Европейски съюз

Историята на Европейския съюз - 1994 r.

Историята на Европейския съюз - 1994 r.


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Януари

1

Гърция поема председателството на Съвета на Европейския съюз. Започва втората фаза от икономическия и паричен съюз и се създава Европейският паричен институт (ЕПИ). Влиза в сила споразумението за създаване на Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Февруари

19

Сметната палата публикува специалния доклад относно контрола на нередности и измами в сферата на селското стопанство.

Март

9-10

Комитетът на регионите, създаден по силата на Договора за Европейския съюз, провежда своето учредително заседание. Жак Блан е избран за председател.

29

В Йоанина се провежда неофициална среща на министрите на външните работи. Приема се компромисно решение за правилата за вземане на решения с квалифицирано мнозинство при подготовката за разширяване.

30

В Брюксел приключват преговорите за присъединяване на Австрия, Швеция, Финландия и Норвегия.

31

Унгария официално подава молба за присъединяване към Европейския съюз.

Април

5

Полша официално подава молба за присъединяване към Европейския съюз.

6

Комисията приема Зелена книга за аудиовизуалната политика на Съюза.

15

В Маракеш, Мароко, се подписва последния акт от преговорите от Уругвайския кръг (ГАТТ).

19

Съветът решава да предприеме съвместни действия съгласно общата външна политика и политика за сигурност в подкрепа на Близкоизточния мирен процес.

26

Парламентът и Съветът приемат четвъртата рамкова програма за научни изследвания, развитие и демонстрационни дейности (1994-1998 г.)

Май

25

Управителният съвет на Европейската инвестиционна банка създава Европейския инвестиционен фонд.

26-27

В Париж, Франция, се провежда учредителна конференция за Пакт за стабилност за Централна и Източна Европа.

Юни

9-12

За четвърти път се провеждат преки избори за Европейски парламент.

12

В Австрия се провежда референдум, на който мнозинството гласува в полза на присъединяването към Европейския съюз.

14

В Люксембург се подписва споразумение за партньорство и сътрудничество между Общността и Украйна.

24-25

В Корфу, Гърция, се провежда заседание на Европейския съвет. На него се обсъждат главно растежът, конкурентоспособността и заетостта. Подписват се актовете за присъединяване на Австрия, Швеция, Финландия и Норвегия. Подписва се ново споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейските общности, държавите-членки и Русия.

Юли

1

Германия поема председателството на Съвета на Европейския съюз.

8-10

В Неапол, Италия, се провежда двадесетата среща на високо равнище за икономиката на Запада.

14

Решение по делото Faccini Dori. Съдът на Европейските общности потвърждава, че всяка държава-членка, която причиниява вреди на частно лице поради това, че е пропуснала да транспонира дадена директива в своето национално законодателство, трябва да заплати обезщетение за това, при условие че са изпълнени определени условия.

15

В Брюксел се провежда извънредно заседание на Европейския съвет. Жак Сантер е избран за приемник на председателя на Комисията Жак Делор.

18

В Брюксел се подписват споразумения за свободна търговия с Естония, Латвия и Литва.

19-26

Новият Европейски парламент провежда своето първо непълно заседание в Страсбург. Клаус Хенш е избран за председател. Жак Сантер официално е избран за следващия председател на Европейската комисия.

27

Комисията приема Бяла книга за европейската социална политика.

Октомври

10

Подписва се споразумение за сътрудничество между Общността и Южна Африка. В Будапеща, Унгария, се открива Конференция за сигурност и сътрудничество в Европа (КССЕ).

16

Във Финландия се провежда референдум, на който мнозинството гласува в полза на присъединяването към Европейския съюз.

25

Комисията приема първата част от Зелената книга за либерализация на далекосъобщителната инфраструктура и мрежите на кабелните телевизии.

Ноември

13

В Швеция се провежда референдум, на който мнозинството гласува в полза на присъединяването към Европейския съюз.

15

Съветът на Европейския паричен институт заседава за първи път във Франкфурт.

28

Проведеният в Норвегия референдум отхвърля присъединяването към Европейския съюз.

29

Парламентът, Съветът и Комисията приемат финансовата перспектива за периода 1995-1999 г., адаптирана по такъв начин, че да бъде взето предвид разширяването.

30

Съветът приема първо съвместно действие в областта на правосъдието и вътрешните работи.

Декември

6

Съветът приема програмата „Леонардо да Винчи“ в областта на професионалното обучение и приема своята първа резолюция съгласно Протокола за социална политика.

9-10

На заседанието на Европейския съвет в Есен, Германия, са очертани насоки за действие за постигане на растеж, конкурентоспособност и заетост, като специално се посочват мерки за борба с безработицата и въвеждането в експлоатация на трансевропейските мрежи. Постигнато е също споразумение за цялостна стратегия за сближаване на асоциираните държави от Централна и Източна Европа с Общността и се припомня решителността на Съвета да създаде евро-средиземноморско партньорство. Одобрява се принципът на многогодишната програма за помощ за Северна Ирландия.

15-16

Съветът приема заключение относно стратегията на Общността за намаляване на емисиите на CO2 и относно околната среда и транспорта. Освен това той приема регламент относно веществата, които нарушават озоновия слой, и директива относно изгарянето на опасни отпадъци.

17

В Лисабон се подписва Европейската енергийна харта.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Вижте също: 
Back to top