Europese Unie

De geschiedenis van de Europese Unie - 1994

De geschiedenis van de Europese Unie - 1994


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Januari

1

Griekenland neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie over. Het tweede stadium van de Economische en Monetaire Unie vangt aan en het Europees Monetair Instituut (EMI) wordt opgericht. De Overeenkomst tot oprichting van de Europese Economische Ruimte (EER) treedt in werking.

Februari

19

De Rekenkamer publiceert het speciaal verslag over de controles op fraude en op onregelmatigheden in de landbouwsector.

Maart

9-10

Het Comité van de Regio's, opgericht bij het Verdrag betreffende de Europese Unie, houdt zijn openingszitting. Jacques Blanc wordt tot voorzitter verkozen.

29

Informele vergadering van de Ministers van Buitenlandse Zaken in Ioannina; Griekenland. Er wordt een compromisbesluit aangenomen over regels voor de besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid, die met het oog op de uitbreiding worden voorbereid.

30

De toetredingsonderhandelingen met Oostenrijk, Zweden, Finland en Noorwegen te Brussel worden afgesloten.

31

Hongarije dient een officiële aanvraag in om tot de Europese Unie toe te treden.

April

5

Polen verzoekt officieel om tot de Europese Unie te mogen toetreden.

6

De Commissie keurt een Groenboek goed over het audiovisueel beleid van de Unie.

15

De Slotakte van de onderhandelingen in verband met de Uruguayronde (GATT) wordt in Marrakech, Marokko, ondertekend.

19

De Raad besluit tot een gezamenlijk optreden krachtens het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, ter ondersteuning van het vredesproces in het Midden-Oosten.

26

Het Parlement en de Raad geven hun goedkeuring aan het vierde kaderprogramma inzake onderzoek, ontwikkeling en proeven (1994-1998).

Mei

25

De Raad van Gouverneurs van de Europese Investeringsbank stelt het Europese Investeringsfonds in.

26/27

In Parijs, Frankrijk, wordt een openingsconferentie gehouden voor een stabiliteitspact ten behoeve van Midden- en Oost-Europa.

Juni

9 t/m 12

Voor de vierde keer worden er rechtstreekse verkiezingen voor het Europees Parlement gehouden.

12

Referendum in Oostenrijk: meerderheid vóór toetreding tot de Europese Unie.

14

In Luxemburg wordt een partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de Europese Unie en Oekraïne.

24/25

Europese Raad op Corfu, Griekenland. Belangrijkste vraagstuk: de follow-up van het Witboek over groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid. Ondertekening van de akten voor de toetreding van Oostenrijk, Zweden, Finland en Noorwegen. Nieuwe partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen, de lidstaten en Rusland.

Juli

1

Duitsland neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie over.

8-10

Twintigste Westerse Economische Topconferentie in Napels, Italië.

14

Uitspraak in de zaak "Faccini-Dori". Het Europese Hof van Justitie verklaart dat een lidstaat die een particulier schade berokkent door na te laten een richtlijn in zijn nationale wetgeving om te zetten, daarvoor compensatie moet betalen, mits er aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

15

Buitengewone vergadering van de Europese Raad in Brussel. Jacques Santer wordt tot voorzitter van de Commissie verkozen, als opvolger van Jacques Delors.

18

In Brussel worden vrijhandelsovereenkomsten gesloten met Estland, Letland en Litouwen.

19-26

Het nieuwe Europees Parlement houdt zijn eerste deelzitting in Straatsburg. Klaus Hänsch wordt tot voorzitter verkozen. Jacques Santer wordt officieel tot volgende voorzitter van de Europese Commissie benoemd.

27

De Commissie neemt een Witboek over het Europees sociaal beleid aan.

Oktober

10

Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeenschap en Zuid-Afrika. Conferentie over veiligheid en samenwerking in Europa (CVSE) in Boedapest, Hongarije.

16

Referendum in Finland: meerderheid vóór toetreding tot de Europese Unie.

25

De Commissie geeft haar goedkeuring aan het eerste deel van het Groenboek over de liberalisering van de infrastructuur van de telecommunicatie en de kabeltelevisienetten.

November

13

Referendum in Zweden: meerderheid voor toetreding tot de Europese Unie.

15

De Raad van het Europees Monetair Instituut komt voor het eerst bijeen in Frankfurt.

28

Uitslag van het Noorse referendum: toetreding tot de Europese Unie afgewezen.

29

Het Parlement, de Raad en de Commissie geven hun goedkeuring aan het financieel perspectief 1995-1999, zoals afgestemd op de uitbreiding.

30

De Raad geeft zijn goedkeuring aan een eerste gezamenlijk optreden in verband met samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken.

December

6

De Raad geeft zijn goedkeuring aan het Leonardo da Vinci-programma voor beroepsopleiding en aan een eerste resolutie krachtens het Protocol inzake Sociaal Beleid.

9/10

De Europese Raad in Essen, Duitsland, stippelt richtsnoeren uit voor een versterking van de strategie van het Witboek over groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid, met een speciale verwijzing naar maatregelen ter bestrijding van de werkloosheid en om trans-Europese netwerken op gang te brengen; hij bereikt overeenstemming over een algemene strategie om de geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa nader tot de Gemeenschap te brengen, en herhaalt dat hij vastbesloten is een Euro-mediterraan partnerschap tot stand te brengen. Ook geeft hij zijn goedkeuring aan het beginsel van een meerjarig hulpprogramma voor Noord-Ierland.

15-16

De Raad neemt een conclusie aan over de communautaire strategie om CO2-emissies te verminderen, en over milieubescherming en vervoer. Ook neemt hij een verordening aan over de stoffen die de ozonlaag aantasten en een richtlijn over de verbranding van gevaarlijk afval.

17

Ondertekening van het Verdrag inzake het Europees Energiehandvest, in Lissabon.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Zie ook
Back to top