Europese Unie

De geschiedenis van de Europese Unie - 1993

De geschiedenis van de Europese Unie - 1993


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Januari

1

Denemarken neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Gemeenschappen over. De gemeenschappelijke Europese markt treedt in werking.

Februari

1

Onderhandelingen over de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden in Brussel. Europaovereenkomst over met de handel verband houdende zaken met Roemenië.

Maart

8

Europaovereenkomst met Bulgarije over handel.

April

5

Onderhandelingen in Luxemburg over de toetreding van Noorwegen.

Mei

14

De Commissie neemt een Groenboek aan over het herstel van milieuschade.

18

In een tweede referendum stemt het Deense volk vóór het Verdrag betreffende de Europese Unie.

Juni

19-24

De Gemeenschap neemt deel aan de Wereldconferentie van de Verenigde Naties over mensenrechten.

21-22

Europese Raad in Kopenhagen, Denemarken. De Raad geeft de Commissie de instructie om een Witboek op te stellen over een strategie op lange termijn ter bevordering van groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid; hij bevestigt dat de toetreding van Oostenrijk, Finland, Zweden en Noorwegen tegen 1995 een voldongen feit moet zijn en geeft de geassocieerde landen in Midden- en Oost-Europa de verzekering dat zij volwaardig lid zullen worden, zodra zij aan de vereiste politieke en economische voorwaarden voldoen.

Juli

1

België neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Gemeenschappen over.

7-9

Topconferentie van de G7 in Tokyo, Japan.

19

De Raad hecht zijn goedkeuring aan een nieuw Tacis-programma voor de onafhankelijke staten van de voormalige Sovjet-Unie.

Augustus

2

Het Verenigd Koninkrijk bekrachtigt het Verdrag betreffende de Europese Unie.

September

29

De commissie geeft haar goedkeuring aan een Groenboek over de europese dimensie van het onderwijs.

Oktober

8-9

De Gemeenschap woont de door de Raad van Europa georganiseerde Topconferentie van Wenen bij.

20

De Commissie geeft haar goedkeuring aan een Groenboek over garanties voor consumptiegoederen en klantenservice.

25

Er wordt een interinstitutionele conferentie gehouden in Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg. De Raad, de Commissie en het Parlement nemen een verklaring aan over democratie, transparantie en subsidiariteit; zij hechten hun goedkeuring aan het ontwerp-besluit van het Parlement over algemene voorwaarden voor de verplichtingen van de ombudsman, en aan een tekst over de arbeidsmethoden van het Verzoeningscomité krachtens de medebeslissingsprocedure.

29

Er wordt een Europese Raad gehouden in Brussel, België. Die Raad legt een verklaring af ter gelegenheid van de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de Europese Unie; zij bevestigt dat de tweede fase van de Economische en Monetaire Unie op 1 januari 1994 ingaat en geeft allerlei zaken aan die krachtens het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid gezamenlijk door de lidstaten van de Europese Unie moeten worden aangepakt. Ook wordt er een besluit genomen over de vestigingsplaats van verscheidene bureaus en suborganisaties van de Gemeenschap.

November

1

Alle bekrachtigingsprocedures zijn voltooid; het Verdrag betreffende de Europese Unie treedt in werking.

16

De Commissie geeft haar goedkeuring aan een Groenboek over de toegang van particulieren tot de rechtsgang en de regeling van consumentengeschillen.

17

De Commissie geeft haar goedkeuring aan een Groenboek over de opties van de Unie in verband met het Europees sociaal beleid.

December

5

De Commissie geeft haar goedkeuring aan een Witboek inzake groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid, getiteld: Naar de 21e eeuw: wegen en uitdagingen.

6

De Raad en de Commissie bereiken overeenstemming over een gedragscode voor openbare toegang tot officiële documenten.

9

Boris Jeltsin, Jacques Delors en Jean-Luc Dehaene, voorzitter van de Europese Raad, ondertekenen een verklaring over de intensivering van de betrekkingen tussen de Russische Federatie en de Europese Unie, in het bijzonder op politiek gebied.

10-11

Europese Raad in Brussel, België. Er wordt een actieplan op korte en middellange termijn opgesteld, dat gebaseerd is op het Witboek van de Commissie over groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid, en een eerste actieplan op het gebied van justitie en binnenlandse zaken. Ook wordt hierbij besloten een conferentie te beleggen om een stabiliteitspact voor Midden- en Oost-Europa te sluiten.

13

De Raad sluit een overeenkomst om tot een Europese Economische Ruimte te komen.

15

De delegaties van de staten die aan de onderhandelingen van de Uruguayronde (GATT) deelnemen, tekenen in Genève een overeenkomst, waarbij baanbrekend werk wordt verricht voor de grootste liberalisering van de wereldhandel die de geschiedenis ooit heeft gekend.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Zie ook
Back to top