Európska únia

História Európskej únie - 1995

História Európskej únie - 1995


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Január

1.

Francúzsko preberá predsedníctvo Rady Európskej únie.
Rakúsko, Fínsko a Švédsko sa stávajú členmi Európskej únie.

23.

V nadväznosti na hlasovanie Parlamentu z 18. januára zástupcovia vlád členských štátov vymenúvajú predsedu a členov Európskej komisie na päťročné funkčné obdobie.

25.

Komisia prijíma druhú časť zelenej knihy o liberalizácii telekomunikačnej infraštruktúry a sietí káblovej televízie.

Február

23.

Rozsudok vo veci Bordessa. Európsky súdny dvor rozhodol, že občania môžu vyvážať bankovky, mince a šeky bez predchádzajúceho povolenia.

25. - 26.

V Bruseli sa koná ministerská konferencia krajín G7 o informačnej spoločnosti. Pri tejto príležitosti sa uvádza do činnosti webová lokalita Európskej únie „Europa“.

Marec

8.

Dvor audítorov uverejňuje osobitnú správu o kohéznom finančnom nástroji.

14.

Rada a Parlament podpisujú program Sokrates v oblasti vzdelávania.

20. - 21.

V Paríži sa podpisuje a prijíma Pakt stability pre strednú a východnú Európu.

26.

Schengenská dohoda medzi Belgickom, Francúzskom, Nemeckom, Luxemburskom, Holandskom, Portugalskom a Španielskom nadobúda platnosť.

Apríl

4.

Komisia prijíma zelenú knihu o úlohe Únie v oblasti cestovného ruchu.

9.

Lichtenštajnsko ratifikuje pristúpenie k Európskemu hospodárskemu priestoru v referende.

10.

Rada prijíma správu o fungovaní Zmluvy o Európskej únii v rámci prípravy na medzivládnu konferenciu v roku 1996.

21.

Výbor regiónov prijíma z vlastnej iniciatívy stanovisko k prípravám na medzivládnu konferenciu v roku 1996.

28.

Rakúsko podpisuje Schengenskú dohodu.

Máj

1.

Lichtenštajnsko vstupuje do Európskeho hospodárskeho priestoru.

3.

Komisia schvaľuje program Info 2000 na stimuláciu rozvoja európskeho odvetvia multimediálneho obsahu v rozvíjajúcej sa informačnej spoločnosti.

3. - 10.

Komisia prijíma bielu knihu o príprave asociovaných krajín strednej a východnej Európy na integráciu do vnútorného trhu Európskej únie.

11.

Zmluva o nešírení jadrových zbraní sa predlžuje na neobmedzené obdobie (jednotná akcia v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky).

31.

Komisia prijíma zelenú knihu o praktických opatreniach na zavedenie jednotnej meny.

Jún

12.

S Estónskom, Lotyšskom a Litvou sa podpisujú európske dohody o pridružení.

15.

V Halifaxe (Kanada) sa koná 21. samit krajín G7.

22.

Rumunsko žiada o vstup do Európskej únie.

27.

Slovensko žiada o vstup do Európskej únie.

26. - 27.

V Cannes (Francúzsko) sa koná zasadnutie Európskej rady. Schválila sa na ňom globálna dohoda o externom financovaní vrátane mechanizmov financovania ôsmeho Európskeho rozvojového fondu (ERF) pre africké, karibské a tichomorské (AKT) štáty. Potvrdil sa prechod na jednotnú menu do 1. januára 1999.

Júl

1.

Španielsko preberá predsedníctvo Rady Európskej únie.

12.

Európsky parlament vymenúva pána Jacoba Södermana za ombudsmana Európskej únie.

17.

Podpisuje sa dočasná dohoda s Ruskom, euro-stredozemská dohoda s Tuniskom a dohoda o spolupráci s Vietnamom.

19.

Komisia prijíma zelenú knihu o autorských právach a s nimi súvisiacich právach v informačnej spoločnosti a o „priemyselných vzoroch“ (právna ochrana duševného vlastníctva).

26.

Členské štáty podpisujú Dohovor o Europole zameraný na policajnú spoluprácu.

September

13.

V Pekingu (Čína) sa začína štvrtá svetová konferencia o ženách.

25.

Členské štáty prijímajú zoznam nečlenských krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať pri vstupe do Európskej únie vízum.

Október

13.

Lotyšsko oficiálne žiada o vstup do Európskej únie.

17.

Rozsudok vo veci Kalanke. Európsky súdny dvor dospel k záveru, že opatrenie, ktorým sa zaručuje automatické uprednostnenie žien pri postupe v zamestnaní, presahuje rámec zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi, a preto je diskriminačné na základe pohlavia.

November

7.

Podpisuje sa nová dohoda medzi Euratomom a USA o mierovom využívaní jadrovej energie.

20.

Podpísanie dohody o spolupráci s Nepálom a euro-stredozemskej dohody o pridružení s Izraelom.

24.

Estónsko oficiálne žiada o vstup do Európskej únie.

27. - 28.

V Barcelone sa koná euro-stredozemská konferencia.

29.

Komisia prijíma zelenú knihu o sieti pre občanov (mestská doprava) a bielu knihu o vzdelávaní a odbornej príprave.

December

8.

Litva oficiálne žiada o vstup do Európskej únie.

13.

Komisia prijíma bielu knihu o energetickej politike pre Európsku úniu.

14.

V Paríži sa podpisuje Daytonská mierová dohoda pre bývalú Juhosláviu. Bulharsko oficiálne žiada o vstup do Európskej únie.

15.

Rozsudok vo veci Bosman. Európsky súdny dvor rozhodol, že pravidlá futbalovej federácie, ktoré obmedzujú počet zahraničných hráčov vo futbalových tímoch, a pravidlá týkajúce sa prestupov hráčov sú v rozpore s právom Spoločenstva.

15. - 16.

V Madride (Španielsko) sa koná zasadnutie Európskej rady, kde sa 29. marec 1996 stanovuje ako dátum začiatku medzivládnej konferencie a potvrdzuje sa zavedenie jednotnej meny (eura) 1. januára 1999.

20. - 21.

Európska komisia a Svetová banka organizujú v Bruseli zasadnutie krajín a organizácií poskytujúcich pomoc na obnovu Bosny a Hercegoviny.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Klikni tiež na...: 
Back to top