Unia Europejska

Historia Unii Europejskiej - 1993

Historia Unii Europejskiej - 1993


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Styczeń

1

Dania przejmuje prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich.
Wchodzi w życie jednolity rynek europejski.

Luty

1

W Brukseli rozpoczynają się negocjacje akcesyjne z Austrią, Finlandią i Szwecją. Rumunia podpisuje Układ Europejski dotyczący spraw handlowych.

Marzec

8

Bułgaria podpisuje Układ Europejski dotyczący handlu.

Kwiecień

5

W Luksemburgu rozpoczynają się negocjacje akcesyjne z Norwegią.

Maj

14

Komisja przyjmuje zieloną księgę w sprawie zaradzenia niszczeniu środowiska.

18

W drugim referendum Duńczycy opowiadają się za Traktatem o Unii Europejskiej.

Czerwiec

19-24

Wspólnota uczestniczy w światowej konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych poświęconej prawom człowieka.

21-22

Posiedzenie Rady Europejskiej w Kopenhadze w Danii. Rada potwierdza, że przystąpienie Austriii, Findlandii, Szwecji i Norwegii nastąpi do 1995 r. i zapewnia stowarzyszone kraje Europy Środkowej i Wschodniej, że zostaną pełnymi członkami niezwłocznie po spełnieniu warunków politycznych i ekonomicznych.

Lipiec

1

Belgia przejmuje prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich.

7-9

Szczyt G7 w Tokio w Japonii.

19

Rada przyjmuje nowy program Tacis dla Niepodległych Państw byłego Związku Radzieckiego.

Sierpień

2

Wielka Brytania ratyfikuje Traktat o Unii Europejskiej.

Wrzesień

29

Komisja przyjmuje zieloną księgę w sprawie europejskiego wymiaru edukacji.

Październik

8-9

Wspólnota uczestniczy w szczycie wiedeńskim zorganizowanym przez Radę Europy.

20

Komisja przyjmuje zieloną księgę w sprawie gwarancji dla produktów konsumenckich i usług posprzedażnych.

25

Konferencja międzyinstytucjonalna w Luksemburgu. Rada, Komisja i Parlament przyjmują deklarację w sprawie demokracji, przejrzystości i pomocniczości. Zatwierdzają projekt decyzji Parlamentu w sprawie obowiązków Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i projekt aktu w sprawie metod pracy komitetu pojednawczego w procedurze współdecyzji.

29

Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli w Belgii. Rada potwierdza, że drugi etap unii gospodarczej i walutowej rozpocznie się dnia 1 stycznia 1994 r. oraz określa szereg kwestii wymagających wspólnego działania Unii w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Podjęta zostaje również decyzja w sprawie lokalizacji niektórych biur i agencji wspólnotowych.

Listopad

1

Zakończenie wszystkich procedur ratyfikacyjnych i wejście w życie Traktatu o Unii Europejskiej.

16

Komisja przyjmuje zieloną księgę w sprawie dostępu konsumentów do wymiaru sprawiedliwości i rozwiązywania sporów konsumenckich.

17

Komisja przyjmuje zieloną księgę w sprawie wariantów europejskiej polityki społecznej dla Unii.

Grudzień

5

Komisja przyjmuje białą księgę w sprawie wzrostu, konkurencyjności i zatrudnienia „Wyzwania i możliwości XXI wieku".

6

Rada i Komisja osiągają porozumienie w kwestii kodeksu postępowania w sprawie publicznego dostępu do dokumentów urzędowych.

9

Borys Jelcyn, Jacques Delors i przewodniczący Rady Europejskiej Jean Luc Dehaene podpisują deklarację w sprawie wzmocnienia stosunków pomiędzy Federacją Rosyjską a Unią Europejską, w szczególności w obszarze polityki.

10-11

Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli w Belgii. Rada sporządza plan działania na rzecz wzrostu, konkurencyjności i zatrudnienia oraz w obszarze wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Podejmuje również decyzję o zwołaniu konferencji w celu zawarcia paktu stabilizacji dla Europy Środkowej i Wschodniej.

13

Rada zawiera umowę o ustanowieniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

15

Delegacje krajów uczestniczących w negocjacjach w ramach rundy urugwajskiej (GATT) podpisują w Genewie umowę rozpoczynającą najszerzej zakrojoną liberalizację w historii światowego handlu.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Zobacz również
Back to top