Europeiska Unionen

Europeiska unionens historia - 1994

Europeiska unionens historia - 1994


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Januari

1

Grekland tar över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. Den andra etappen av den ekonomiska och monetära unionen inleds och Europeiska monetära institutet (EMI) upprättas. Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) träder i kraft. 

Februari

19

Revisionsrätten offentliggör en särskild rapport om kontrollen av oegentligheter och bedrägerier på jordbruksområdet.

Mars

9-10

Regionkommittén, som upprättats genom Fördraget om Europeiska unionen, håller konstituerande sammanträde. Jacques Blanc väljs till ordförande.

29

Utrikesministrarna håller ett informellt möte i Ioannina. De fattar ett kompromissbeslut om reglerna för beslut med kvalificerad majoritet inför utvidgningen.

30

Anslutningsförhandlingarna med Österrike, Sverige, Finland och Norge avslutas i Bryssel.

31

Ungern ansöker formellt om medlemskap i Europeiska unionen.

April

5

Polen ansöker formellt om medlemskap i Europeiska unionen.

6

Kommissionen antar en grönbok om unionens audiovisuella politik.

15

Slutakten från förhandlingarna i Uruguay-rundan (GATT) undertecknas i Marrakech i Marocko.

19

Rådet antar en gemensam åtgärd till stöd för fredsprocessen i Mellanöstern inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

26

Parlamentet och rådet antar Fjärde ramprogrammet för Europeiska gemenskapens verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (1994-1998).

Maj

25

Styrelsen för Europeiska investeringsbanken upprättar Europeiska investeringsfonden.

26-27

Den första konferensen om en stabilitetspakt för Central- och Östeuropa hålls i Paris.

Juni

9-12

Direkta val till Europaparlamentet hålls för fjärde gången.

12

Vid en folkomröstning i Österrike säger en majoritet av österrikarna ja till EU-medlemskap.

14

Ett partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och Ukraina undertecknas i Luxemburg.

24-25

Europeiska rådet håller möte på Korfu. Huvudfrågan är uppföljningen av vitboken om tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning. Anslutningsakterna för Österrike, Sverige, Finland och Norge undertecknas. Ett nytt partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska gemenskaperna, dess medlemsstater och Ryssland undertecknas.

Juli

1

Tyskland tar över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd.

8-10

Det tjugonde västliga ekonomiska toppmötet hålls i Neapel.

14

Faccini-Dori-domen. EG-domstolen slår fast att en medlemsstat som skadar en privatperson genom att inte överföra ett direktiv till nationell lagstiftning måste betala ersättning, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda.

15

Europeiska rådet håller ett extra möte i Bryssel. Jacques Santer utses till Jacques Delors efterträdare som ordförande för kommissionen.

18

Frihandelsavtal undertecknas med Estland, Lettland och Litauen i Bryssel.

19-26

Det nyvalda Europaparlamentet håller sitt första sammanträde i Strasbourg. Klaus Hänsch väljs till ordförande. Jacques Santer utses formellt till ny ordförande för Europeiska kommissionen.

27

Kommissionen antar en vitbok om europeisk arbetsmarknads- och socialpolitik.

Oktober

10

Ett samarbetsavtal mellan gemenskapen och Sydafrika undertecknas. En konferens om säkerhet och samarbete i Europa inleds i Budapest. 

16

Vid en folkomröstning i Finland säger en majoritet av finländarna ja till EU-medlemskap..

25

Kommissionen antar första delen av en grönbok om avregleringen av infrastruktur för telekommunikation och kabel-tv-nät.

November

13

Vid en folkomröstning i Sverige säger en majoritet av svenskarna ja till EU-medlemskap.

15

Ekonomiska monetära institutets råd sammanträder för första gången i Frankfurt.

28

Vid en folkomröstning i Norge säger en majoritet av norrmännen nej till EU- medlemskap.

29

Parlamentet, rådet och kommissionen antar budgetplanen för 1995-1999 som anpassats inför utvidgningen.

30

Rådet antar den första gemensamma åtgärden inom ramen för samarbetet i rättsliga och inrikes frågor.

December

6

Rådet antar Leonardo da Vinci- programmet för yrkesutbildning och den första resolutionen under protokollet om socialpolitik.

9-10

Europeiska rådet håller möte i Essen. Det drar upp riktlinjerna för att stärka strategin från vitboken om tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning, framförallt genom åtgärder för att bekämpa arbetslöshet och upprätta transeuropeiska nät. Europeiska rådet antar också en samlad strategi för att föra de associerade länderna i Central- och Östeuropa närmare gemenskapen och bekräftar sin vilja att upprätta ett partnerskap med Medelhavsländerna. Det godkänner också principen om ett flerårigt stödprogram till Nordirland.

15-16

Rådet antar slutsatserna om gemenskapsstrategin för att minska koldioxidutsläppen och om transport och miljö. Det antar också en förordning om ämnen som bryter ner ozonskiktet och ett direktiv om förbränning av farligt avfall.

17

Fördraget om Europeiska energistadgan undertecknas i Lissabon.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Se också
Back to top