Unia Europejska

Historia Unii Europejskiej - 1995

Historia Unii Europejskiej - 1995


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Styczeń

1

Francja przejmuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.
Austria, Finlandia i Szwecja stają się członkami Unii Europejskiej.

23

Po pozytywnym głosowaniu w Parlamencie dnia 18 stycznia przedstawiciele rządów państw członkowskich wyznaczają przewodniczącego i członków Komisji Europejskiej na 5-letnią kadencję.

25

Komisja przyjmuje drugą część zielonej księgi w sprawie liberalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telewizji kablowej.

Luty

23

Orzeczenie w sprawie Bordessa. Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzeka, że obywatele mogą wywozić banknoty, monety i czeki bez konieczności uzyskania wcześniejszej zgody.

25-26

W Brukseli odbywa się konferencja G7 na szczeblu ministrów poświęcona społeczeństwu informacyjnemu. Przy tej okazji uruchomiona zostaje strona internetowa Unii Europejskiej „Europa".

Marzec

8

Trybunał Obrachunkowy publikuje specjalne sprawozdanie dotyczące finansowego instrumentu spójności.

14

Rada i Parlament zatwierdzają program Sokrates w dziedzinie edukacji.

20-21

W Paryżu zostaje podpisany i przyjęty pakt stabilizacji dla Europy Środkowej i Wschodniej.

26

Układ z Schengen zaczyna obowiązywać pomiędzy Belgią, Francją, Hiszpanią, Holandią, Luksemburgiem, Niemcami i Portugalią.

Kwiecień

4

Komisja przyjmuje zieloną księgę w sprawie roli Unii w dziedzinie turystyki.

9

Liechtenstein w drodze referendum ratyfikuje przystąpienie do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

10

Rada przyjmuje sprawozdanie dotyczące funkcjonowania Traktatu o Unii Europejskiej w ramach przygotowań do konferencji międzyrządowej zaplanowanej na 1996 r.

21

Komitet Regionów przyjmuje z własnej inicjatywy opinię w sprawie przygotowań do konferencji międzyrządowej zaplanowanej na 1996 r.

28

Austria podpisuje układ z Schengen.

Maj

1

Liechtenstein przystępuje do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

3

Komisja zatwierdza program Info 2000 mający stymulować rozwój europejskiego przemysłu treści audiowizualnych w tworzącym się społeczeństwie informacyjnym.

3-10

Komisja przyjmuje białą księgę w sprawie przygotowania stowarzyszonych krajów Europy Środkowej i Wschodniej do integracji z rynkiem wewnętrznym Unii Europejskiej.

11

Obowiązywanie Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej zostaje wydłużone na czas nieokreślony (wspólne działanie w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa).

31

Komisja przyjmuje zieloną księgę w sprawie praktycznych ustaleń dotyczących wprowadzenia jednej waluty.

Czerwiec

12

Zawarcie Układów Europejskich z Estonią, Litwą i Łotwą.

15

Dwudziesty pierwszy szczyt G7 w Halifaksie w Kanadzie.

22

Rumunia składa wniosek w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej.

27

Słowacja składa wniosek w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej.

26-27

Posiedzenie Rady Europejskiej w Cannes we Francji. Osiągnięte zostaje ogólne porozumienie w sprawie zewnętrznego finansowania, w tym w odniesieniu do ustaleń finansowych dotyczących ósmego Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) dla krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP). Potwierdzone zostaje przejście na jedną walutę do dnia 1 stycznia 1999 r.

Lipiec

1

Hiszpania przejmuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.

12

Parlament Europejski mianuje Fina Jacoba Södermana na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich Unii Europejskiej.

17

Podpisanie tymczasowej umowy z Rosją, umowy euro-śródziemnomorskiej z Tunezją i umowy o współpracy z Wietnamem.

19

Komisja przyjmuje zieloną księgę w sprawie praw autorskich i praw pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym oraz „modeli użytkowych" (ochrona prawna własności intelektualnej).

26

Państwa członkowskie podpisują konwencję o Europolu dotyczącą współpracy policji.

Wrzesień

13

Rozpoczęcie czwartej światowej konferencji poświęconej kobietom w Pekinie w Chinach.

25

Państwa członkowskie przyjmują wykaz krajów innych niż państwa członkowskie, których obywatele muszą posiadać wizę, aby wjechać na terytorium Unii Europejskiej.

Październik

13

Łotwa składa wniosek w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej.

17

Orzeczenie w sprawie Kalanke. Europejski Trybunał Sprawiedliwości jest zdania, że środek gwarantujący automatyczne pierwszeństwo awansu kobietom jest niezgodny z zasadą równego traktowania kobiet i mężczyzn i tym samym jest dyskryminujący ze względu na płeć.

Listopad

7

Podpisanie nowej umowy pomiędzy Euratomem a Stanami Zjednoczonymi w sprawie pokojowego wykorzystania energii jądrowej.

20

Podpisanie umowy o współpracy z Nepalem. Podpisanie układu euro-śródziemnomorskiego z Izraelem.

24

Estonia składa oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej.

27-28

Konferencja euro-śródziemnomorska w Barcelonie.

29

Komisja przyjmuje zieloną księgę w sprawie sieci dla obywateli (transportu miejskiego) i białą księgę w sprawie kształcenia i szkolenia.

Grudzień

8

Litwa składa oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej.

13

Komisja przyjmuje białą księgę w sprawie polityki energetycznej Unii Europejskiej.

14

Podpisanie układu pokojowego z Dayton dla byłej Jugosławii w Paryżu. Bułgaria składa oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej.

15

Orzeczenie w sprawie Bosman. Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzeka, że zasady federacji piłkarskiej ograniczające liczbę zagranicznych piłkarzy w zespołach piłkarskich oraz zasady dotyczące transferów graczy są sprzeczne z prawem wspólnotowym.

15-16

Posiedzenie Rady Europejskiej w Madrycie w Hiszpanii. Rada wyznacza termin rozpoczęcia konferencji międzyrządowej na dzień 29 marca 1996 r. i potwierdza wprowadzenie jednej waluty („euro") od dnia 1 stycznia 1999 r.

20-21

Komisja Europejska i Bank Światowy organizują w Brukseli spotkanie krajów i organizacji udzielających wsparcia na rzecz odbudowy Bośni i Hercegowiny.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Zobacz również: 
Back to top