Europeiska Unionen

Europeiska unionens historia - 1993

Europeiska unionens historia - 1993


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Januari

1

Danmark tar över ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd. Den inre europeiska marknaden träder i kraft.

Februari

1

Anslutningsförhandlingar inleds med Österrike, Finland och Sverige i Bryssel. Europaavtal undertecknas med Rumänien.

Mars

8

Europaavtal undertecknas med Bulgarien.

April

5

Anslutningsförhandlingar med Norge inleds i Luxemburg.

Maj

14

Kommissionen antar en grönbok om ersättning för miljöskador.

18

Vid en andra folkomröstning säger danskarna ja till Fördraget om Europeiska unionen.

Juni

19-24

Gemenskapen deltar i FN:s världskonferens om mänskliga rättigheter.

21-22

Europeiska rådet håller möte i Köpenhamn. Det uppmanar kommissionen att utarbeta en vitbok om en långsiktig strategi för att främja tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning. Europeiska rådet bekräftar också att Österrike, Finland, Sverige och Norge kan bli medlemmar 1995 och försäkrar de associerade länderna i Central- och Östeuropa att de kan bli fullvärdiga medlemmar så fort de uppfyller de ekonomiska och politiska villkoren.

Juli

1

Belgien tar över ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd.

7-9

G 7-länderna håller toppmöte i Tokyo.

19

Rådet antar ett nytt Tacis-program för de oberoende staterna i f.d. Sovjetunionen.

Augusti

2

Storbritannien ratificerar Fördraget om Europeiska unionen.

September

29

Kommissionen antar en grönbok om utbildningens europeiska dimension.

Oktober

8-9

Gemenskapen deltar i Europarådets toppmöte i Wien.

20

Kommissionen antar en grönbok om garantier och serviceavtal för konsumentvaror.

25

En interinstitutionell konferens hålls i Luxemburg. Rådet, kommissionen och parlamentet antar en deklaration om demokrati, öppenhet och subsidiaritet. De godkänner parlamentets utkast till beslut om de allmänna villkoren för ombudsmannens uppdrag och en text om förlikningskommitténs arbetsmetoder i samband med medbeslutandeförfarandet.

29

Europeiska rådet håller möte i Bryssel och avger en deklaration för att markera ikraftträdandet av Fördraget om Europeiska unionen. Europeiska rådet bekräftar också att den andra etappen av den ekonomiska och monetära unionen skall inledas den 1 januari 1994 och fattar beslut om en rad gemensamma åtgärder som skall genomföras som ett led i unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Det fattar även beslut om placeringen av en rad gemenskapskontor- och byråer.

November

1

Ratifikationsförfarandet är avslutat och Fördraget om Europeiska unionen träder därmed i kraft.

16

Kommissionen antar en grönbok om konsumenters tillgång till domstolsprövning och lösning av konsumenttvister.

17

Kommissionen antar en grönbok om europeisk socialpolitik och dess möjligheter inom unionen.

December

5

Kommissionen antar vitboken "Tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning -Utmaningarna och vägarna in i 2000-talet".

6

Rådet och kommissionen antar regler för allmänhetens tillgång till officiella handlingar.

9

Boris Jeltsin, Jacques Delors och ordföranden i Europeiska rådet Jean-Luc Dehaene undertecknar en deklaration om att stärka förbindelserna mellan Ryska federationen och Europeiska unionen, särskilt på det politiska området.

10-11

Europeiska rådet håller möte i Bryssel. Det antar en handlingsplan på kort och medellång sikt baserad på kommissionens vitbok om tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning samt den första handlingsplanen på området rättsliga och inrikes frågor. Europeiska rådet beslutar också att sammankalla en konferens för att anta en stabilitetspakt för länderna i Central- och Östeuropa.

13

Rådet antar avtalet om att skapa Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

15

Delegationerna för de stater som deltar i Uruguay-rundan (GATT) undertecknar ett avtal som skall bana väg för historiens mest omfattande avreglering på handelsområdet. Avtalet undertecknas i Genève.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Se också
Back to top