Euroopa Liit

Euroopa Liidu ajalugu - 1995

Euroopa Liidu ajalugu - 1995


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Jaanuar

1

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujaks saab Prantsusmaa.
Austria, Soome ja Rootsi saavad Euroopa Liidu liikmeks.

23

Pärast 18. jaanuaril parlamendis toimunud heakskiitmishääletust nimetavad liikmesriikide valitsuste esindajad Euroopa Komisjoni presidendi ja liikmed viieks aastaks ametisse.

25

Komisjon võtab vastu telekommunikatsiooni infrastruktuuride ja kaabeltelevisiooni võrkude liberaliseerimist käsitleva rohelise raamatu teise osa.

Veebruar

23

Euroopa Kohus teeb otsuse kohtuasjas Bordessa. Kohus sedastab, et kodanikud võivad pangatähti ja münte ning tšekke eksportida ilma eelneva loata.

25–26

G-7 riikide ministrite infoühiskonna konverents Brüsselis. Konverentsi puhul avatakse Euroopa Liidu veebisait „Europa”.

Märts

8

Euroopa Kontrollikoda avaldab eriaruande ühtekuuluvuse rahastamisvahendi kohta.

14

Nõukogu ja parlament kirjutavad alla haridusprogrammile Socrates.

20–21

Pariisis kirjutatakse alla ja võetakse vastu Kesk- ja Ida-Euroopa stabiilsuspakt.

26

Jõustub Schengeni leping. Lepingu osalised on Belgia, Hispaania, Luksemburg, Madalmaad, Portugal, Prantsusmaa ja Saksamaa.

Aprill

4

Komisjon võtab vastu rohelise raamatu liidu rolli kohta turismis.

9

Liechtenstein ratifitseerib rahvahääletuse teel Euroopa Majanduspiirkonnaga ühinemise.

10

Nõukogu võtab 1996. aasta valitsustevaheliseks konverentsiks valmistudes vastu aruande Euroopa Liidu lepingu toimimise kohta.

21

Regioonide Komitee võtab vastu omaalgatusliku arvamuse 1996. aasta valitsustevahelise konverentsi ettevalmistuste kohta.

28

Austria kirjutab alla Schengeni lepingule.

Mai

1

Liechtenstein ühineb Euroopa Majanduspiirkonnaga.

3

Komisjon kiidab heaks programmi Info 2000, mille eesmärk on elavdada Euroopa multimeediasisu sektori arengut arenevas infoühiskonnas.

3–10

Komisjon võtab vastu valge raamatu Kesk- ja Ida-Euroopa assotsieerunud riikide ettevalmistamise kohta lõimumiseks Euroopa Liidu siseturuga.

11

Tuumarelva leviku tõkestamise lepingut pikendatakse määramata ajaks (ühismeede ühise välis- ja julgeolekupoliitika raames).

31

Komisjon võtab vastu ühisraha tutvustamise praktilise korraldamise rohelise raamatu.

Juuni

12

Sõlmitakse Euroopa assotsieerimislepingud Eesti, Läti ja Leeduga.

15

G-7 riikide 21. tippkohtumine Kanadas Halifaxis.

22

Rumeenia esitab taotluse ühinemiseks Euroopa Liiduga.

27

Slovakkia esitab taotluse ühinemiseks Euroopa Liiduga.

26–27

Euroopa Ülemkogu kohtumine Prantsusmaal Canne’is. Saavutatakse üldine kokkulepe välisrahastamises, kaasa arvatud Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) riikidele mõeldud 8. Euroopa Arengufondi (EDF) rahastamiskorras. Ühisrahale ülemineku kuupäevaks kinnitatakse 1. jaanuar 1999.

Juuli

1

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujaks saab Hispaania.

12

Euroopa Parlament nimetab Euroopa Liidu ombudsmaniks soomlase Jacob Södermani.

17

Kirjutatakse alla vahelepingule Venemaaga, Euroopa–Vahemere piirkonna lepingule Tuneesiaga ning koostöölepingule Vietnamiga.

19

Komisjon võtab vastu rohelise raamatu autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kohta infoühiskonnas ning nn kasulike mudelite kohta (intellektuaalomandi õiguskaitse).

26

Liikmesriigid kirjutavad alla Europoli konventsioonile politseikoostöö kohta.

September

13

Pekingis algab neljas ülemaailmne naistekonverents.

25

Liikmesriigid võtavad vastu loetelu ELi-välistest riikidest, mille kodanikud peavad Euroopa Liitu sisenemiseks taotlema viisat.

Oktoober

13

Läti esitab ametliku taotluse ühinemiseks Euroopa Liiduga.

17

Euroopa Kohus teeb otsuse kohtuasjas Kalanke. Kohus otsustab, et naiste automaatne eelistamine edutamisel on vastuolus meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõttega ning et seega on sellisel juhul tegemist soolise diskrimineerimisega.

November

7

Kirjutatakse alla uuele Euratomi–USA lepingule tuumaenergia rahuotstarbelise kasutamise kohta.

20

Kirjutatakse alla koostöölepingule Nepaliga. Kirjutatakse alla Euroopa–Vahemere piirkonna assotsieerimislepingule Iisraeliga.

24

Eesti esitab ametliku taotluse ühinemiseks Euroopa Liiduga.

27–28

Euroopa–Vahemere konverents Barcelonas.

29

Komisjon võtab vastu rohelise raamatu kodanike võrgustiku kohta (linnatransport) ja valge raamatu hariduse ja koolituse kohta.

Detsember

8

Leedu esitab ametliku taotluse ühinemiseks Euroopa Liiduga.

13

Komisjon võtab vastu valge raamatu Euroopa Liidu energiapoliitika kohta.

14

Pariisis kirjutatakse alla endise Jugoslaavia Daytoni rahuleping. Bulgaaria esitab ametliku taotluse ühinemiseks Euroopa Liiduga.

15

Euroopa Kohus teeb otsuse kohtuasjas Bosman. Kohus otsustab, et jalgpalliliitude eeskirjad, mis piiravad välismängijate arvu jalgpallimeeskondades ja ühest koondisest teise üleminekut, on vastuolus ühenduse õigusega.

15–16

Euroopa Ülemkogu kohtumine Madridis. 1996. aasta valitsustevahelise konverentsi alguskuupäevaks määratakse 29. märts. Ühisraha (euro) kasutuselevõtu kuupäevaks kinnitatakse 1. jaanuar 1999.

20–21

Euroopa Komisjon ja Maailmapank korraldavad Brüsselis doonorriikide ja -organisatsioonide kohtumise Bosnia ja Hertsegoviina ülesehitamiseks.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Vaata ka …: 
Back to top