Eiropas Savienība

Eiropas Savienības vēsture - 1993

Eiropas Savienības vēsture - 1993


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Janvāris

1

Dānija pārņem Eiropas Kopienu Padomes prezidentūru.
Sāk darboties Eiropas vienotais tirgus.

Februāris

1

Briselē sākas Austrijas, Somijas un Zviedrijas pievienošanās sarunas. Tiek parakstīts Eiropas nolīgums ar Rumāniju par tirdzniecību un ar tirdzniecību saistītiem jautājumiem.

Marts

8

Tiek parakstīts Eiropas nolīgums ar Bulgāriju par tirdzniecību.

Aprīlis

5

Luksemburgā sākas Norvēģijas pievienošanās sarunas.

Maijs

14

Komisija pieņem Zaļo grāmatu par videi nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu.

18

Otrajā referendumā Dānijas pilsoņi nobalso par Līguma par Eiropas Savienību ratifikāciju.

Jūnijs

19-24

Kopiena piedalās ANO Pasaules cilvēktiesību konferencē.

21-22

Kopenhāgenā (Dānijā) notiek Eiropadomes sanāksme. Padome apstiprina, ka Austrijas, Somijas, Zviedrijas un Norvēģijas pievienošanās ir jāpabeidz līdz 1995. gadam, un apliecina Centrāleiropas un Austrumeiropas asociētajām valstīm, ka, līdzko tās būs izpildījušas politiskos un ekonomiskos nosacījumus, tās kļūs par pilntiesīgām dalībvalstīm.

Jūlijs

1

Beļģija pārņem Eiropas Kopienu Padomes prezidentūru.

7-9

Tokijā (Japānā) notiek G7 augstākā līmeņa sanāksme.

19

Padome pieņem jaunu programmu “Tacis”, kas paredzēta neatkarīgajām valstīm, kas agrāk ietilpa Padomju Savienībā.

Augusts

2

Apvienotā Karaliste ratificē Līgumu par Eiropas Savienību.

Septembris

29

Komisija pieņem Zaļo grāmatu par Eiropas dimensiju izglītībā.

Oktobris

8-9

Kopiena apmeklē Eiropas Padomes organizēto augstākā līmeņa sanāksmi Vīnē.

20

Komisija pieņem Zaļo grāmatu par patēriņa preču garantiju un garantijas remontu.

25

Luksemburgā notiek starpiestāžu konference. Padome, Komisija un Parlaments pieņem deklarāciju par demokrātiju, pārredzamību un subsidiaritāti un apstiprina Parlamenta lēmuma projektu par ombuda pienākumiem un dokumenta projektu par Samierināšanas komitejas darba metodēm koplēmuma procedūrā.

29

Briselē (Beļģijā) notiek Eiropadomes sanāksme. Padome apstiprina, ka ekonomikas un monetārās savienības izveides otrais posms sāksies 1994. gada 1. janvārī, un nosaka vairākus vienotās rīcības pasākumus, kas Eiropas Savienībai būs jāveic kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā. Tiek pieņemts lēmums arī par vairāku Kopienas biroju un aģentūru atrašanās vietu.

Novembris

1

Ratifikācijas procedūra ir pabeigta. Līgums par Eiropas Savienību stājas spēkā.

16

Komisija pieņem Zaļo grāmatu par patērētāju pieeju tiesu varai un patērētāju strīdu izšķiršanu.

17

Komisija pieņem Zaļo grāmatu par Eiropas sociālās politikas risinājumiem Eiropas Savienībai.

Decembris

5

Komisija pieņem Balto grāmatu "Izaugsme, konkurētspēja un nodarbinātība — uzdevumi un izaicinājumi ceļā uz 21. gadsimtu".

6

Padome un Komisija vienojas par rīcības kodeksu attiecībā uz oficiālo dokumentu publiskumu.

9

Boriss Jeļcins, Žaks Delors un Eiropadomes priekšsēdētājs Žans Luks Dehēns paraksta deklarāciju par Krievijas Federācijas un Eiropas Savienības attiecību stiprināšanu, jo īpaši politiskajā jomā.

10-11

Briselē (Beļģijā) notiek Eiropadomes sanāksme. Tajā tiek izstrādāts rīcības plāns izaugsmes, konkurētspējas un nodarbinātības, kā arī tieslietu un iekšlietu jomā. Sanāksmē arī nolemj sasaukt konferenci, lai noslēgtu Centrāleiropas un Austrumeiropas stabilitātes paktu.

13

Padome noslēdz Eiropas Ekonomikas zonas līgumu.

15

Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) Urugvajas sarunu kārtas dalībvalstu delegācijas Ženēvā paraksta vienošanos par pasaules tirdzniecības vēsturē plašākās liberalizācijas uzsākšanu.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Skatīt arī
Back to top