Európska únia

História Európskej únie - 1993

História Európskej únie - 1993


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Január

1.

Dánsko preberá predsedníctvo Rady Európskych spoločenstiev.
Jednotný európsky trh nadobúda platnosť.

Február

1.

V Bruseli začínajú rokovania o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska. V Rumunsku sa podpisuje Európska dohoda o obchodných záležitostiach.

Marec

8.

S Bulharskom sa podpisuje Európska dohoda o obchode.

Apríl

5.

V Luxemburgu začínajú rokovania o pristúpení Nórska.

Máj

14.

Komisia prijíma zelenú knihu o náprave environmentálnych škôd.

18.

Dánski voliči v druhom referende hlasujú za Zmluvu o Európskej únii.

Jún

19. - 24.

Spoločenstvo sa zúčastňuje na Svetovej konferencii Organizácie Spojených národov o ľudských právach.

21. - 22.

V Kodani (Dánsko) sa koná zasadnutie Európskej rady. Rada potvrdila, že pristúpenie Rakúska, Fínska, Švédska a Nórska sa má uskutočniť do roku 1995 a ubezpečila asociované krajiny strednej a východnej Európy, že sa stanú plnými členmi hneď, keď splnia politické a hospodárske podmienky.

Júl

1.

Belgicko preberá predsedníctvo Rady Európskych spoločenstiev.

7. - 9.

V Tokiu (Japonsko) sa koná samit skupiny G7.

19.

Rada prijíma nový program Tacis pre nezávislé štáty bývalého Sovietskeho zväzu.

August

2.

Spojené kráľovstvo ratifikuje Zmluvu o Európskej únii.

September

29.

Komisia prijíma zelenú knihu o európskom rozmere vzdelávania.

Október

8. - 9.

Spoločenstvo sa zúčastňuje na viedenskom samite usporiadanom Radou Európy.

20.

Komisia prijíma zelenú knihu o zárukách na spotrebný tovar a popredajných službách.

25.

V Luxemburgu sa koná medziinštitucionálna konferencia. Rada, Komisia a Parlament prijímajú vyhlásenie o demokracii, transparentnosti a subsidiarite; schvaľujú návrh rozhodnutia Parlamentu o povinnostiach ombudsmana a návrh textu o pracovných metódach zmierovacieho výboru v spolurozhodovacom postupe.

29.

V Bruseli (Belgicko) sa koná zasadnutie Európskej rady. Rada potvrdzuje, že druhá etapa hospodárskej a menovej únie nadobudne účinnosť 1. januára 1994, a navrhuje viaceré body na jednotnú akciu, ktorú má Únia realizovať v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Prijíma aj rozhodnutie o umiestnení viacerých úradov a agentúr Spoločenstva.

November

1.

Všetky ratifikačné postupy sú dokončené a Zmluva o Európskej únii nadobúda platnosť.

16.

Komisia prijíma zelenú knihu o prístupe spotrebiteľov k právnej ochrane a o urovnaní spotrebiteľských sporov.

17.

Komisia prijíma zelenú knihu o možnostiach európskej sociálnej politiky pre Úniu.

December

5.

Komisia prijíma bielu knihu o hospodárskom raste, konkurencieschopnosti a pracovných príležitostiach - výzvy a výhľady do 21. storočia.

6.

Rada a Komisia schválili dohodu o kódexe správania upravujúcom prístup verejnosti k oficiálnym dokumentom.

9.

Boris Jeľcin, Jacques Delors a Jean Luc Dehaene, predseda Európskej rady, podpisujú vyhlásenie o upevnení vzťahov medzi Ruskou federáciou a Európskou úniou, najmä v politickej oblasti.

10. - 11.

V Bruseli (Belgicko) sa koná zasadnutie Európskej rady. Vypracoval sa sa ňom akčný plán pre hospodársky rast, konkurencieschopnosť a zamestnanosť a akčný plán v oblasti spravodlivosti a vnútorných záležitostí. Prijalo sa aj rozhodnutie zvolať konferenciu na uzatvorenie paktu stability pre strednú a východnú Európu.

13.

Rada uzatvára dohodu o vytvorení Európskeho hospodárskeho priestoru.

15.

Delegácie štátov zúčastňujúcich sa na Uruguajskom kole rokovaní (GATT) podpisujú v Ženeve dohodu, ktorou sa otvára cesta pre najrozsiahlejšiu liberalizáciu v histórii svetového obchodu.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Klikni tiež na...
Back to top