Európska únia

História Európskej únie - 1994

História Európskej únie - 1994


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Január

1.

Grécko preberá predsedníctvo Rady Európskej únie. Začína druhá etapa hospodárskej a menovej únie a zriaďuje sa Európsky menový inštitút (EMI). Dohoda o vytvorení Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) nadobúda platnosť.

Február

19.

Dvor audítorov uverejňuje osobitnú správu týkajúcu sa kontrol nezrovnalostí a podvodov v poľnohospodárskej oblasti.

Marec

9. - 10.

Uskutočňuje sa úvodné zasadnutie Výboru regiónov zriadeného Zmluvou o Európskej únii. Za predsedu je zvolený Jacques Blanc.

29.

V Ioannine sa koná neformálne zasadnutie ministrov zahraničných vecí. Prijíma sa na ňom kompromisné rozhodnutie o pravidlách rozhodovania kvalifikovanou väčšinou pri prípravách na rozširovanie.

30.

V Bruseli sa uzatvárajú prístupové rokovania s Rakúskom, Švédskom, Fínskom a Nórskom.

31.

Maďarsko oficiálne žiada o vstup do Európskej únie.

Apríl

5.

Poľsko oficiálne žiada o vstup do Európskej únie.

6.

Komisia prijíma zelenú knihu o audiovizuálnej politike Únie.

15.

V Marakéši (Maroko) sa podpisuje záverečný akt z rokovaní Uruguajského kola (GATT).

19.

Rada rozhodla o jednotnej akcii v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky na podporu mierového procesu na Strednom východe.

26.

Parlament a Rada prijímajú 4. rámcový program pre výskum, technický rozvoj a demonštračné aktivity (1994 - 1998).

Máj

25.

Rada guvernérov Európskej investičnej banky zriaďuje Európsky investičný fond.

26. - 27.

V Paríži (Francúzsko) sa koná úvodná konferencia Paktu stability pre strednú a východnú Európu.

Jún

9. - 12.

Priame voľby do Európskeho parlamentu sa konajú štvrtý raz.

12.

V Rakúsku sa koná referendum, väčšina je za pristúpenie k Európskej únii.

14.

V Luxemburgu sa podpisuje dohoda o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a Ukrajinou.

24. - 25.

Na Korfu (Grécko) sa koná zasadnutie Európskej rady. Prerokúva sa na ňom najmä hospodársky rast, konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Podpisujú sa akty o pristúpení Rakúska, Švédska, Fínska a Nórska. Podpisuje sa nová dohoda o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami, členskými štátmi a Ruskom.

Júl

1.

Nemecko preberá predsedníctvo Rady Európskej únie.

8. - 10.

V Neapole (Taliansko) sa koná dvadsiaty samit hospodársky vyspelých západných krajín.

14.

Rozsudok vo veci Faccini Dori. Európsky súdny dvor potvrdil, že členský štát, ktorý spôsobí fyzickej osobe ujmu nevykonaním transpozície smernice do svojho vnútroštátneho práva, musí zaplatiť odškodnenie, za predpokladu, že sú splnené určité podmienky.

15.

V Bruseli sa koná mimoriadne zasadnutie Európskej rady. Jacques Santer je zvolený za nástupcu Jacqua Delorsa vo funkcii predsedu Komisie.

18.

V Bruseli sa podpisujú dohody o voľnom obchode s Estónskom, Lotyšskom a Litvou.

19. - 26.

V Štrasburgu sa koná prvá schôdza nového Európskeho parlamentu. Pán Klaus Hänsch je zvolený za predsedu. Pán Santer je oficiálne vymenovaný za nového predsedu Európskej komisie.

27.

Komisia prijíma bielu knihu o európskej sociálnej politike.

Október

10.

Podpisuje sa dohoda o spolupráci medzi Spoločenstvom a Južnou Afrikou. V Budapešti (Maďarsko) sa otvára Konferencia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (KBSE).

16.

Vo Fínsku sa koná referendum, v ktorom väčšina je za pristúpenie k Európskej únii.

25.

Komisia prijíma prvú časť zelenej knihy o liberalizácii telekomunikačnej infraštruktúry a sietí káblovej televízie.

November

13.

Vo Švédsku sa koná referendum, v ktorom sa väčšina vyslovuje za pristúpenie k Európskej únii.

15.

Vo Frankfurte sa prvýkrát schádza Rada Európskeho menového inštitútu.

28.

V nórskom referende sa zamieta pristúpenie k Európskej únii.

29.

Parlament, Rada a Komisia prijímajú finančné výhľady na obdobie rokov 1995 - 1999, upravené s ohľadom na rozšírenie.

30.

Rada prijíma prvú jednotnú akciu v oblasti spravodlivosti a vnútorných záležitostí.

December

6.

Rada prijíma program Leonardo da Vinci v oblasti odborného vzdelávania a vydáva prvé uznesenie v rámci Protokolu o sociálnej politike.

9. - 10.

Na zasadnutí Európskej rady v Essene (Nemecko) sa stanovujú smery činnosti pre hospodársky rast, konkurencieschopnosť a zamestnanosť, s osobitným zreteľom na opatrenia na boj proti nezamestnanosti a na uvedenie transeurópskych sietí do činnosti. Dohodla sa na ňom celková stratégia na priblíženie asociovaných krajín strednej a východnej Európy k Spoločenstvu a zdôraznilo sa odhodlanie vytvoriť euro-stredozemské partnerstvo. Schválila sa zásada viacročného programu pomoci pre Severné Írsko.

15. - 16.

Rada prijíma závery o stratégii Spoločenstva na zníženie emisií CO2 a o životnom prostredí a doprave. Prijíma aj nariadenie o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, a smernicu o spaľovaní nebezpečných odpadov.

17.

V Lisabone sa podpisuje Európska energetická charta.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Klikni tiež na...: 
Back to top