Europæiske Union

Den Europæiske Unions historie - 1995

Den Europæiske Unions historie - 1995


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Januar

1

Frankrig overtog formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union. Østrig, Finland og Sverige blev medlemmer af Den Europæiske Union.

23

Efter en godkendelsesafstemning i Europa-Parlamentet den 18. januar udnævnte repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer formanden for Kommissionen og kommissionsmedlemmerne for en femårig periode.

25

Kommissionen vedtog anden del af en grønbog om liberalisering af teleinfrastruktur og kabel-TV-net.

Februar

1

De europæiske associeringsaftaler med Bulgarien, Rumænien, Den Slovakiske Republik of Den Tjekkiske Republik trådte i kraft.

23

Bordessa-dommen. EF-Domstolen fastslog, at statsborgere må udføre pengesedler, mønter og checks uden en forudgående tilladelse.

25

G7-ministerkonference om informationssamfundet afholdtes i Bruxelles. I forbindelse hermed lanceres "Europa", Den Europæiske Unions netsted.

Marts

8

Revisionsretten offentliggør særberetningen om det finansielle samhørighedsinstrument.

14

Rådet og Europa-Parlamentet vedtog uddannelsesprogrammet Socrates.

20-21

Stabilitetspagten for Central- og Østeuropa blev undertegnet og vedtaget i Paris.

26

Schengen-aftalen mellem Belgien, Frankrig, Tyskland, Luxembourg, Nederlandene, Portugal og Spanien trådte i kraft.

April

4

Kommissionen vedtog en grønbog om Den Europæiske Unions betydning for turismen.

9

Liechtenstein ratificerede sin tiltrædelse af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ved folkeafstemning.

10

Rådet vedtog med henblik på forberedelsen af regeringskonferencen i 1996 en rapport om, hvorledes traktaten om Den Europæiske Union fungerede.

21

Regionsudvalget vedtog en initiativudtalelse om forberedelsen af regeringskonferencen i 1996.

28

Østrig undertegnede Schengen-aftalen.

Maj

1

Liechtenstein tiltrådte Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

3

Kommissionen godkendte Info 2000-programmet for at fremme udviklingen af en europæisk multimedieindustri i informationssamfundet.

3-10

Kommissionen vedtog en hvidbog om forberedelse af de associerede central- og østeuropæiske landes integration i Unionens indre marked.

11

Traktaten om ikke-spredning af kernevåben blev forlænget på ubestemt tid (fælles aktion inden for rammerne af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik).

31

Kommissionen vedtog en grønbog om de praktiske foranstaltninger i forbindelse med indførelsen af den fælles valuta.

Juni

12

Europæiske associeringsaftaler med Estland, Letland og Litauen blev undertegnet.

15

G7-landene afholdt deres 21. topmøde i Halifax, Canada.

22

Rumænien ansøgte om tiltrædelse af Den Europæiske Union.

27

Slovakiet ansøgte om tiltrædelse af Den Europæiske Union.

26-27

Det Europæiske Råd nåede på sit møde i Cannes til enighed om finansieringen af samarbejdet med tredjelande, herunder af den 8. Europæiske Udviklingsfond (EUF) for AVS-landene (landene i Afrika, Vestindien og Stillehavsområdet). Overgangen til en fælles valuta pr. 1. januar 1999 blev bekræftet.

Juli

1

Spanien overtog formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union.

12

Europa-Parlamentet udnævnte finnen Jacob Söderman til Den Europæiske Unions ombudsmand.

17

Interimsaftalen med Rusland, Euro-Middelhavsaftalen med Tunesien og samarbejdsaftalen med Vietnam blev undertegnet.

19

Kommissionen vedtog en grønbog om ophavsret og ophavsretsbeslægtede rettigheder i informationssamfundet samt en grønbog om brugsmodelbeskyttelse i det indre marked (retlig beskyttelse af immaterielle rettigheder).

26

Medlemsstaterne undertegnede Europol-konventionen om politisamarbejde.

September

13

Den fjerde verdenskonference om kvinder åbnede i Beijing, Kina.

25

Medlemsstaterne vedtog en liste over tredjelande, hvis borgere skal være i besiddelse af et visum for at rejse ind i Den Europæiske Union.

Oktober

13

Letland ansøgte formelt om tiltrædelse af Den Europæiske Union.

17

Kalanke-dommen. EF-Domstolen fastslog, at foranstaltninger, som automatisk prioriterer kvinder ved forfremmelser, strider mod princippet om ligestilling mellem kvinder og mænd og således er kønsdiskriminerende.

November

7

En ny aftale mellem Euratom og USA om fredelig udnyttelse af kernekraft blev undertegnet.

20

En samarbejdsaftale med Nepal blev undertegnet. Euro-Middelhavsaftalen om associering med Israel blev undertegnet.

24

Estland ansøgte formelt om tiltrædelse af Den Europæiske Union.

27-28

Euro-Middelhavskonferencen afholdtes i Barcelona.

29

Kommissionen vedtog en grønbog om borgernes transportnet (bytransport) samt en hvidbog om almen uddannelse og erhvervsuddannelse.

December

8

Litauen ansøgte formelt om tiltrædelse af Den Europæiske Union.

13

Kommissionen vedtog en hvidbog om en energipolitik for Den Europæiske Union.

14

Dayton-fredsaftalen for det tidligere Jugoslavien blev undertegnet i Paris.

Bulgarien ansøgte formelt om tiltrædelse af Den Europæiske Union.

15

Bosman-dommen. EF-Domstolen fastslog, at fodboldforbundenes bestemmelser om at begrænse antallet af spillere fra andre medlemsstater på et fodboldhold og om at overflytte spillere strider mod fællesskabsretten.

15-16

Det Europæiske Råd fastsatte på sit møde i Madrid indledningen af regeringskonferencen til den 29. marts 1996 og bekræftede indførelsen af den fælles valuta ("euro") til den 1. januar 1999.

20-21

Europa-Kommissionen og Verdensbanken organiserede et møde i Bruxelles mellem de lande og organisationer, der skulle deltage i genopbygningen af Bosnien-Hercegovina.Sidens top

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Se også: 
Back to top