterna antar en lista över länder utanför Europeiska unionen vars medborgare måste vara försedda med visum för att få resa in i unionen.

Oktober

13

Lettland ansöker formellt om medlemskap i Europeiska unionen.

17

Kalanke-domen. EG-domstolen anser att åtgärder som ger automatisk prioritet åt kvinnor vid tjänstetillsättningar är könsdiskriminerande eftersom de går utanför principen om lika behandling av kvinnor och män.

November

7

Euratom och UsA undertecknar ett nytt avtal om fredlig användning av kärnenergi.

20

Ett samarbetsavtal undertecknas med Nepal. Ett Europa-Medelhavsavtal om associering undertecknas med Israel.

24

Estland ansöker formellt om medlemskap i Europeiska unionen.

27-28

En Europa-Medelhavskonferens hålls i Barcelona.

29

Kommissionen antar en grönbok om ett trafiknät för alla (kollektivtrafik i städerna) och en vitbok om utbildning.

December

8

Litauen ansöker formellt om medlemskap i Europeiska unionen.

13

Kommissionen antar en vitbok om energipolitik inom Europeiska unionen.

14

Fredsavtalet (Dayton-avtalet) för f.d. Jugoslavien undertecknas i Paris.

Bulgarien ansöker formellt om medlemskap i Europeiska unionen.

15

Bosman-domen. EG-domstolen slår fast att de fotbollsförbundsbestämmelser som begränsar antalet utländska spelare i fotbollslag samt reglerna om spelarövergångar strider mot gemenskapslagstiftningen.

15-16

Europeiska rådet håller möte i Madrid. Det fastslår att regeringskonferensen skall inledas den 29 mars 1996 och att den gemensamma valutan, euron, skall införas den 1 januari 1999.

20-21

Europeiska kommissionens och Världsbanken anordnar ett möte i Bryssel för de länder och organisationer som bidrar till återuppbyggnaden av Bosnien-Hercegovina.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Se också
Back to top