Unia Europejska

Historia Unii Europejskiej - 1994

Historia Unii Europejskiej - 1994


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Styczeń

1

Grecja przejmuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Rozpoczęcie drugiego etapu unii gospodarczej i walutowej i ustanowienie Europejskiego Instytutu Walutowego (EIW). Wejście w życie porozumienia ustanawiającego Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Luty

19

Trybunał Obrachunkowy publikuje sprawozdanie specjalne dotyczące kontroli nieprawidłowości i nadużyć w rolnictwie.

Marzec

9-10

Sesja inauguracyjna Komitetu Regionów ustanowionego na mocy Traktatu o Unii Europejskiej. Jacques Blanc zostaje wybrany na stanowisko przewodniczącego.

29

W Joaninie odbywa się nieformalne posiedzenie ministrów spraw zagranicznych. W ramach przygotowań do rozszerzenia przyjęta zostaje kompromisowa decyzja w sprawie zasady kwalifikowanej większości przy podejmowaniu decyzji.

30

Zakończenie negocjacji akcesyjnych z Austrią, Szwecją, Finlandią i Norwegią w Brukseli.

31

Węgry składają oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do Wspólnot Europejskich.

Kwiecień

5

Polska składa oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do Wspólnot Europejskich.

6

Komisja przyjmuje zieloną księgę w sprawie polityki audiowizualnej Unii.

15

Podpisanie dokumentu końcowego negocjacji w ramach rundy urugwajskiej (GATT) w Marakeszu w Maroku.

19

Rada podejmuje decyzję o wspólnym działaniu w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w celu wsparcia procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie.

26

Parlament i Rada przyjmują czwarty program ramowy w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (1994–1998).

Maj

25

Rada gubernatorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego ustanawia Europejski Fundusz Inwestycyjny.

26-27

Konferencja inaugurująca pakt stabilizacji dla Europy Środkowej i Wschodniej w Paryżu we Francji.

Czerwiec

9-12

Po raz czwarty odbywają się wybory bezpośrednie do Parlamentu Europejskiego.

12

Większość Austriaków w referendum opowiada się za przystąpieniem do Unii Europejskiej.

14

Zawarcie umowy o partnerstwie i współpracy pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą w Luksemburgu.

24-25

Posiedzenie Rady Europejskiej na Korfu w Grecji. Rada omawia przede wszystkim kwestie wzrostu, konkurencyjności i zatrudnienia. Podpisanie aktów przystąpienia Austrii, Szwecji, Finlandii i Norwegii. Podpisanie nowej umowy o partnerstwie i współpracy pomiędzy Wspólnotami Europejskimi, państwami członkowskimi i Rosją.

Lipiec

1

Niemcy przejmują prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.

8-10

Dwudziesty Zachodni Szczyt Gospodarczy Neapolu we Włoszech.

14

Orzeczenie w sprawie Faccini Dori. Europejski Trybunał Sprawiedliwości potwierdza, że państwo członkowskie wyrządzające szkodę osobie prywatnej poprzez niedokonanie transpozycji dyrektywy do prawa krajowego musi, o ile spełnione są pewne warunki, wypłacić odszkodowanie.

15

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli: Jacques Santer zostaje wybrany na następcę Jacquesa Delorsa na stanowisku przewodniczącego Komisji.

18

Zawarcie umów o wolnym handlu z Estonią, Łotwą i Litwą w Brukseli.

19-26

Pierwsza częściowa sesja nowego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Na stanowisko przewodniczącego zostaje wybrany Klaus Hänsch. Jacques Santer zostaje oficjalnie wyznaczony na przyszłego przewodniczącego Komisji Europejskiej.

27

Komisja przyjmuje białą księgę w sprawie europejskiej polityki społecznej.

Październik

10

Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Wspólnotą a Republiką Południowej Afryki. Rozpoczęcie Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE) w Budapeszcie na Węgrzech.

16

Większość Finów w referendum opowiada się za przystąpieniem do Unii Europejskiej.

25

Komisja przyjmuje pierwszą część zielonej księgi w sprawie liberalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telewizji kablowej.

Listopad

13

Większość Szwedów w referendum opowiada się za przystąpieniem do Unii Europejskiej.

15

Pierwsze posiedzenie Rady Europejskiego Instytutu Walutowego we Frankfurcie.

28

Norwegowie w referendum odrzucają przystąpienie do Unii Europejskiej.

29

Parlament, Rada i Komisja przyjmują perspektywę finansową 1995–1999 dostosowaną z uwzględnieniem rozszerzenia.

30

Rada przyjmuje pierwsze wspólne działanie w obszarze wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

Grudzień

6

Rada przyjmuje program Leonardo da Vinci dotyczący kształcenia zawodowego oraz pierwszą rezolucję w ramach protokołu w sprawie polityki społecznej.

9-10

Rada Europejska w Essen w Niemczech określa kierunki działania na rzecz wzrostu, konkurencyjności i zatrudnienia, ze szczególnym odniesieniem do działań ukierunkowanych na walkę z bezrobociem oraz na funkcjonowanie transeuropejskich sieci. Uzgadnia ogólną strategię zbliżenia stowarzyszonych krajów Europy Środkowej i Wschodniej do Wspólnoty i podkreśla determinację w ustanawianiu partnerstwa euro-śródziemnomorskiego. Zatwierdza zasadę wieloletniego programu pomocy dla Irlandii Północnej.

15-16

Rada przyjmuje konkluzje w sprawie strategii wspólnotowej dotyczącej środowiska, transportu oraz redukcji emisji dwutlenku węgla. Przyjmuje również rozporządzenie w sprawie substancji niszczących warstwę ozonową oraz dyrektywę w sprawie spalania odpadów niebezpiecznych.

17

Podpisanie Europejskiej karty energetycznej w Lizbonie.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Zobacz również
Back to top