Европейски съюз

Историята на Европейския съюз - 1995 r.

Историята на Европейския съюз - 1995 r.


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Януари

1

Франция поема председателството на Съвета на Европейския съюз.
Австрия, Финландия и Швеция стават членки на Европейския съюз.

23

След положителния вот на Парламента на 18 януари представителите на правителствата на държавите-членки назначават председателя и членовете на Европейската комисия за срок от пет години.

25

Комисията приема втората част от Зелената книга за либерализация на далекосъобщителната инфраструктура и мрежите на кабелните телевизии.

Февруари

23

Решение по делото Bordessa. Съдът на Европейските общности постановява, че гражданите могат да изнасят банкноти, монети и чекове без предварително разрешение.

25-26

В Брюксел се провежда министерска конференция на Г-7 за информационното общество. По този повод е създаден уебсайтът на Европейския съюз „Europa“.

Март

8

Сметната палата публикува специален доклад относно финансовия инструмент за сближаване.

14

Съветът и Парламентът подписват програмата „Сократ“ в сферата на образованието.

20-21

В Париж се подписва и приема Пактът за стабилност за Централна и Източна Европа.

26

Влиза в сила Споразумението от Шенген между Белгия, Франция, Германия, Люксембург, Нидерландия, Португалия и Испания.

Април

4

Комисията приема Зелена книга за ролята на Съюза в областта на туризма.

9

Лихтенщайн ратифицира своето присъединяване към Европейското икономическо пространство чрез референдум.

10

Съветът приема доклад относно функционирането на Договора за Европейския съюз по време на подготовката за Междуправителствената конференция през 1996 г.

21

Комитетът на регионите приема становище по собствена инициатива относно подготовката за Междуправителствената конференция през 1996 г.

28

Австрия подписва Шенгенското споразумение.

Май

1

Лихтенщайн се присъединява към Европейското икономическо пространство.

3

Комисията одобрява програмата „Info 2000“ за за стимулиране на развитието на европейска промишленост за мултимедийно съдържание в нововъзникващото информационно общество.

3-10

Комисията приема Бяла книга за подготовка на асоциираните държави от Централна и Източна Европа за интеграция във вътрешния пазар на Европейския съюз.

11

Договорът за неразпространение на ядрени оръжия се удължава за неопределен период (съвместно действие съгласно общата външна политика и политика за сигурност).

31

Комисията приема Зелена книга за практическите условия и ред за въвеждане на единната валута.

Юни

12

Подписват се европейски споразумения за асоцииране с Естония, Латвия и Литва.

15

В Халифакс, Канада, се провежда 21-та среща на високо равнище на Г-7.

22

Румъния подава молба за присъединяване към Европейския съюз.

27

Словакия подава молба за присъединяване към Европейския съюз.

26-27

В Кан, Франция, се провежда заседание на Европейския съвет. Постига се общо съгласие относно външното финансиране, включително условията за финансиране на осмия Европейския фонд за развитие (ЕФР) за Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ). Потвърждава се преходът към единна валута до 1 януари 1999 г.

Юли

1

Испания поема председателството на Съвета на Европейския съюз.

12

Европейският парламент назначава финландеца Якоб Сьодерман за омбудсман на Европейския съюз.

17

Подписват се временно споразумение с Русия, евро-средиземноморско споразумение с Тунис и споразумение за сътрудничество с Виетнам.

19

Комисията приема Зелена книга за авторското право и сродните му права в информационното общество и за „полезните модели“ (правна закрила на интелектуалната собственост).

26

Държавите-членки подписват Конвенцията за Европол за полицейско сътрудничество.

Септември

13

В Пекин, Китай, се провежда четвъртата световна конференция за жените.

25

Държавите-членки приемат списък на държави извън Европейския съюз, чиито граждани трябва да притежават виза за влизане в него.

Октомври

13

Латвия официално подава молба за присъединяване към Европейския съюз.

17

Решение по делото Kalanke. Съдът на Европейските общности счита, че мярка, която автоматично гарантира привилегии за жените при повишаване в длъжност, противоречи на принципа на равното третиране на жени и мъже и по тази причина е дискриминационна въз основа на пола.

Ноември

7

Подписва се ново споразумение Евратом-САЩ за мирното използване на ядрена енергия.

20

Подписва се споразумение за сътрудничество с Непал. Подписва се Евро-средиземноморско споразумение за асоцииране с Израел.

24

Естония официално подава молба за присъединяване към Европейския съюз.

27-28

В Барселона се провежда Евро-средиземноморска конференция.

29

Комисията приема Зелена книга за гражданска мрежа (градски транспорт) и Бяла книга за образование и обучение.

Декември

8

Литва официално подава молба за присъединяване към Европейския съюз.

13

Комисията приема Бяла книга за енергийна политика за Европейския съюз.

14

В Париж се подписва Дейтънското мирно споразумение за бивша Югославия. България официално подава молба за присъединяване към Европейския съюз.

15

Решение по делото Bosman. Съдът на Европейските общности постановява, че правилата на футболна федерация, които ограничават броя на чуждестранните играчи във футболните отбори, и правилата, които се отнасят за трансферите на играчи, противоречат на правото на Общността.

15-16

В Мадрид, Испания, се провежда заседание на Европейския съвет. На него 29 март 1996 г. се определя за дата на започване на Междуправителствената конференция и се потвърждава въвеждането на единната валута („евро“) на 1 януари 1999 г.

20-21

Европейската комисия и Световната банка организират в Брюксел среща на донорските държави и организации за възстановяване на Босна и Херцеговина.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Вижте също: 
Back to top