Europæiske Union

Den Europæiske Unions historie - 1994

Den Europæiske Unions historie - 1994


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Januar

1

Grækenland overtog formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union. Den anden fase af Den Økonomiske og Monetære Union indledtes, og Det Europæiske Monetære Institut (EMI) blev oprettet. Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) trådte i kraft.

Februar

19

Revisionsretten offentliggør særberetningen om kontrol af svig og uregelmæssigheder på landbrugsområdet.

Marts

9-10

Regionsudvalget, der blev oprettet i henhold til traktaten om Den Europæiske Union, afholdt konstituerende plenarforsamling. Jacques Blanc blev valgt til formand.

29

På et uformelt møde i Ioannina indgik udenrigsministrene et kompromis om reglerne for beslutningstagning ved kvalificeret flertal med henblik på at forberede udvidelsen.

30

Tiltrædelsesforhandlingerne med Østrig, Sverige, Finland og Norge afsluttedes i Bruxelles.

31

Ungarn ansøgte formelt om tiltrædelse af Den Europæiske Union.

April

5

Polen ansøgte formelt om tiltrædelse af Den Europæiske Union.

6

Kommissionen vedtog en grønbog om Den Europæiske Unions audiovisuelle politik.

15

Slutakten for forhandlingerne under Uruguay-runden (GATT) blev undertegnet i Marrakech, Marokko.

19

Rådet vedtog inden for rammerne af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik en fælles aktion for at støtte fredsprocessen i Mellemøsten.

26

Europa-Parlamentet og Rådet vedtog det fjerde rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (1994-1998).

Maj

25

Den Europæiske Investeringsbanks styrelsesråd oprettede Den Europæiske Investeringsfond.

26-27

Konferencen til igangsætning af en stabilitetspagt for Central- og Østeuropa afholdtes i Paris.

Juni

9-12

Det fjerde direkte valg til Europa-Parlamentet.

12

Ved en folkeafstemning i Østrig stemte flertallet ja til tiltrædelse af Den Europæiske Union.

14

En partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og Ukraine blev undertegnet i Luxembourg.

24-25

Det Europæiske Råd holdt møde på Korfu. Det vigtigste punkt på dagsordenen var opfølgning af hvidbogen om vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse. Tiltrædelsesakterne for Østrig, Sverige, Finland og Norge blev undertegnet. En ny parnerskabs- og samarbejdsaftale mellem De Europæiske Fællesskaber, deres medlemsstater og Rusland blev undertegnet.

Juli

1

Tyskland overtog formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union.

8-10

Det tyvende vestlige økonomiske topmøde afholdtes i Napoli, Italien.

14

Faccini-Dori-dommen. EF-Domstolen fastslog, at en medlemsstat, der undlader at gennemføre et direktiv i sin nationale lovgivning og derved forvolder privatpersoner skade, er forpligtet til at erstatte tab, såfremt visse betingelser er opfyldt.

15

På Det Europæiske Råds ekstraordinære møde i Bruxelles blev Jacques Santer udpeget til Jacques Delors' efterfølger som formand for Kommissionen.

18

Frihandelsaftaler med Estland, Letland og Litauen blev undertegnet i Bruxelles.

19-26

Det nye Europa-Parlament holdt sin første plenarforsamling i Strasbourg. Klaus Hänsch blev valgt til formand. Jacques Santer blev formelt udnævnt til den næste formand for Kommissionen.

27

Kommissionen vedtog en hvidbog om europæisk socialpolitik.

Oktober

10

En samarbejdsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Sydafrika blev undertegnet. En konference om Sikkerhed og Samarbejde i Europa (CSCE) indledtes i Budapest.

16

Ved en folkeafstemning i Finland stemte flertallet ja til tiltrædelse af Den Europæiske Union.

25

Kommissionen vedtog første del af en grønbog om liberalisering af teleinfrastruktur og kabel-tv-net.

November

13

Ved en folkeafstemning i Sverige stemte flertallet ja til tiltrædelse af Den Europæiske Union.

15

Rådet for Det Europæiske Monetære Institut mødtes for første gang i Frankfurt.

28

Ved den norske folkeafstemning stemte flertallet nej til tiltrædelse af Den Europæiske Union.

29

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen vedtog de finansielle overslag for 1995-1999, som skulle tilpasses med henblik på udvidelsen.

30

Rådet vedtog den første fælles aktion inden for samarbejdsområdet retlige og indre anliggender.

December

6

Rådet vedtog Leonardo da Vinci-programmet om erhvervsuddannelse samt den første resolution inden for rammerne af protokollen om socialpolitik.

9-10

Det Europæiske Råd udstak på sit møde i Essen retningslinjer for at styrke strategien i hvidbogen om vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse, især i forbindelse med bekæmpelse af arbejdsløshed og etablering af transeuropæiske net. Rådet vedtog endvidere en samlet strategi for tilnærmelsen mellem Den Europæiske Union og landene i Central- og Østeuropa og bekræftede sin vilje til at etablere et Euro-Middelhavspartnerskab. Rådet godkendte princippet om et flerårigt støtteprogram forNordirland.

15-16

Rådet vedtog en konklusion om Fællesskabets strategi for begrænsning af CO2-udslip og om miljø og transport. Det vedtog endvidere en forordning om stoffer, der nedbryder ozonlaget, og et direktiv om forbrænding af farligt affald.

17

Traktaten om det europæiske energicharter blev undertegnet i Lissabon.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Se også: 
Back to top