Eiropas Savienība

Eiropas Savienības vēsture - 1994

Eiropas Savienības vēsture - 1994


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Janvāris

1

Grieķija pārņem Eiropas Savienības Padomes prezidentūru. Sākas ekonomikas un monetārās savienības izveides otrais posms, un tiek nodibināts Eiropas Monetārais institūts (EMI). Stājas spēkā Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) līgums.

Februāris

19

Revīzijas palāta publicē īpašu ziņojumu par pārkāpumu un krāpšanas kontroli lauksaimniecības jomā.

Marts

9-10

Notiek Līgumā par Eiropas Savienību paredzētās Reģionu komitejas atklāšanas sesija. Par tās priekšsēdētāju tiek ievēlēts Žaks Blanks.

29

Janinā notiek neformāla ārlietu ministru sanāksme. Gatavojoties paplašināšanai, tiek pieņemts kompromisa lēmums par noteikumiem attiecībā uz lēmumu pieņemšanu ar kvalificētu balsu vairākumu.

30

Briselē noslēdzas pievienošanās sarunas ar Austriju, Zviedriju, Somiju un Norvēģiju.

31

Ungārija iesniedz oficiālu pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā.

Aprīlis

5

Polija iesniedz oficiālu pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā.

6

Komisija pieņem Zaļo grāmatu par Eiropas Savienības audiovizuālo politiku.

15

Marakešā (Marokā) tiek parakstīts Nobeiguma akts par Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) Urugvajas sarunu kārtu.

19

Padome pieņem lēmumu par vienotu rīcību kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā, atbalstot Tuvo Austrumu miera procesu.

26

Parlaments un Padome pieņem ceturto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (1994–1998)

Maijs

25

Eiropas Investīciju bankas Valde izveido Eiropas Investīciju fondu.

26-27

Parīzē (Francijā) notiek Centrāleiropas un Austrumeiropas stabilitātes pakta atklāšanas konference.

Jūnijs

9-12

Ceturto reizi notiek Eiropas Parlamenta tiešās vēlēšanas.

12

Austrijā notiek referendums, kurā lielākā daļa pilsoņu nobalso par pievienošanos Eiropas Savienībai.

14

Luksemburgā tiek parakstīts partnerības un sadarbības nolīgums starp Eiropas Savienību un Ukrainu.

24-25

Korfu (Grieķijā) notiek Eiropadomes sanāksme. Tajā galvenokārt runā par izaugsmes, konkurētspējas un nodarbinātības jautājumiem. Tiek parakstīti Austrijas, Zviedrijas, Somijas un Norvēģijas pievienošanās akti. Tiek parakstīts jauns partnerības un sadarbības nolīgums starp Eiropas Kopienām, tās dalībvalstīm un Krieviju.

Jūlijs

1

Vācija pārņem Eiropas Savienības Padomes prezidentūru.

8-10

Neapolē (Itālijā) notiek 12. rietumvalstu augstākā līmeņa sanāksme par ekonomikas jautājumiem.

14

Spriedums lietā “Faccini Dori”. Eiropas Savienības Tiesa apstiprina, ka dalībvalstij ir jāatlīdzina zaudējumi, kas radušies fiziskām personām tāpēc, ka šī valsts savos tiesību aktos nav transponējusi kādu direktīvu (ar priekšnoteikumi , ka ir ievēroti zināmi nosacījumi).

15

Briselē notiek Eiropadomes ārkārtas sanāksme. Par nākamo Komisijas priekšsēdētāju pēc Žaka Delora tiek izraudzīts Žaks Santērs.

18

Briselē tiek parakstīti brīvās tirdzniecības nolīgumi ar Igauniju, Latviju un Lietuvu.

19-26

Strasbūrā notiek jaunā Eiropas Parlamenta pirmā sēde. Par tā priekšsēdētāju tiek ievēlēts Klauss Henšs. Žaku Santēru oficiāli ieceļ par nākamo Eiropas Komisijas priekšsēdētāju.

27

Komisija pieņem Balto grāmatu par Eiropas sociālo politiku.

Oktobris

10

Tiek parakstīts sadarbības nolīgums starp Kopienu un Dienvidāfriku. Budapeštā (Ungārijā) atklāj Eiropas Drošības un sadarbības konferenci.

16

Somijā notiek referendums, kurā lielākā daļa pilsoņu nobalso par pievienošanos Eiropas Savienībai.

25

Komisija pieņem Zaļās grāmatas par telekomunikāciju infrastruktūras un kabeļtelevīzijas tīklu liberalizāciju pirmo daļu.

Novembris

13

Zviedrijā notiek referendums, kurā lielākā daļa pilsoņu nobalso par pievienošanos Eiropas Savienībai.

15

Frankfurtē notiek Eiropas Monetārā institūta padomes pirmā sanāksme.

28

Norvēģija referendumā noraida pievienošanos Eiropas Savienībai.

29

Parlaments, Padome un Komisija pieņem finanšu plānu 1995.–1999. gadam, kas koriģēts, ņemot vērā paplašināšanos.

30

Padome pieņem pirmo vienoto rīcību tieslietu un iekšlietu jomā.

Decembris

6

Padome pieņem arodmācību programmu "Leonardo da Vinci" un savu pirmo rezolūciju saskaņā ar Protokolu par sociālo politiku.

9-10

Eiropadomes sanāksmē Esenē (Vācijā) tiek noteikti darbības virzieni izaugsmei, konkurētspējai un nodarbinātībai, īpaši atsaucoties uz pasākumiem, kas paredzēti cīņai pret bezdarbu un Eiropas komunikāciju tīklu darbības uzsākšanai. Sanāksmē vienojas par vispārējo stratēģiju, lai Centrāleiropas un Austrumeiropas asociētās valstis tuvinātu Kopienai, un atkārtoti apliecināta apņemšanās veidot Eiropas un Vidusjūras reģiona partnerattiecības. Tajā tiek apstiprināta daudzgadu palīdzības programma Ziemeļīrijai.

15-16

Padome pieņem secinājumu par Kopienas stratēģiju CO2 emisijas samazināšanai un par vidi un transportu. Tā pieņem arī regulu par vielām, kas noārda ozona slāni, un direktīvu par bīstamo atkritumu sadedzināšanu.

17

Lisabonā tiek parakstīta Eiropas Enerģētikas harta.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Skatīt arī: 
Back to top