Europos Sąjunga

Europos Sąjungos istorija - 1994 m.

Europos Sąjungos istorija - 1994 m.


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Sausis

1 d.

Graikija perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai. Prasidėjo antras Ekonominės ir pinigų sąjungos įgyvendinimo etapas, įkurtas Europos pinigų institutas (EPI). Įsigaliojo Europos ekonominės erdvės (EEE) susitarimas.

Vasaris

19 d.

Audito Rūmai paskelbė tikrinimo, siekiant nustatyti pažeidimus ir sukčiavimą žemės ūkio srityje, specialiąją ataskaitą.

Kovas

9–10 d.

Europos Sąjungos sutartimi įsteigto Regionų komiteto inauguracinis posėdis. Komiteto pirmininku išrinktas Jacques'as Blanc'as.

29 d.

Neoficialus užsienio reikalų ministrų susitikimas Janinoje. Rengiantis plėtrai priimtas kompromisinis sprendimas dėl sprendimų priėmimo kvalifikuota dauguma taisyklių.

30 d.

Briuselyje baigtos derybos dėl narystės su Austrija, Švedija, Suomija ir Norvegija.

31 d.

Vengrija pateikė oficialią paraišką įstoti į Europos Sąjungą.

Balandis

5 d.

Lenkija pateikė oficialią paraišką įstoti į Europos Sąjungą.

6 d.

Europos Komisija priėmė žaliąją knygą dėl Europos Sąjungos audiovizualinės politikos.

15 d.

Marakeše (Marokas) pasirašytas Urugvajaus derybų rato (GATT) baigiamasis aktas.

19 d.

Taryba nusprendė imtis bendrų veiksmų pagal bendrąją užsienio ir saugumo politiką, kad paremtų Artimųjų Rytų taikos procesą.

26 d.

Parlamentas ir Taryba priėmė ketvirtąją mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstravimo veiklos bendrąją programą (1994–1998 m.)

Gegužė

25 d.

Europos investicijų banko valdytojų taryba įsteigė Europos investicijų fondą.

26–27 d.

Vidurio ir Rytų Europos stabilumo pakto pirmoji konferencija Paryžiuje (Prancūzija).

Birželis

9–12 d.

Ketvirtą kartą įvyko tiesioginiai rinkimai į Europos Parlamentą.

12 d.

Referendume Austrijoje dauguma piliečių pritarė stojimui į Europos Sąjungą.

14 d.

Liuksemburge pasirašytas Europos Sąjungos ir Ukrainos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas.

24–25 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikimas Kerkyroje (Graikija). Jame daugiausia kalbėta apie ekonomikos augimą, konkurencingumą ir užimtumą. Pasirašyti Austrijos, Švedijos, Suomijos ir Norvegijos stojimo aktai. Pasirašytas naujas Europos Bendrijų, valstybių narių ir Rusijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas.

Liepa

1 d.

Vokietija perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai.

8–10 d.

Dvidešimtas Vakarų šalių aukščiausiojo lygio susitikimas ekonomikos klausimais Neapolyje (Italija).

14 d.

Sprendimas byloje „Faccini Dori“. Europos Teisingumo Teismas nutarė, kad valstybė narė turi atlyginti žalą, kurią privatus asmuo patyrė dėl to, kad į nacionalinę teisę nebuvo perkelta direktyva, jei įvykdytos tam tikros sąlygos.

15 d.

Neeilinis Europos Vadovų Tarybos susitikimas Briuselyje. Europos Komisijos pirmininku, pakeisiančiu Jacques'ą Delors'ą, išrinktas Jacques'as Santeras.

18 d.

Briuselyje pasirašyti laisvosios prekybos susitarimai su Estija, Latvija ir Lietuva.

19–26 d.

Pirmoji naujojo Europos Parlamento sesija Strasbūre. Pirmininku išrinktas Klausas Hänschas. Jacques'as Santeras oficialiai paskirtas Europos Komisijos pirmininku.

27 d.

Europos Komisija priėmė baltąją knygą dėl Europos socialinės politikos.

Spalis

10 d.

Pasirašytas Bendrijos ir Pietų Afrikos bendradarbiavimo susitarimas. Budapešte (Vengrija) prasidėjo Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencija (ESBK).

16 d.

Referendume dauguma Suomijos piliečių pritarė stojimui į Europos Sąjungą.

25 d.

Europos Komisija priėmė žaliosios knygos dėl telekomunikacijų infrastruktūros ir kabelinės televizijos tinklų liberalizavimo pirmą dalį.

Lapkritis

13 d.

Referendumas Švedijoje. Dauguma švedų pritarė stojimui į Europos Sąjungą.

15 d.

Pirmas Europos pinigų instituto tarybos susitikimas Frankfurte.

28 d.

Referendume Norvegijos piliečiai nepritarė stojimui į Europos Sąjungą.

29 d.

Parlamentas, Taryba ir Komisija patvirtino 1995–1999 m. finansinę programą, parengtą atsižvelgiant į plėtrą.

30 d.

Taryba priėmė pirmą bendros veiklos teisingumo ir vidaus reikalų srityse planą.

Gruodis

6 d.

Taryba patvirtino profesinio mokymo programą „Leonardo da Vinci“ ir priėmė pirmą rezoliuciją pagal socialinės politikos protokolą.

9–10 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikime Esene (Vokietija) nustatytos veiklos, kuria būtų skatinamas ekonomikos augimas, konkurencingumas ir užimtumas, gairės. Ypatingas dėmesys skirtas kovos su nedarbu ir transeuropinių tinklų diegimo priemonėms. Susitikime susitarta dėl Vidurio ir Rytų Europos asocijuotų šalių ir Bendrijos suartėjimo bendros strategijos ir patvirtintas pasiryžimas užmegzti Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių partnerystę. Jame pritarta, kad būtų parengta daugiametė pagalbos Šiaurės Airijai programa.

15–16 d.

Taryba patvirtino Bendrijos CO2 išlakų mažinimo strategijos išvadas ir išvadas dėl aplinkos ir transporto. Ji priėmė reglamentą dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų ir direktyvą dėl pavojingų atliekų deginimo.

17 d.

Lisabonoje pasirašyta Europos energetikos chartija.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Papildoma informacija: 
Back to top